Advertisment

Sri Kiratha Ashtakam

Sri Kiratha Ashtakam

Sri Kiratha (Ayyappa) Ashtakam

Om Asya Shreekiraatashasturmahaamantrasya Remanta Rishih Devee Gaayatree Chhandah Shree Kiraata Shaastaa Devataa, Hraam Beejam, Hreem Shaktih, Hroom Keelakam, Shree Kiraata Shastu Prasaada Siddhyarthe Jape Viniyogah |

Karanyaasah :
Om Hraam Angushthaabhyaam Namah |
Om Hreem Tarjaneebhyaam Namah |
Om Hroom Madhyamaabhyaam Namah |
Om Hraim Anaamikaabhyaam Namah |
Om Hraum Kanishthikaabhyaam Namah |
Om Hrah Karatala Karaprishthaabhyaam Namah |

Anganyaasah:
Om Hraam Hridayaaya Namah |
Om Hreem Shirase Svaahaa |
Om Hroom Shikhaayai Vashat |
Om Hraim Kavachaaya Hum |
Om Hraum Netratrayaaya Vaushat |
Om Hrah Astraaya Phat |
Bhoorbhuvassuvaromiti Digbandhah |

Dhyaanam:
Om Kodandam Sasharam Bhujena Bhujagendrabhogaa Bhaasaavahan
Vaamenachchhurikaam Vibhakshalane Pakshena Dakshena Cha |
Kaantyaa Nirjita Neeradah Purabhidah Kreedankiraataakrite
Putrosmaakamanalpa Nirmalayaa Cha Nirmaatu Sharmaanisham ||

Stotram |
Pratyarthivraatavakshahsthalarudhirasuraapaanamattaa Prishatkam
Chaape Sandhaaya Tishthan Hridayasarasije Maamake Taapaham Tam |
Pinchhottamsah Sharanyah Pashupatitanayo Neeradaabhah Prasanno
Devah Paayaadapaayaachchhabaravapurasau Saavadhaanah Sadaa Nah || 1 ||

Aakhetaaya Vanecharasya Girijaasaktasya Shambhoh Sutah
Traatum Yo Bhuvanam Puraa Samajani Khyaatah Kiraataakritih |
Kodandakshurikaadharo Ghanaravah Pinchhaavatamsojjvalah
Sa Tvam Maamava Sarvadaa Ripuganatrastam Dayaavaaridhe || 2 ||

Yo Maam Peedayati Prasahya Satatam Deheetyananyaashrayam
Bhitvaa Tasya Riporurah Kshurikayaa Shaataagrayaa Durmateh |
Deva Tvatkarapankajollasitayaa Shreemankiraataakriteh
Tatpraanaanvitaraantakaaya Bhagavan Kaalaariputraanjasaa || 3 ||

Viddho Marmasu Durvachobhirasataam Santaptashalyopamaih
Driptaanaam Dvishataamashaantamanasaam Khinnosmi Yaavadbhrisham |
Taavattvam Kshurikaasharaasanadharashchitte Mamaavirbhavan
Svaamin Deva Kiraataroopa Shamaya Pratyarthigarvam Kshanaat || 4 ||

Hartum Vittamadharmato Mama Rataashchoraashcha Ye Durjanaa-
-steshaam Marmasu Taadayaashu Vishikhaistvatkaarmukaannihsritaih ||

Shaastaaram Dvishataam Kiraatavapusham Sarvaarthadam Tvaamrite
Pashyaamyatra Puraariputra Sharanam Naanyam Prapannomyaham || 5 ||

Yakshapretapishaachabhootanivahaa Duhkhapradaa Bheeshanaah
Baadhante Narashonitotsukadhiyo Ye Maam Ripupreritaah |
Chaapajyaaninadaistvameesha Sakalaan Samhritya Dushtagrahaan
Gaureeshaatmaja Daivateshvara Kiraataakaara Samraksha Maam || 6 ||

Dogdhum Ye Nirataastvamadya Padapadmaikaantabhaktaaya Me
Maayaachchhannakalebaraashruvishadaanaadyaih Sadaa Karmabhih |
Vashyastambhanamaaranaadikushalapraarambhadakshaanareen
Dushtaan Samhara Devadeva Shabaraakaara Trilokeshvara || 7 ||

Tanvaa Vaa Manasaa Giraapi Satatam Dosham Chikeershatyalam
Tvatpaadapranatasya Niraparaadhasyaapi Ye Maanavaah |
Sarvaan Samhara Taan Gireeshasuta Me Taapatrayaughaanapi
Tvaamekam Shabaraakrite Bhayaharam Naatham Prapannosmyaham || 8 ||

Klishto Raajabhataistadaapi Paribhootoham Kulairvairibhih
-shchaanyairghoratarairvipajjalanidhau Magnosmi Duhkhaaturam |
Haa Haa Kinkaravai Vibho Shabaravesham Tvaamabheeshtaarthadam
Vandeham Paradaivatam Kuru Kripaanaathaartabandho Mayi || 9 ||

Stotram Yah Prajapet Prashaantakaranairnityam Kiraataashtakam
Sa Kshipram Vashagaan Karoti Nripateenaabaddhavairaanapi |
Samhrityaatmavirodhinah Khilajanaan Dushtagrahaanapyasau
Yaatyante Yamadootabheetirahito Divyaam Gatim Shaashvateem || 10 ||

Iti Kiraataashtakam ||

Advertisment