Advertisment

Sri Sringeri Sharada Ashtottara Shatanamavali

Sringeri Sharada Ashtottara Shatanamavali

Sri Sringeri Sharada Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Sarasvatyai Namah
 2. Om Mahaabhadraayai Namah
 3. Om Mahaamaayaayai Namah
 4. Om Varapradaayai Namah
 5. Om Shreepradaayai Namah
 6. Om Padmanilayaayai Namah
 7. Om Padmavaktrikaayai Namah
 8. Om Shivaanujaayai Namah
 9. Om Raamaayai Namah
 10. Om Pustakadhaarinyai Namah 10
 11. Om Kaamaroopaayai Namah
 12. Om Mahaavidyaayai Namah
 13. Om Mahaapaatakanaashinyai Namah
 14. Om Mahaashriyai Namah
 15. Om Mahaalakshmyai Namah
 16. Om Divyaangaayai Namah
 17. Om Maalinyai Namah
 18. Om Mahaakaalyai Namah
 19. Om Mahaapaashaayai Namah 20
 20. Om Mahaakaaraayai Namah
 21. Om Mahaankushaayai Namah
 22. Om Vineetaayai Namah
 23. Om Vimalaayai Namah
 24. Om Vishvaayai Namah
 25. Om Vidyunmaalaayai Namah
 26. Om Vilaasinyai Namah
 27. Om Chandikaayai Namah
 28. Om Chandravadanaayai Namah
 29. Om Chandralekhaavibhooshitaayai Namah 30
 30. Om Saavitryai Namah
 31. Om Surasaayai Namah
 32. Om Divyaayai Namah
 33. Om Divyaalankaarabhooshitaayai Namah
 34. Om Vaagdevyai Namah
 35. Om Vasudhaayai Namah
 36. Om Teevraayai Namah
 37. Om Mahaabhogaayai Namah
 38. Om Mahaabalaayai Namah
 39. Om Godaavaryai Namah 40
 40. Om Gomatyai Namah
 41. Om Jatilaayai Namah
 42. Om Vindhyavaasinyai Namah
 43. Om Garjinyai Namah
 44. Om Bhedinyai Namah
 45. Om Preetaayai Namah
 46. Om Saudaaminyai Namah
 47. Om Bhogadaayai Namah
 48. Om Satyavaadinyai Namah
 49. Om Sudhaamoortyai Namah 50
 50. Om Subhadraayai Namah
 51. Om Suravanditaayai Namah
 52. Om Yamunaayai Namah
 53. Om Suprabhaayai Namah
 54. Om Nidraayai Namah
 55. Om Nityaayai Namah
 56. Om Neerajalochanaayai Namah
 57. Om Trimoortyai Namah
 58. Om Trikaalajnyaayai Namah
 59. Om Brahmishthaayai Namah 60
 60. Om Trigunaatmikaayai Namah
 61. Om Mahaashaantyai Namah
 62. Om Mahaavidyaayai Namah
 63. Om Dhaarinyai Namah
 64. Om Sarvaatmikaayai Namah
 65. Om Shaastraroopaayai Namah
 66. Om Shumbhaasuramardinyai Namah
 67. Om Padmaasanaayai Namah
 68. Om Padmahastaayai Namah
 69. Om Raktabeejanihantryai Namah 70
 70. Om Dhoomralochanadarpaghnyai Namah
 71. Om Nishumbhapraanahaarinyai Namah
 72. Om Chaamundaayai Namah
 73. Om Chandahantryai Namah
 74. Om Mundakaayaprabhedinyai Namah
 75. Om Suprabhaayai Namah
 76. Om Kaalaraatryai Namah
 77. Om Sarvadevastutaayai Namah
 78. Om Anaghaayai Namah
 79. Om Panchaashadvarnaroopaayai Namah 80
 80. Om Sudhaakalashadhaarinyai Namah
 81. Om Braahmyai Namah
 82. Om Maaheshvaryai Namah
 83. Om Kaamaaryai Namah
 84. Om Vaishnavyai Namah
 85. Om Vaaraahyai Namah
 86. Om Maahendryai Namah
 87. Om Chitraambaravibhooshitaayai Namah
 88. Om Chitramaalaadharaayai Namah
 89. Om Kaantaayai Namah 90
 90. Om Chitragandhaanulepanaayai Namah
 91. Om Akshamaalaadharaayai Namah
 92. Om Nityaayai Namah
 93. Om Roopasaubhaagyadaayinyai Namah
 94. Om Shvetaananaayai Namah
 95. Om Neelabhujaayai Namah
 96. Om Peevarastanamanditaayai Namah
 97. Om Sookshmamadhyaayai Namah
 98. Om Raktapaadaayai Namah
 99. Om Unmadaayai Namah 100
 100. Om Neelajanghitaayai Namah
 101. Om Buddhiroopaayai Namah
 102. Om Tushtiroopaayai Namah
 103. Om Nidraaroopaayai Namah
 104. Om Pushtiroopaayai Namah
 105. Om Chaturaananajaayaayai Namah
 106. Om Chaturvargaphaladaayai Namah
 107. Om Shreeshaaradaambikaayai Namah 108

Iti Shree Shringeri Shaarada Ashtottara Shatanaamaavalih