Advertisment

Sri Shyamala Devi (Raja Matangi) Ashtottara Shatanamavali

Sri Shyamala Devi Ashtottara Shatanamavali
 1. Om Mahaamatta Maatanginyai Namah
 2. Om Siddhiroopaayai Namah
 3. Om Yoginyai Namah
 4. Om Bhadrakaalyai Namah
 5. Om Ramaayai Namah
 6. Om Bhavaanyai Namah
 7. Om Bhayapreetidaayai Namah
 8. Om Bhootiyuktaayai Namah
 9. Om Bhavaaraadhitaayai Namah
 10. Om Bhootisampatkaryai Namah
 11. Om Janaadheeshamaatre Namah
 12. Om Dhanaagaaradrishtaye Namah
 13. Om Dhaneshaarchitaayai Namah
 14. Om Dheeravaasinyai Namah
 15. Om Varaangyai Namah
 16. Om Prakrishtaayai Namah
 17. Om Prabhaaroopinyai Namah
 18. Om Kaamaroopaayai Namah
 19. Om Prahrishtaayai Namah
 20. Om Mahaakeertidaayai Namah
 21. Om Karnanaalyai Namah
 22. Om Karaalyai Namah
 23. Om Bhagaaghoraroopaayai Namah
 24. Om Bhagaangai Namah
 25. Om Bhagaakhyaayai Namah
 26. Om Bhagapreetidaayai Namah
 27. Om Bheemaroopaayai Namah
 28. Om Mahaakaushikyai Namah
 29. Om Koshapoornaayai Namah
 30. Om Kishoryai Namah
 31. Om Kishoreekishora Priyaananda Eehaayai Namah
 32. Om Mahaakaaranaayai Namah .
 33. Om Kaaranaayai Namah 
 34. Om Karmasheelaayai Namah
 35. Om Kapaalinyai Namah
 36. Om Prasiddhaayai Namah
 37. Om Mahaasiddhakhandaayai Namah
 38. Om Makaarapriyaayai Namah
 39. Om Maanaroopaayai Namah
 40. Om Maheshyai Namah
 41. Om Mahollaasinyai Namah
 42. Om Laasyaleelaalayaangyai Namah
 43. Om Kshamaayai Namah
 44. Om Kshemaleelaayai Namah
 45. Om Kshapaakaarinyai Namah
 46. Om Akshayapreetidaabhootisatyaatmikaayai Namah
 47. Om Bhavaaraadhitaabhootisatyaatmikaayai Namah
 48. Om Prabhodbhaasitaayai Namah
 49. Om Bhaanubhaasvatkaraayai Namah
 50. Om Chalatkundalaayai Namah
 51. Om Kaamineekaantayuktaayai Namah
 52. Om Kapaalaachalaayai Namah
 53. Om Kaalakoddhaarinyai Namah
 54. Om Kadambapriyaayai Namah
 55. Om Kotaryai Namah
 56. Om Kotadehaayai Namah
 57. Om Kramaayai Namah
 58. Om Keertidaayai Namah
 59. Om Karnaroopaayai Namah
 60. Om Kaakshmyai Namah
 61. Om Kshamaangyai Namah
 62. Om Kshaya Premaroopaayai Namah
 63. Om Kshapaayai Namah
 64. Om Kshayaakshayaayai Namah
 65. Om Kshayaahvaayai Namah
 66. Om Kshayaapraantaraayai Namah
 67. Om Kshavatkaaminyai Namah
 68. Om Kshaarinyai Namah
 69. Om Ksheerapooshaayai Namah
 70. Om Shivaangyai Namah
 71. Om Shaakambharyai Namah
 72. Om Shaakadehaayainamah
 73. Om Mahaashaakayajnyaayai Namah
 74. Om Phalapraashakaayai Namah
 75. Om Shakaahvaashakaakhyaashakaayai Namah
 76. Om Shakaakshaantaroshaayai Namah
 77. Om Suroshaayai Namah
 78. Om Surekhaayai Namah
 79. Om Mahaasheshayajnyopaveeta Priyaayai Namah
 80. Om Jayanteejayaajaagrateeyogyaroopaayai Namah
 81. Om Jayaangaayai Namah
 82. Om Japadhyaana Santushtasanjnyaayai Namah
 83. Om Jayapraanaroopaayai Namah
 84. Om Jayasvarnadehaayai Namah
 85. Om Jayajvaalinyai Namah
 86. Om Yaaminyai Namah
 87. Om Yaamyaroopaayai Namah
 88. Om Jaganmaatriroopaayai Namah
 89. Om Jagadrakshanaayai Namah
 90. Om Svadhaaaushadantaayai Namah
 91. Om Vilambaavilambaayai Namah
 92. Om Shadangaayai Namah
 93. Om Mahaalambaroopaaasihastaapdaahaarinyai Namah
 94. Om Mahaamangalaayai Namah
 95. Om Mangalapremakeertyai Namah
 96. Om Nishumbhaakshidaayai Namah
 97. Om Shumbhadarpaapahaayainamah
 98. Om Aananda Beejaadimukti Svaroopaayai Namah
 99. Om Muktisvaroopaayai Namah
 100. Om Chandamundaapadaayai Namah
 101. Om Mukhyachandaayai Namah
 102. Om Prachandaa Prachandaa Mahaachandavegaayai Namah
 103. Om Chalachchaamaraayai Namah
 104. Om Chaamaraachandrakeertyai Namah
 105. Om Shuchaameekaraayai Namah
 106. Om Chitrabhooshojjvalaangyai Namah
 107. Om Susangeetageetaayai Namah
 108.  Om Maatangyai Namah 

|| Iti Shree Raaja Maatangi Athavaa Shree Shyaamala Ashtottara Shatanaamaavali Sampoornam ||