తదియ తిథి 2022

List of all 2022 తదియ dates and exact start time and end time of తదియ tithi in 2022. The timings below is for Hyderabad, India.

జనవరి లో తదియ

పుష్యమి శుక్ల పక్ష తదియ (Jan 05, 2022, Wednesday)Jan 04, 05:19 PM - Jan 05, 02:35 PM
మాఘ మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ (Jan 21, 2022, Friday)Jan 20, 08:05 AM - Jan 21, 08:52 AM

ఫిబ్రవరి లో తదియ

మాఘ మాసం శుక్ల పక్ష తదియ (Feb 03, 2022, Thursday)Feb 03, 06:16 AM - Feb 04, 04:38 AM
మాఘ మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ (Feb 19, 2022, Saturday)Feb 18, 10:29 PM - Feb 19, 09:56 PM

మార్చి లో తదియ

చైత్ర మాసం శుక్ల పక్ష తదియ (Mar 05, 2022, Saturday)Mar 04, 08:45 PM - Mar 05, 08:36 PM
చైత్ర మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ (Mar 21, 2022, Monday)Mar 20, 10:06 AM - Mar 21, 08:20 AM

ఏప్రిల్ లో తదియ

ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల పక్ష తదియ (Apr 04, 2022, Monday)Apr 03, 12:38 PM - Apr 04, 01:55 PM
ఫాల్గుణ మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ (Apr 19, 2022, Tuesday)Apr 18, 07:24 PM - Apr 19, 04:39 PM

మే లో తదియ

వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్ష తదియ (May 04, 2022, Wednesday)May 03, 05:19 AM - May 04, 07:33 AM
వైశాఖ మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ (May 18, 2022, Wednesday)May 18, 03:00 AM - May 18, 11:37 PM

జూన్ లో తదియ

జ్యేష్ఠ మాసం శుక్ల పక్ష తదియ (Jun 02, 2022, Thursday)Jun 01, 09:47 PM - Jun 03, 12:17 AM
జ్యేష్ఠ మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ (Jun 16, 2022, Thursday)Jun 16, 09:45 AM - Jun 17, 06:11 AM

జులై లో తదియ

ఆషాఢ మాసం శుక్ల పక్ష తదియ (Jul 02, 2022, Saturday)Jul 15, 04:39 PM - Jul 02, 03:17 PM
ఆషాఢ మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ (Jul 16, 2022, Saturday)Jul 15, 04:39 PM - Jul 16, 01:27 PM
శ్రావణ మాసం శుక్ల పక్ష తదియ (Jul 31, 2022, Sunday)Jul 31, 03:00 AM - Aug 01, 04:18 AM

ఆగస్టు లో తదియ

శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ (Aug 14, 2022, Sunday)Aug 14, 12:53 AM - Aug 14, 10:36 PM
బాధ్రపద మాసం శుక్ల పక్ష తదియ (Aug 30, 2022, Tuesday)Aug 29, 03:21 PM - Aug 30, 03:33 PM

సెప్టెంబర్ లో తదియ

బాధ్రపద మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ (Sep 13, 2022, Tuesday)Sep 12, 11:35 AM - Sep 13, 10:37 AM
మాఘ మాసం ఆశ్వీయుజ మాసం తదియ (Sep 28, 2022, Wednesday)Sep 28, 02:28 AM - Sep 29, 01:28 AM

అక్టోబర్ లో తదియ

ఆశ్వీయుజ మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ (Oct 11, 2022, Tuesday)Oct 11, 01:39 AM - Oct 12, 01:29 AM
కార్తీక మాసం శుక్ల పక్ష తదియ (Oct 12, 2022, Wednesday)Oct 12, 01:29 AM - Oct 13, 01:59 AM

నవంబర్ లో తదియ

కార్తీక మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ (Nov 11, 2022, Friday)Nov 10, 06:33 PM - Nov 11, 08:17 PM
మార్గశిర మాసం శుక్ల పక్ష తదియ (Nov 26, 2022, Saturday)Nov 25, 10:35 PM - Nov 26, 07:28 PM

డిసెంబర్ లో తదియ

మార్గశిర మాసం కృష్ణ పక్ష తదియ (Dec 11, 2022, Sunday)Dec 10, 01:48 PM - Dec 11, 04:15 PM
పుష్య మాసం శుక్ల పక్ష తదియ (Dec 25, 2022, Sunday)Dec 25, 08:24 AM - Dec 26, 04:51 AM