Advertisment

Sri Vishnu Sahasranamavali

Sri Vishnu Sahasranamavali - 1000 Names of  Vishnu

 1. Om Vishvaaya Namah
 2. Om Vishnave Namah
 3. Om Vashatkaaraaya Namah
 4. Om Bhootabhavyabhavatprabhave Namah
 5. Om Bhootakrite Namah
 6. Om Bhootabhrite Namah
 7. Om Bhaavaaya Namah
 8. Om Bhootaatmane Namah
 9. Om Bhootabhaavanaaya Namah
 10. Om Pootaatmane Namah
 11. Om Paramaatmane Namah
 12. Om Muktaanaamparamagataye Namah
 13. Om Avyayaaya Namah
 14. Om Purushaaya Namah
 15. Om Saakshine Namah
 16. Om Kshetrajnyaaya Namah
 17. Om Aksharaaya Namah
 18. Om Yogaaya Namah
 19. Om Yogavidaamnetre Namah
 20. Om Pradhaanapurusheshvaraaya Namah ||20||
 21. Om Naarasimhavapushe Namah
 22. Om Shreemate Namah
 23. Om Keshavaaya Namah
 24. Om Purushottamaaya Namah
 25. Om Sarvasmai Namah
 26. Om Sharvaaya Namah
 27. Om Shivaaya Namah
 28. Om Sthaanave Namah
 29. Om Bhootaadaye Namah
 30. Om Nidhaye Namah ||30||
 31. Om Sambhavaaya Namah
 32. Om Bhaavanaaya Namah
 33. Om Bhartre Namah
 34. Om Prabhavaaya Namah
 35. Om Prabhave Namah
 36. Om Eeshvaraaya Namah
 37. Om Svayambhuve Namah
 38. Om Shambhave Namah
 39. Om Aadityaaya Namah
 40. Om Pushkaraakshaaya Namah ||40||
 41. Om Mahaasvanaaya Namah
 42. Om Anaadinidhanaaya Namah
 43. Om Dhaatre Namah
 44. Om Vidhaatre Namah
 45. Om Dhaaturuttamaaya Namah
 46. Om Aprameyaaya Namah
 47. Om Hrisheekeshaaya Namah
 48. Om Padmanaabhaaya Namah
 49. Om Amaraprabhave Namah
 50. Om Vishvakarmane Namah ||50||
 51. Om Manave Namah
 52. Om Tvashtre Namah
 53. Om Sthavishthaaya Namah
 54. Om Sthaviraaya Dhruvaaya Namah
 55. Om Agrahyaaya Namah
 56. Om Shaashvataaya Namah
 57. Om Krishnaaya Namah
 58. Om Lohitaakshaaya Namah
 59. Om Pratardanaaya Namah
 60. Om Prabhootaaya Namah ||60||
 61. Om Trikakubdhaamne Namah
 62. Om Pavitraaya Namah
 63. Om Mangalaaya Parasmai Namah
 64. Om Eeshaanaaya Namah
 65. Om Praanadaaya Namah
 66. Om Praanaaya Namah
 67. Om Jyeshthaaya Namah
 68. Om Shreshthaaya Namah
 69. Om Prajaapataye Namah
 70. Om Hiranyagarbhaaya Namah ||70||
 71. Om Bhoogarbhaaya Namah
 72. Om Maadhavaaya Namah
 73. Om Madhusoodanaaya Namah
 74. Om Eeshvaraaya Namah
 75. Om Vikramine Namah
 76. Om Dhanvine Namah
 77. Om Medhaavine Namah
 78. Om Vikramaaya Namah
 79. Om Kramaaya Namah
 80. Om Anuttamaaya Namah ||80||
 81. Om Duraadharshaaya Namah
 82. Om Kritajnyaaya Namah
 83. Om Kritaye Namah
 84. Om Aatmavate Namah
 85. Om Sureshaaya Namah
 86. Om Sharanaaya Namah
 87. Om Sharmane Namah
 88. Om Vishvaretase Namah
 89. Om Prajaabhavaaya Namah
 90. Om Ahane Namah ||90||
 91. Om Samvatsaraaya Namah
 92. Om Vyaalaaya Namah
