Advertisment

Sri Rahu Ashtottara Shatanamavali

Sri Rahu Ashtottara Shatanamavali
 1. Om Saimhikeyaaya Namah
 2. Om Vidhuntudhaaya Namah
 3. Om Surashatrave Namah
 4. Om Tamase Namah
 5. Om Praanine Namah
 6. Om Gaargyaayanaaya Namah
 7. Om Suraagave Namah
 8. Om Neelajeemootasankaashaaya Namah
 9. Om Chaturbhujaaya Namah
 10. Om Khadgakhetakadhaarine Namah ||10||
 11. Om Varadaabhayahastakaaya Namah
 12. Om Shoolaayudhaaya Namah
 13. Om Meghavarnaaya Namah
 14. Om Krishnadhvajapataakavate Namah
 15. Om Dakshinaashaamukhaaradhaaya Namah
 16. Om Teekshna Damshtraadharaaya Namah
 17. Om Shoorpaakaaraasanasdhaaya Namah
 18. Om Gomedhaabharana Priyaaya Namah
 19. Om Maashapriyaaya Namah
 20. Om Kaashyaparshinandanaaya Namah ||20||
 21. Om Ulkaapaatajanaye Namah
 22. Om Shooline Namah
 23. Om Nidhipaaya Namah
 24. Om Krishnasarparaaje Namah
 25. Om Vishajvaalaavritaasyaaya Namah
 26. Om Ardhashareeraaya Namah
 27. Om Jaadyasampradaaya Namah
 28. Om Raveendubheekaraaya Namah
 29. Om Chhaayaasvaroopine Namah
 30. Om Vishnuchakrachchheditaaya Namah ||30||
 31. Om Kathinaangakaaya Namah
 32. Om Dvishachchakrachchhedakaaya Namah
 33. Om Karaalaasyaaya Namah
 34. Om Bhayankaraaya Namah
 35. Om Kroorakarmane Namah
 36. Om Tamoroopaaya Namah
 37. Om Shyaamaatmane Namah
 38. Om Neelalohitaaya Namah
 39. Om Kireetine Namah
 40. Om Neelavasanaaya Namah ||40||
 41. Om Shanisaamantaavartmagaaya Namah
 42. Om Chandaalavarnaaya Namah
 43. Om Ashvyarabhavaaya Namah
 44. Om Meshabhavaaya Namah
 45. Om Shanivatphaladaaya Namah
 46. Om Shoolaaya Namah
 47. Om Apasavyagataye Namah
 48. Om Uparaagakaraaya Namah
 49. Om Sooryahimshuchchha Vihaarakaaya Namah
 50. Om Grahashreshthaaya Namah ||50||
 51. Om Ashtama Grahaaya Namah
 52. Om Kabandhamaatradehaaya Namah
 53. Om Yaatudhaanakulodbhavaaya Namah
 54. Om Govindavarapaatraaya Namah
 55. Om Devajaatipravishtakaaya Namah
 56. Om Krooraaya Namah
 57. Om Ghoraaya Namah
 58. Om Shanimitraaya Namah
 59. Om Shukramitraaya Namah
 60. Om Agocharaaya Namah ||60||
 61. Om Dyoonegangaasnaanadaatre Namah
 62. Om Svagraheprabalaadhyakaaya Namah
 63. Om Sadgrihe Anyasyabaladhrite Namah
 64. Om Chaturdhemaatrinaashaaya Namah
 65. Om Chandrayukte Chandaalajanma Soochakaaya Namah
 66. Om Janmasimheraajyadaatre Namah
 67. Om Mahaakaayaaya Namah
 68. Om Janmakartre Namah
 69. Om Vidhuripave Namah
 70. Om Mattakaaya Namah ||70||
 71. Om Janmakanyaaraajyadaatre Namah
 72. Om Janmahaanidaaya Namah
 73. Om Navame Pitrinaashaaya Namah
 74. Om Panchameshokadaayakaaya Namah
 75. Om Dyoonekalatrahantre Namah
 76. Om Saptamekalahapradaaya Namah
 77. Om Shashthevittadaatre Namah
 78. Om Chaturdhe Vairadaayakaaya Namah
 79. Om Navamepaapadaatre Namah
 80. Om Dashame Shokadaayakaaya Namah ||80||
 81. Om Aadau Yashahpradaatre Namah
 82. Om Antevairapradaayakaaya Namah
 83. Om Kaalaatmane Namah
 84. Om Agocharacharaaya Namah
 85. Om Dhane Aasyakakutpra Daayakaaya Namah
 86. Om Panchamedrishanaa Shringadaaya Namah
 87. Om Pradaayine Namah
 88. Om Svarbhaanave Namah
 89. Om Baline  Namah
 90. Om Mahaasaukhyapradaayine Namah ||90||
 91. Om Chandravairine Namah
 92. Om Shaashvataaya Namah
 93. Om Soorashatrave Namah
 94. Om Paapagrahaaya Namah
 95. Om Shaambhavaaya Namah
 96. Om Poojitaaya Namah
 97. Om Paatheenapooranaaya Namah
 98. Om Paitheenasakulodbhavaaya Namah
 99. Om Deerghaaya Namah
 100. Om Krishnaaya Namah ||100||
 101. Om Ashirase Namah
 102. Om Vishnunetraaraye Namah
 103. Om Devaaya Namah
 104. Om Daanavaaya Namah
 105. Om Bhaktarakshaaya Namah
 106. Om Bhaktavatsalaaya Namah
 107. Om Raahumoortaye Namah
 108. Om Sarvaabheeshtaphalapradaaya Namah ||108||

|| Iti Shree Raahu Ashtottara Shatanaamaavali Sampoornam ||