దశమి తిథి 2022

List of all 2022 దశమి dates and exact start time and end time of దశమి tithi in 2022. The timings below is for Hyderabad, India.

జనవరి లో దశమి

పుష్యమి శుక్ల పక్ష దశమి (Jan 12, 2022, Wednesday)Jan 11, 02:22 PM - Jan 12, 04:49 PM
మాఘ మాసం కృష్ణ పక్ష దశమి (Jan 27, 2022, Thursday)Jan 27, 04:34 AM - Jan 28, 02:16 AM

ఫిబ్రవరి లో దశమి

మాఘ మాసం శుక్ల పక్ష దశమి (Feb 11, 2022, Friday)Feb 10, 11:08 AM - Feb 11, 01:52 PM
మాఘ మాసం కృష్ణ పక్ష దశమి (Feb 26, 2022, Saturday)Feb 25, 12:57 PM - Feb 26, 10:39 AM

మార్చి లో దశమి

చైత్ర మాసం శుక్ల పక్ష దశమి (Mar 13, 2022, Sunday)Mar 12, 08:08 AM - Mar 13, 10:22 AM
చైత్ర మాసం కృష్ణ పక్ష దశమి (Mar 27, 2022, Sunday)Mar 26, 08:02 PM - Mar 27, 06:04 PM

ఏప్రిల్ లో దశమి

ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల పక్ష దశమి (Apr 11, 2022, Monday)Apr 11, 03:16 AM - Apr 12, 04:30 AM
ఫాల్గుణ మాసం కృష్ణ పక్ష దశమి (Apr 25, 2022, Monday)Apr 25, 02:53 AM - Apr 26, 01:38 AM

మే లో దశమి

వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్ష దశమి (May 11, 2022, Wednesday)May 10, 07:25 PM - May 11, 07:31 PM
వైశాఖ మాసం కృష్ణ పక్ష దశమి (May 25, 2022, Wednesday)May 24, 10:45 AM - May 25, 10:32 AM

జూన్ లో దశమి

జ్యేష్ఠ మాసం శుక్ల పక్ష దశమి (Jun 10, 2022, Friday)Jun 09, 08:21 AM - Jun 10, 07:26 AM
జ్యేష్ఠ మాసం కృష్ణ పక్ష దశమి (Jun 23, 2022, Thursday)Jun 22, 08:45 PM - Jun 23, 09:41 PM

జులై లో దశమి

ఆషాఢ మాసం శుక్ల పక్ష దశమి (Jul 09, 2022, Saturday)Jul 08, 06:25 PM - Jul 09, 04:39 PM
ఆషాఢ మాసం కృష్ణ పక్ష దశమి (Jul 23, 2022, Saturday)Jul 22, 09:32 AM - Jul 23, 11:27 AM

ఆగస్టు లో దశమి

శ్రావణ మాసం శుక్ల పక్ష దశమి (Aug 07, 2022, Sunday)Aug 07, 02:11 AM - Aug 07, 11:51 PM
శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్ష దశమి (Aug 21, 2022, Sunday)Aug 21, 01:09 AM - Aug 22, 03:36 AM

సెప్టెంబర్ లో దశమి

బాధ్రపద మాసం శుక్ల పక్ష దశమి (Sep 05, 2022, Monday)Sep 05, 08:28 AM - Sep 06, 05:54 AM
బాధ్రపద మాసం కృష్ణ పక్ష దశమి (Sep 20, 2022, Tuesday)Sep 19, 07:02 PM - Sep 20, 09:26 PM

అక్టోబర్ లో దశమి

మాఘ మాసం ఆశ్వీయుజ మాసం దశమి (Oct 05, 2022, Wednesday)Oct 04, 02:21 PM - Oct 05, 12:00 PM
ఆశ్వీయుజ మాసం కృష్ణ పక్ష దశమి (Oct 20, 2022, Thursday)Oct 19, 02:14 PM - Oct 20, 04:05 PM

నవంబర్ లో దశమి

కార్తీక మాసం శుక్ల పక్ష దశమి (Nov 03, 2022, Thursday)Nov 02, 09:10 PM - Nov 03, 07:30 PM
కార్తీక మాసం కృష్ణ పక్ష దశమి (Nov 19, 2022, Saturday)Nov 18, 09:33 AM - Nov 19, 10:30 AM

డిసెంబర్ లో దశమి

మార్గశిర మాసం శుక్ల పక్ష దశమి (Dec 02, 2022, Friday)Dec 02, 06:15 AM - Dec 03, 05:39 AM
మార్గశిర మాసం కృష్ణ పక్ష దశమి (Dec 18, 2022, Sunday)Dec 18, 03:41 AM - Dec 19, 03:32 AM