 93. Om Pratyayaaya Namah
 94. Om Sarvadarshanaaya Namah
 95. Om Ajaaya Namah
 96. Om Sarveshvaraaya Namah
 97. Om Siddhaaya Namah
 98. Om Siddhaye Namah
 99. Om Sarvaadaye Namah
 100. Om Achyutaaya Namah ||100||
 101. Om Vrishaakapaye Namah
 102. Om Ameyaatmane Namah
 103. Om Sarvayogavinishrutaaya Namah
 104. Om Vasave Namah
 105. Om Vasumanase Namah
 106. Om Satyaaya Namah
 107. Om Samaatmane Namah
 108. Om Sammitaaya Namah
 109. Om Samaaya Namah
 110. Om Amoghaaya Namah ||110||
 111. Om Pundareekaakshaaya Namah
 112. Om Vrishakarmane Namah
 113. Om Vrishaakritaye Namah
 114. Om Rudraaya Namah
 115. Om Bahushirase Namah
 116. Om Babhrave Namah
 117. Om Vishvayonaye Namah
 118. Om Shuchishravase Namah
 119. Om Amritaaya Namah
 120. Om Shaashvatasthaanave Namah ||120||
 121. Om Varaarohaaya Namah
 122. Om Mahaatapase Namah
 123. Om Sarvagaaya Namah
 124. Om Sarvavidbhaanave Namah
 125. Om Vishvaksenaaya Namah
 126. Om Janaardanaaya Namah
 127. Om Vedaaya Namah
 128. Om Vedavide Namah
 129. Om Avyangaaya Namah
 130. Om Vedaangaaya Namah ||130||
 131. Om Vedavide Namah
 132. Om Kavaye Namah
 133. Om Lokaadhyakshaaya Namah
 134. Om Suraadhyakshaaya Namah
 135. Om Dharmaadhyakshaaya Namah
 136. Om Kritaakritaaya Namah
 137. Om Chaturaatmane Namah
 138. Om Chaturvyoohaaya Namah
 139. Om Chaturdramshtraaya Namah
 140. Om Chaturbhujaaya Namah ||140||
 141. Om Bhraajishnave Namah
 142. Om Bhojanaaya Namah
 143. Om Bhoktre Namah
 144. Om Sahishnave Namah
 145. Om Jagadaadijaaya Namah
 146. Om Anaghaaya Namah
 147. Om Vijayaaya Namah
 148. Om Jetre Namah
 149. Om Vishvayonaye Namah
 150. Om Punarvasave Namah ||150||
 151. Om Upendraaya Namah
 152. Om Vaamanaaya Namah
 153. Om Praamshave Namah
 154. Om Amoghaaya Namah
 155. Om Shuchaye Namah
 156. Om Urjitaaya Namah
 157. Om Ateendraaya Namah
 158. Om Sangrahaaya Namah
 159. Om Sargaaya Namah
 160. Om Dhritaatmane Namah ||160||
 161. Om Niyamaaya Namah
 162. Om Yamaaya Namah
 163. Om Vedyaaya Namah
 164. Om Vaidyaaya Namah
 165. Om Sadaayogine Namah
 166. Om Veeraghne Namah
 167. Om Maadhavaaya Namah
 168. Om Madhave Namah
 169. Om Ateendriyaaya Namah
 170. Om Mahaamaayaaya Namah ||170||
 171. Om Mahotsaahaaya Namah
 172. Om Mahaabalaaya Namah
 173. Om Mahaabuddhaye Namah
 174. Om Mahaaveeryaaya Namah
 175. Om Mahaashaktaye Namah
 176. Om Mahaadyutaye Namah
 177. Om Anirdeshyavapushe Namah
 178. Om Shreemate Namah
 179. Om Ameyaatmane Namah
 180. Om Mahaadridhrite Namah ||180||
 181. Om Maheshvaasaaya Namah
 182. Om Maheebhartre Namah
 183. Om Shreenivaasaaya Namah
 184. Om Sataangataye Namah
