త్రయోదశి తిథి 2022

List of all 2022 త్రయోదశి dates and exact start time and end time of త్రయోదశి tithi in 2022. The timings below is for Hyderabad, India.

జనవరి లో త్రయోదశి

మార్గశిర మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (Jan 01, 2022, Saturday)Dec 31, 10:40 AM - Jan 01, 07:17 AM
పుష్యమి శుక్ల పక్ష త్రయోదశి (Jan 15, 2022, Saturday)Jan 14, 10:19 PM - Jan 16, 12:57 AM
పుష్యమి కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (Jan 30, 2022, Sunday)Jan 29, 08:37 PM - Jan 30, 05:29 PM

ఫిబ్రవరి లో త్రయోదశి

మాఘ మాసం శుక్ల పక్ష త్రయోదశి (Feb 14, 2022, Monday)Feb 13, 06:42 PM - Feb 14, 08:28 PM
మాఘ మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (Feb 28, 2022, Monday)Feb 28, 05:43 AM - Mar 01, 03:16 AM

మార్చి లో త్రయోదశి

చైత్ర మాసం శుక్ల పక్ష త్రయోదశి (Mar 16, 2022, Wednesday)Mar 15, 01:12 PM - Mar 16, 01:40 PM
చైత్ర మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (Mar 30, 2022, Wednesday)Mar 29, 02:38 PM - Mar 30, 01:19 PM

ఏప్రిల్ లో త్రయోదశి

ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల పక్ష త్రయోదశి (Apr 14, 2022, Thursday)Apr 14, 04:50 AM - Apr 15, 03:56 AM
ఫాల్గుణ మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (Apr 28, 2022, Thursday)Apr 28, 12:24 AM - Apr 29, 12:27 AM

మే లో త్రయోదశి

వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్ష త్రయోదశి (May 14, 2022, Saturday)May 13, 05:27 PM - May 14, 03:23 PM
వైశాఖ మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (May 28, 2022, Saturday)May 27, 11:48 AM - May 28, 01:10 PM

జూన్ లో త్రయోదశి

జ్యేష్ఠ మాసం శుక్ల పక్ష త్రయోదశి (Jun 12, 2022, Sunday)Jun 12, 03:24 AM - Jun 13, 12:27 AM
జ్యేష్ఠ మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (Jun 26, 2022, Sunday)Jun 26, 01:10 AM - Jun 27, 03:26 AM

జులై లో త్రయోదశి

ఆషాఢ మాసం శుక్ల పక్ష త్రయోదశి (Jul 12, 2022, Tuesday)Jul 11, 11:14 AM - Jul 12, 07:46 AM
ఆషాఢ మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (Jul 26, 2022, Tuesday)Jul 25, 04:16 PM - Jul 26, 06:47 PM

ఆగస్టు లో త్రయోదశి

శ్రావణ మాసం శుక్ల పక్ష త్రయోదశి (Aug 10, 2022, Wednesday)Aug 09, 05:46 PM - Aug 10, 02:16 PM
శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (Aug 25, 2022, Thursday)Aug 24, 08:31 AM - Aug 25, 10:38 AM

సెప్టెంబర్ లో త్రయోదశి

బాధ్రపద మాసం శుక్ల పక్ష త్రయోదశి (Sep 08, 2022, Thursday)Sep 08, 12:05 AM - Sep 08, 09:03 PM
బాధ్రపద మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (Sep 23, 2022, Friday)Sep 23, 01:18 AM - Sep 24, 02:31 AM

అక్టోబర్ లో త్రయోదశి

మాఘ మాసం ఆశ్వీయుజ మాసం త్రయోదశి (Oct 07, 2022, Friday)Oct 07, 07:27 AM - Oct 08, 05:25 AM
ఆశ్వీయుజ మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (Oct 23, 2022, Sunday)Oct 22, 06:03 PM - Oct 23, 06:03 PM

నవంబర్ లో త్రయోదశి

కార్తీక మాసం శుక్ల పక్ష త్రయోదశి (Nov 06, 2022, Sunday)Nov 05, 05:07 PM - Nov 06, 04:29 PM
కార్తీక మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (Nov 22, 2022, Tuesday)Nov 21, 10:07 AM - Nov 22, 08:49 AM

డిసెంబర్ లో త్రయోదశి

మార్గశిర మాసం శుక్ల పక్ష త్రయోదశి (Dec 05, 2022, Monday)Dec 05, 05:58 AM - Dec 06, 06:47 AM
మార్గశిర మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి (Dec 21, 2022, Wednesday)Dec 21, 12:45 AM - Dec 21, 10:16 PM