సప్తమి తిథి 2022

List of all 2022 సప్తమి dates and exact start time and end time of సప్తమి tithi in 2022. The timings below is for Hyderabad, India.

జనవరి లో సప్తమి

పుష్యమి శుక్ల పక్ష సప్తమి (Jan 09, 2022, Sunday)Jan 08, 10:43 AM - Jan 09, 11:09 AM
మాఘ మాసం కృష్ణ పక్ష సప్తమి (Jan 25, 2022, Tuesday)Jan 24, 08:44 AM - Jan 25, 07:48 AM

ఫిబ్రవరి లో సప్తమి

మాఘ మాసం శుక్ల పక్ష సప్తమి (Feb 07, 2022, Monday)Feb 07, 04:38 AM - Feb 08, 06:16 AM
మాఘ మాసం కృష్ణ పక్ష సప్తమి (Feb 23, 2022, Wednesday)Feb 22, 06:34 PM - Feb 23, 04:56 PM

మార్చి లో సప్తమి

చైత్ర మాసం శుక్ల పక్ష సప్తమి (Mar 09, 2022, Wednesday)Mar 09, 12:31 AM - Mar 10, 02:57 AM
చైత్ర మాసం కృష్ణ పక్ష సప్తమి (Mar 24, 2022, Thursday)Mar 24, 02:16 AM - Mar 25, 12:10 AM

ఏప్రిల్ లో సప్తమి

ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల పక్ష సప్తమి (Apr 08, 2022, Friday)Apr 07, 08:33 PM - Apr 08, 11:05 PM
ఫాల్గుణ మాసం కృష్ణ పక్ష సప్తమి (Apr 22, 2022, Friday)Apr 22, 08:42 AM - Apr 23, 06:27 AM

మే లో సప్తమి

వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్ష సప్తమి (May 08, 2022, Sunday)May 07, 02:57 PM - May 08, 05:00 PM
వైశాఖ మాసం కృష్ణ పక్ష సప్తమి (May 22, 2022, Sunday)May 21, 02:59 PM - May 22, 01:00 PM

జూన్ లో సప్తమి

జ్యేష్ఠ మాసం శుక్ల పక్ష సప్తమి (Jun 07, 2022, Tuesday)Jun 06, 06:40 AM - Jun 07, 07:55 AM
జ్యేష్ఠ మాసం కృష్ణ పక్ష సప్తమి (Jun 20, 2022, Monday)Jun 19, 10:19 PM - Jun 20, 09:01 PM

జులై లో సప్తమి

ఆషాఢ మాసం శుక్ల పక్ష సప్తమి (Jul 06, 2022, Wednesday)Jul 05, 07:29 PM - Jul 06, 07:49 PM
ఆషాఢ మాసం కృష్ణ పక్ష సప్తమి (Jul 20, 2022, Wednesday)Jul 19, 07:50 AM - Jul 20, 07:36 AM

ఆగస్టు లో సప్తమి

శ్రావణ మాసం శుక్ల పక్ష సప్తమి (Aug 04, 2022, Thursday)Aug 04, 05:41 AM - Aug 05, 05:06 AM
శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్ష సప్తమి (Aug 18, 2022, Thursday)Aug 17, 08:25 PM - Aug 18, 09:21 PM

సెప్టెంబర్ లో సప్తమి

బాధ్రపద మాసం శుక్ల పక్ష సప్తమి (Sep 03, 2022, Saturday)Sep 02, 01:51 PM - Sep 03, 12:28 PM
బాధ్రపద మాసం కృష్ణ పక్ష సప్తమి (Sep 17, 2022, Saturday)Sep 16, 12:19 PM - Sep 17, 02:14 PM

అక్టోబర్ లో సప్తమి

మాఘ మాసం ఆశ్వీయుజ మాసం సప్తమి (Oct 02, 2022, Sunday)Oct 01, 08:47 PM - Oct 02, 06:47 PM
ఆశ్వీయుజ మాసం కృష్ణ పక్ష సప్తమి (Oct 17, 2022, Monday)Oct 16, 07:04 AM - Oct 17, 09:30 AM
కార్తీక మాసం శుక్ల పక్ష సప్తమి (Oct 31, 2022, Monday)Oct 31, 03:28 AM - Nov 01, 01:11 AM

నవంబర్ లో సప్తమి

కార్తీక మాసం కృష్ణ పక్ష సప్తమి (Nov 15, 2022, Tuesday)Nov 15, 03:24 AM - Nov 16, 05:50 AM
మార్గశిర మాసం శుక్ల పక్ష సప్తమి (Nov 30, 2022, Wednesday)Nov 29, 11:04 AM - Nov 30, 08:58 AM

డిసెంబర్ లో సప్తమి

మార్గశిర మాసం కృష్ణ పక్ష సప్తమి (Dec 15, 2022, Thursday)Dec 14, 11:42 PM - Dec 16, 01:39 AM
పుష్య మాసం శుక్ల పక్ష సప్తమి (Dec 29, 2022, Thursday)Dec 28, 08:44 PM - Dec 29, 07:17 PM