 185. Om Aniruddhaaya Namah
 186. Om Suraanandaaya Namah
 187. Om Govindaaya Namah
 188. Om Govidaampataye Namah
 189. Om Mareechaye Namah
 190. Om Damanaaya Namah ||190||
 191. Om Hamsaaya Namah
 192. Om Suparnaaya Namah
 193. Om Bhujagottamaaya Namah
 194. Om Hiranyanaabhaaya Namah
 195. Om Sutapase Namah
 196. Om Padmanaabhaaya Namah
 197. Om Prajaapataye Namah
 198. Om Amrityave Namah
 199. Om Sarvadrishe Namah
 200. Om Simhaaya Namah ||200||
 201. Om Sandhaatre Namah
 202. Om Sandhimate Namah
 203. Om Sthiraaya Namah
 204. Om Ajaaya Namah
 205. Om Durmarshanaaya Namah
 206. Om Shaastre Namah
 207. Om Vishrutaatmane Namah
 208. Om Suraarighne Namah
 209. Om Guruve Namah
 210. Om Gurutamaaya Namah ||210||
 211. Om Dhaamne Namah
 212. Om Satyaaya Namah
 213. Om Satyaparaakramaaya Namah
 214. Om Nimishaaya Namah
 215. Om Animishaaya Namah
 216. Om Sragveene Namah
 217. Om Vaachaspataye Udaaradhiye Namah
 218. Om Agranye Namah
 219. Om Graamanye Namah
 220. Om Shreemate Namah ||220||
 221. Om Nyaayaaya Namah
 222. Om Netre Namah
 223. Om Sameeranaaya Namah
 224. Om Sahasramoordhne Namah
 225. Om Vishvaatmane Namah
 226. Om Sahasraakshaaya Namah
 227. Om Sahasrapade Namah
 228. Om Aavartanaaya Namah
 229. Om Nivrittaatmane Namah
 230. Om Samvritaaya Namah ||230||
 231. Om Sampramardanaaya Namah
 232. Om Ahassamvartakaaya Namah
 233. Om Vahnaye Namah
 234. Om Anilaaya Namah
 235. Om Dharaneedharaaya Namah
 236. Om Suprasaadaaya Namah
 237. Om Prasannaatmane Namah
 238. Om Vishvadhrishe Namah
 239. Om Vishvabhuje Namah
 240. Om Vibhave Namah ||240||
 241. Om Satkartre Namah
 242. Om Satkritaaya Namah
 243. Om Saadhave Namah
 244. Om Jahnave Namah
 245. Om Naaraayanaaya Namah
 246. Om Naraaya Namah
 247. Om Asankhyeyaaya Namah
 248. Om Aprameyaatmane Namah
 249. Om Vishishtaaya Namah
 250. Om Shishtakrite Namah ||250||
 251. Om Shuchaye Namah
 252. Om Siddhaarthaaya Namah
 253. Om Siddhasankalpaaya Namah
 254. Om Siddhidaaya Namah
 255. Om Siddhisaadhanaaya Namah
 256. Om Vrishaahine Namah
 257. Om Vrishabhaaya Namah
 258. Om Vishnave Namah
 259. Om Vrishaparvane Namah
 260. Om Vrishodaraaya Namah ||260||
 261. Om Vardhanaaya Namah
 262. Om Vardhamaanaaya Namah
 263. Om Viviktaaya Namah
 264. Om Shrutisaagaraaya Namah
 265. Om Subhujaaya Namah
 266. Om Durdharaaya Namah
 267. Om Vaagmine Namah
 268. Om Mahendraaya Namah
 269. Om Vasudaaya Namah
 270. Om Vasave Namah ||270||
 271. Om Naikaroopaaya Namah
 272. Om Brihadroopaaya Namah
 273. Om Shipivishtaaya Namah
 274. Om Prakaashanaaya Namah
 275. Om Ojastejodyutidharaaya Namah
 276. Om Prakaashaatmane Namah
