విదియ తిథి 2022

List of all 2022 విదియ dates and exact start time and end time of విదియ tithi in 2022. The timings below is for Hyderabad, India.

జనవరి లో విదియ

పుష్యమి శుక్ల పక్ష విదియ (Jan 04, 2022, Tuesday)Jan 03, 08:32 PM - Jan 04, 05:19 PM
పుష్యమి కృష్ణ పక్ష విదియ (Jan 20, 2022, Thursday)Jan 19, 06:54 AM - Jan 20, 08:05 AM

ఫిబ్రవరి లో విదియ

మాఘ మాసం శుక్ల పక్ష విదియ (Feb 02, 2022, Wednesday)Feb 02, 08:31 AM - Feb 03, 06:16 AM
మాఘ మాసం కృష్ణ పక్ష విదియ (Feb 18, 2022, Friday)Feb 17, 10:40 PM - Feb 18, 10:29 PM

మార్చి లో విదియ

చైత్ర మాసం శుక్ల పక్ష విదియ (Mar 04, 2022, Friday)Mar 03, 09:37 PM - Mar 04, 08:45 PM
చైత్ర మాసం కృష్ణ పక్ష విదియ (Mar 20, 2022, Sunday)Mar 19, 11:37 AM - Mar 20, 10:06 AM

ఏప్రిల్ లో విదియ

ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల పక్ష విదియ (Apr 03, 2022, Sunday)Apr 02, 11:58 AM - Apr 03, 12:38 PM
ఫాల్గుణ మాసం కృష్ణ పక్ష విదియ (Apr 18, 2022, Monday)Apr 17, 10:02 PM - Apr 18, 07:24 PM

మే లో విదియ

వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్ష విదియ (May 02, 2022, Monday)May 02, 03:25 AM - May 03, 05:19 AM
వైశాఖ మాసం కృష్ణ పక్ష విదియ (May 17, 2022, Tuesday)May 17, 06:25 AM - May 18, 03:00 AM
జ్యేష్ఠ మాసం శుక్ల పక్ష విదియ (Jun 01, 2022, Wednesday)May 31, 07:19 PM - Jun 01, 09:47 PM

జూన్ లో విదియ

జ్యేష్ఠ మాసం కృష్ణ పక్ష విదియ (Jun 16, 2022, Thursday)Jun 15, 01:32 PM - Jun 16, 09:45 AM
ఆషాఢ మాసం శుక్ల పక్ష విదియ (Jul 01, 2022, Friday)Jun 30, 10:49 AM - Jul 01, 01:09 PM

జులై లో విదియ

ఆషాఢ మాసం కృష్ణ పక్ష విదియ (Jul 15, 2022, Friday)Jul 14, 08:16 PM - Jul 15, 04:39 PM
శ్రావణ మాసం శుక్ల పక్ష విదియ (Jul 30, 2022, Saturday)Jul 30, 01:21 AM - Jul 31, 03:00 AM

ఆగస్టు లో విదియ

శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్ష విదియ (Aug 13, 2022, Saturday)Aug 13, 03:47 AM - Aug 14, 12:53 AM
బాధ్రపద మాసం శుక్ల పక్ష విదియ (Aug 29, 2022, Monday)Aug 28, 02:45 PM - Aug 29, 03:21 PM

సెప్టెంబర్ లో విదియ

బాధ్రపద మాసం కృష్ణ పక్ష విదియ (Sep 12, 2022, Monday)Sep 11, 01:15 PM - Sep 12, 11:35 AM
మాఘ మాసం ఆశ్వీయుజ మాసం విదియ (Sep 27, 2022, Tuesday)Sep 27, 03:08 AM - Sep 28, 02:28 AM

అక్టోబర్ లో విదియ

ఆశ్వీయుజ మాసం కృష్ణ పక్ష విదియ (Oct 11, 2022, Tuesday)Oct 11, 01:39 AM - Oct 12, 01:29 AM
కార్తీక మాసం శుక్ల పక్ష విదియ (Oct 27, 2022, Thursday)Oct 26, 02:42 PM - Oct 27, 12:45 PM

నవంబర్ లో విదియ

కార్తీక మాసం కృష్ణ పక్ష విదియ (Nov 10, 2022, Thursday)Nov 09, 05:17 PM - Nov 10, 06:33 PM
మార్గశిర మాసం శుక్ల పక్ష విదియ (Nov 25, 2022, Friday)Nov 25, 01:38 AM - Nov 25, 10:35 PM

డిసెంబర్ లో విదియ

మార్గశిర మాసం కృష్ణ పక్ష విదియ (Dec 10, 2022, Saturday)Dec 09, 11:34 AM - Dec 10, 01:48 PM
పుష్య మాసం శుక్ల పక్ష విదియ (Dec 25, 2022, Sunday)Dec 24, 12:06 PM - Dec 25, 08:24 AM