అమావాస్య తిథి 2022

List of all 2022 అమావాస్య dates and exact start time and end time of అమావాస్య tithi in 2022. The timings below is for Hyderabad, India.

జనవరి లో అమావాస్య

panchangam:margashira కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (Jan 02, 2022, Sunday)Jan 02, 03:42 AM - Jan 03, 12:03 AM

ఫిబ్రవరి లో అమావాస్య

పుష్యమి కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (Feb 01, 2022, Tuesday)Jan 31, 02:19 PM - Feb 01, 11:16 AM

మార్చి లో అమావాస్య

మఖ కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (Mar 02, 2022, Wednesday)Mar 02, 01:01 AM - Mar 02, 11:05 PM

ఏప్రిల్ లో అమావాస్య

ఫాల్గుణ మాసం కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (Apr 30, 2022, Saturday)Apr 30, 12:58 AM - May 01, 01:58 AM

ఏప్రిల్ లో అమావాస్య

చైత్ర మాసం కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (Apr 30, 2022, Saturday)Apr 30, 12:58 AM - May 01, 01:58 AM

మే లో అమావాస్య

panchangam:vaishakha కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (May 30, 2022, Monday)May 29, 02:55 PM - May 30, 05:00 PM

జూన్ లో అమావాస్య

panchangam:jyeshtha కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (Jun 29, 2022, Wednesday)Jun 28, 05:52 AM - Jun 29, 08:22 AM

జులై లో అమావాస్య

panchangam:ashadha కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (Jul 28, 2022, Thursday)Jul 27, 09:12 PM - Jul 28, 11:25 PM

ఆగస్టు లో అమావాస్య

శ్రవణా కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (Aug 27, 2022, Saturday)Aug 26, 12:25 PM - Aug 27, 01:47 PM

సెప్టెంబర్ లో అమావాస్య

panchangam:bhadrapada కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (Sep 25, 2022, Sunday)Sep 25, 03:12 AM - Sep 26, 03:24 AM

అక్టోబర్ లో అమావాస్య

panchangam:ashwayuja కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (Oct 25, 2022, Tuesday)Oct 24, 05:27 PM - Oct 25, 04:18 PM

నవంబర్ లో అమావాస్య

panchangam:kartika కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (Nov 23, 2022, Wednesday)Nov 23, 06:53 AM - Nov 24, 04:27 AM

డిసెంబర్ లో అమావాస్య

panchangam:margashirsha కృష్ణ పక్ష అమావాస్య (Dec 23, 2022, Friday)Dec 22, 07:13 PM - Dec 23, 03:46 PM