 277. Om Prataapanaaya Namah
 278. Om Riddhaaya Namah
 279. Om Spashtaaksharaaya Namah
 280. Om Mantraaya Namah ||280||
 281. Om Chandraamshave Namah
 282. Om Bhaaskaradyutaye Namah
 283. Om Amritaam Shoodbhavaaya Namah
 284. Om Bhaanave Namah
 285. Om Shashibindave Namah
 286. Om Sureshvaraaya Namah
 287. Om Aushadhaaya Namah
 288. Om Jagatassetave Namah
 289. Om Satyadharmaparaakramaaya Namah
 290. Om Bhootabhavyabhavannaathaaya Namah ||290||
 291. Om Pavanaaya Namah
 292. Om Paavanaaya Namah
 293. Om Analaaya Namah
 294. Om Kaamaghne Namah
 295. Om Kaamakrite Namah
 296. Om Kaantaaya Namah
 297. Om Kaamaaya Namah
 298. Om Kaamapradaaya Namah
 299. Om Prabhave Namah
 300. Om Yugaadikrite Namah ||300||
 301. Om Yugaavartaaya Namah
 302. Om Naikamaayaaya Namah
 303. Om Mahaashanaaya Namah
 304. Om Adrishyaaya Namah
 305. Om Vyaktaroopaaya Namah
 306. Om Sahasrajite Namah
 307. Om Anantajite Namah
 308. Om Ishtaaya Namah
 309. Om Vishishtaaya Namah
 310. Om Shishteshtaaya Namah ||310||
 311. Om Shikhandine Namah
 312. Om Nahushaaya Namah
 313. Om Vrishaaya Namah
 314. Om Krodhagne Namah
 315. Om Krodhakrite Kartre Namah
 316. Om Vishvabaahave Namah
 317. Om Maheedharaaya Namah
 318. Om Achyutaaya Namah
 319. Om Prathitaaya Namah
 320. Om Praanaaya Namah ||320||
 321. Om Praanadaaya Namah
 322. Om Vaasavaanujaaya Namah
 323. Om Apaamnidhaye Namah
 324. Om Adhishthaanaaya Namah
 325. Om Apramattaaya Namah
 326. Om Pratishthitaaya Namah
 327. Om Skandaaya Namah
 328. Om Skandadharaaya Namah
 329. Om Dhuryaaya Namah
 330. Om Varadaaya Namah ||330||
 331. Om Vaayuvaahanaaya Namah
 332. Om Vaasudevaaya Namah
 333. Om Brihadbhaanave Namah
 334. Om Aadidevaaya Namah
 335. Om Purandaraaya Namah
 336. Om Ashokaaya Namah
 337. Om Taaranaaya Namah
 338. Om Taaraaya Namah
 339. Om Shooraaya Namah
 340. Om Shauraye Namah ||340||
 341. Om Janeshvaraaya Namah
 342. Om Anukoolaaya Namah
 343. Om Shataavartaaya Namah
 344. Om Padmine Namah
 345. Om Padmanibhekshanaaya Namah
 346. Om Padmanaabhaaya Namah
 347. Om Aravindaakshaaya Namah
 348. Om Padmagarbhaaya Namah
 349. Om Shareerabhrite Namah
 350. Om Mahardhaye Namah ||350||
 351. Om Riddhaaya Namah
 352. Om Vriddhaatmane Namah
 353. Om Mahaakshaaya Namah
 354. Om Garudadhvajaaya Namah
 355. Om Atulaaya Namah
 356. Om Sharabhaaya Namah
 357. Om Bheemaaya Namah
 358. Om Samayajnyaaya Namah
 359. Om Havirharaye Namah
 360. Om Sarvalakshanalakshanyaaya Namah ||360||
 361. Om Lakshmeepate Namah
 362. Om Samitinjayaaya Namah
 363. Om Viksharaaya Namah
 364. Om Rohitaaya Namah
 365. Om Maargaaya Namah
 366. Om Hetave Namah
