పాడ్యమి తిథి 2022

List of all 2022 పాడ్యమి dates and exact start time and end time of పాడ్యమి tithi in 2022. The timings below is for Hyderabad, India.

జనవరి లో పాడ్యమి

పుష్య మాసం శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (Jan 03, 2022, Monday)Jan 03, 12:03 AM - Jan 03, 08:32 PM
పుష్య మాసం కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి (Jan 18, 2022, Tuesday)Jan 18, 05:18 AM - Jan 19, 06:54 AM

ఫిబ్రవరి లో పాడ్యమి

మాఘ మాసం శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (Feb 02, 2022, Wednesday)Feb 01, 11:16 AM - Feb 02, 08:31 AM
మాఘ మాసం కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి (Feb 17, 2022, Thursday)Feb 16, 10:26 PM - Feb 17, 10:40 PM

మార్చి లో పాడ్యమి

ఫాల్గుణ మాసం శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (Mar 03, 2022, Thursday)Mar 02, 11:04 PM - Mar 03, 09:37 PM
ఫాల్గుణ మాసం కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి (Mar 19, 2022, Saturday)Mar 18, 12:47 PM - Mar 19, 11:37 AM

ఏప్రిల్ లో పాడ్యమి

చైత్ర మాసం శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (Apr 02, 2022, Saturday)Apr 01, 11:54 AM - Apr 02, 11:58 AM
చైత్ర మాసం కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి (Apr 17, 2022, Sunday)Apr 17, 12:25 AM - Apr 17, 10:01 PM

మే లో పాడ్యమి

వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (May 01, 2022, Sunday)May 01, 01:58 AM - May 02, 03:25 AM
వైశాఖ మాసం కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి (May 16, 2022, Monday)May 16, 09:44 AM - May 17, 06:25 AM
జ్యేష్ఠ మాసం శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (May 31, 2022, Tuesday)May 30, 05:00 PM - May 31, 07:19 PM

జూన్ లో పాడ్యమి

జ్యేష్ఠ మాసం కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి (Jun 15, 2022, Wednesday)Jun 14, 05:21 PM - Jun 15, 01:32 PM
ఆషాఢ మాసం శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (Jun 30, 2022, Thursday)Jun 29, 08:22 AM - Jun 30, 10:49 AM

జులై లో పాడ్యమి

ఆషాఢ మాసం కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి (Jul 14, 2022, Thursday)Jul 14, 12:07 AM - Jul 14, 08:16 PM
శ్రావణ మాసం శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (Jul 29, 2022, Friday)Jul 28, 11:25 PM - Jul 30, 01:21 AM

ఆగస్టు లో పాడ్యమి

శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి (Aug 12, 2022, Friday)Aug 12, 07:05 AM - Aug 13, 03:47 AM
బాధ్రపద మాసం శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (Aug 28, 2022, Sunday)Aug 27, 01:47 PM - Aug 28, 02:45 PM

సెప్టెంబర్ లో పాడ్యమి

బాధ్రపద మాసం కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి (Sep 11, 2022, Sunday)Sep 10, 03:29 PM - Sep 11, 01:15 PM
మాఘ మాసం ఆశ్వీయుజ మాసం పాడ్యమి (Sep 26, 2022, Monday)Sep 26, 03:24 AM - Sep 27, 03:08 AM

అక్టోబర్ లో పాడ్యమి

ఆశ్వీయుజ మాసం కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి (Oct 10, 2022, Monday)Oct 10, 02:24 AM - Oct 11, 01:39 AM
కార్తీక మాసం శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (Oct 26, 2022, Wednesday)Oct 25, 04:18 PM - Oct 26, 02:42 PM

నవంబర్ లో పాడ్యమి

కార్తీక మాసం కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి (Nov 09, 2022, Wednesday)Nov 08, 04:32 PM - Nov 09, 05:17 PM
మార్గశిర మాసం శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (Nov 24, 2022, Thursday)Nov 24, 04:27 AM - Nov 25, 01:37 AM

డిసెంబర్ లో పాడ్యమి

మార్గశిర మాసం కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి (Dec 09, 2022, Friday)Dec 08, 09:38 AM - Dec 09, 11:34 AM
పుష్య మాసం శుక్ల పక్ష పాడ్యమి (Dec 24, 2022, Saturday)Dec 23, 03:46 PM - Dec 24, 12:06 PM