 367. Om Daamodaraaya Namah
 368. Om Sahaaya Namah
 369. Om Maheedharaaya Namah
 370. Om Mahaabhaagaaya Namah ||370||
 371. Om Vegavate Namah
 372. Om Amitaashanaaya Namah
 373. Om Udbhavaaya Namah
 374. Om Kshobhanaaya Namah
 375. Om Devaaya Namah
 376. Om Shreegarbhaaya Namah
 377. Om Parameshvaraaya Namah
 378. Om Karanaaya Namah
 379. Om Kaaranaaya Namah
 380. Om Kartre Namah ||380||
 381. Om Vikartre Namah
 382. Om Gahanaaya Namah
 383. Om Guhaaya Namah
 384. Om Vyavasaayaaya Namah
 385. Om Vyavasthaanaaya Namah
 386. Om Samsthaanaaya Namah
 387. Om Sthaanadaaya Namah
 388. Om Dhruvaaya Namah
 389. Om Parardhaye Namah
 390. Om Paramaspashtaaya Namah ||390||
 391. Om Tushtaaya Namah
 392. Om Pushtaaya Namah
 393. Om Shubhekshanaaya Namah
 394. Om Raamaaya Namah
 395. Om Viraamaaya Namah
 396. Om Virajaaya Namah
 397. Om Maargaaya Namah
 398. Om Neyaaya Namah
 399. Om Nayaaya Namah
 400. Om Anayaaya Namah ||400||
 401. Om Veeraaya Namah
 402. Om Shaktimataam Shreshthaaya Namah
 403. Om Dharmaaya Namah
 404. Om Dharmaviduttamaaya Namah
 405. Om Vaikunthaaya Namah
 406. Om Purushaaya Namah
 407. Om Praanaaya Namah
 408. Om Praanadaaya Namah
 409. Om Pranavaaya Namah
 410. Om Prithave Namah ||410||
 411. Om Hiranyagarbhaaya Namah
 412. Om Shatrughnaaya Namah
 413. Om Vyaaptaaya Namah
 414. Om Vaayave Namah
 415. Om Adhokshajaaya Namah
 416. Om Ritave Namah
 417. Om Sudarshanaaya Namah
 418. Om Kaalaaya Namah
 419. Om Parameshthine Namah
 420. Om Parigrahaaya Namah ||420||
 421. Om Ugraaya Namah
 422. Om Samvatsaraaya Namah
 423. Om Dakshaaya Namah
 424. Om Vishraamaaya Namah
 425. Om Vishvadakshinaaya Namah
 426. Om Vistaaraaya Namah
 427. Om Sthaavarasthaanave Namah
 428. Om Pramaanaaya Namah
 429. Om Beejaaya Avyayaaya Namah
 430. Om Arthaaya Namah ||430||
 431. Om Anarthaaya Namah
 432. Om Mahaakoshaaya Namah
 433. Om Mahaabhogaaya Namah
 434. Om Mahaadhanaaya Namah
 435. Om Anirvinnaaya Namah
 436. Om Sthavishthaaya Namah
 437. Om Bhuve Namah
 438. Om Dharmayoopaaya Namah
 439. Om Mahaamakhaaya Namah
 440. Om Nakshatranemaye Namah ||440||
 441. Om Nakshitrine Namah
 442. Om Kshamaaya Namah
 443. Om Kshaamaaya Namah
 444. Om Sameehanaaya Namah
 445. Om Yajnyaaya Namah
 446. Om Ijyaaya Namah
 447. Om Mahejyaaya Namah
 448. Om Kratave Namah
 449. Om Satraaya Namah
 450. Om Sataangataye Namah ||450||
 451. Om Sarvadarshine Namah
 452. Om Vimuktaatmane Namah
 453. Om Sarvajnyaaya Namah
 454. Om Jnyaanamuttamaaya Namah
 455. Om Suvrataaya Namah
 456. Om Sumukhaaya Namah
 457. Om Sookshmaaya Namah
 458. Om Sughoshaaya Namah
 459. Om Sukhadaaya Namah
 460. Om Suhride Namah ||460||
 461. Om Manoharaaya Namah
 462. Om Jitakrodhaaya Namah
 463. Om Veerabaahave Namah
 464. Om Vidaaranaaya Namah
 465. Om Svaapanaaya Namah
 466. Om Svavashaaya Namah
 467. Om Vyaapine Namah
 468. Om Naikaatmane Namah
 469. Om Naikakarmakrite Namah
 470. Om Vatsaraaya Namah ||470||
 471. Om Vatsalaaya Namah
 472. Om Vatsine Namah
 473. Om Ratnagarbhaaya Namah
 474. Om Dhaneshvaraaya Namah
 475. Om Dharmagupte Namah
 476. Om Dharmakrite Namah
 477. Om Dharmine Namah
 478. Om Sate Namah
 479. Om Asate Namah
 480. Om Ksharaaya Namah ||480||
 481. Om Aksharaaya Namah
 482. Om Avijnyaatre Namah
 483. Om Sahasraamshave Namah
 484. Om Vidhaatre Namah
 485. Om Kritalakshanaaya Namah
 486. Om Gabhastinemaye Namah
 487. Om Sattvasthaaya Namah
 488. Om Simhaaya Namah
 489. Om Bhootamaheshvaraaya Namah
 490. Om Aadidevaaya Namah ||490||
 491. Om Mahaadevaaya Namah
 492. Om Deveshaaya Namah
 493. Om Devabhridgurave Namah
 494. Om Uttaraaya Namah
 495. Om Gopataye Namah
 496. Om Goptre Namah
 497. Om Jnyaanagamyaaya Namah
 498. Om Puraatanaaya Namah
 499. Om Shareerabhootabhrite Namah
 500. Om Bhoktre Namah ||500||
 501. Om Kapeendraaya Namah
 502. Om Bhooridakshinaaya Namah
 503. Om Somapaaya Namah
 504. Om Amritapaaya Namah
 505. Om Somaaya Namah
 506. Om Purujite Namah
 507. Om Purusattamaaya Namah
 508. Om Vinayaaya Namah
 509. Om Jayaaya Namah
 510. Om Satyasandhaaya Namah ||510||
 511. Om Daashaarhaaya Namah
 512. Om Saatvataam Pataye Namah
 513. Om Jeevaaya Namah
 514. Om Vinayitre Saakshine Namah
 515. Om Mukundaaya Namah
 516. Om Amitavikramaaya Namah
 517. Om Ambhonidhaye Namah
 518. Om Anantaatmane Namah
 519. Om Mahodadhishayaaya Namah
 520. Om Antakaaya Namah ||520||
 521. Om Ajaaya Namah
 522. Om Mahaarhaaya Namah
 523. Om Svaabhaavyaaya Namah
 524. Om Jitaamitraaya Namah
 525. Om Pramodanaaya Namah
 526. Om Aanandaaya Namah
 527. Om Nandanaaya Namah
 528. Om Nandaaya Namah
 529. Om Satyadharmane Namah
 530. Om Trivikramaaya Namah ||530||
 531. Om Maharshaye Kapilaachaaryaaya Namah
 532. Om Kritajnyaaya Namah
 533. Om Medineepataye Namah
 534. Om Tripadaaya Namah
 535. Om Tridashaadhyakshaaya Namah
 536. Om Mahaashringaaya Namah
 537. Om Kritaantakrite Namah
 538. Om Mahaavaraahaaya Namah
 539. Om Govindaaya Namah
 540. Om Sushenaaya Namah ||540||
 541. Om Kanakaangadine Namah
 542. Om Guhyaaya Namah
 543. Om Gabheeraaya Namah
 544. Om Gahanaaya Namah
 545. Om Guptaaya Namah
 546. Om Chakragadaadharaaya Namah
 547. Om Vedhase Namah
 548. Om Svaangaaya Namah
 549. Om Aajitaaya Namah
 550. Om Krishnaaya Namah ||550||
 551. Om Dridhaaya Namah
 552. Om Sankarshanaaya Achyutaaya Namah
 553. Om Varunaaya Namah
 554. Om Vaarunaaya Namah
 555. Om Vrikshaaya Namah
 556. Om Pushkaraakshaaya Namah
 557. Om Mahaamanase Namah
 558. Om Bhagavate Namah
 559. Om Bhagaghne Namah
 560. Om Aanandine Namah ||560||
 561. Om Vanamaaline Namah
 562. Om Halaayudhaaya Namah
 563. Om Aadityaaya Namah
 564. Om Jyotiraadityaaya Namah
 565. Om Sahishnave Namah
 566. Om Gatisattamaaya Namah
 567. Om Sudhanvane Namah
 568. Om Khandaparashave Namah
 569. Om Daarunaaya Namah
 570. Om Dravinapradaaya Namah ||570||
 571. Om Divasprishe Namah
 572. Om Sarvadrigvyaasaaya Namah
 573. Om Vaachaspataye Ayonijaaya Namah
 574. Om Trisaamne Namah
 575. Om Saamagaaya Namah
 576. Om Saamne Namah
 577. Om Nirvaanaaya Namah
 578. Om Bheshajaaya Namah
 579. Om Bhishaje Namah
 580. Om Sannyaasakrite Namah ||580||
 581. Om Shamaaya Namah
 582. Om Shaantaaya Namah
 583. Om Nishthaayai Namah
 584. Om Shaantaye Namah
 585. Om Paraayanaaya Namah
 586. Om Shubhaangaaya Namah
 587. Om Shaantidaaya Namah
 588. Om Srashte Namah
 589. Om Kumudaaya Namah
 590. Om Kuvaleshayaaya Namah ||590||
 591. Om Gohitaaya Namah
 592. Om Gopataye Namah
 593. Om Goptre Namah
 594. Om Vrishabhaakshaaya Namah
 595. Om Vrishapriyaaya Namah
 596. Om Anivartine Namah
 597. Om Nivrittaatmane Namah
 598. Om Sanksheptre Namah
 599. Om Kshemakrite Namah
 600. Om Shivaaya Namah ||600||
 601. Om Shreevatsavakshase Namah
 602. Om Shreevaasaaya Namah
 603. Om Shreepataye Namah
 604. Om Shreemataam Varaaya Namah
 605. Om Shreedaaya Namah
 606. Om Shreeshaaya Namah
 607. Om Shreenivaasaaya Namah
 608. Om Shreenidhaye Namah
 609. Om Shreevibhaavanaaya Namah
 610. Om Shreedharaaya Namah ||610||
 611. Om Shreekaraaya Namah
 612. Om Shreyase Namah
 613. Om Shreemate Namah
 614. Om Lokatrayaashrayaaya Namah
 615. Om Svakshaaya Namah
 616. Om Svangaaya Namah
 617. Om Shataanandaaya Namah
 618. Om Nandaye Namah
 619. Om Jyotirganeshvaraaya Namah
 620. Om Vijitaatmane Namah ||620||
 621. Om Vidheyaatmane Namah
 622. Om Satkeertaye Namah
 623. Om Chhinnasamshayaaya Namah
 624. Om Udeernaaya Namah
 625. Om Sarvatashchakshushe Namah
 626. Om Aneeshaaya Namah
 627. Om Shaashvatasthiraaya Namah
 628. Om Bhooshayaaya Namah
 629. Om Bhooshanaaya Namah
 630. Om Bhootaye Namah ||630||
 631. Om Vishokaaya Namah
 632. Om Shokanaashanaaya Namah
 633. Om Archishmate Namah
 634. Om Architaaya Namah
 635. Om Kumbhaaya Namah
 636. Om Vishuddhaatmane Namah
 637. Om Vishodhanaaya Namah
 638. Om Aniruddhaaya Namah
 639. Om Apratirathaaya Namah
 640. Om Pradyumnaaya Namah ||640||
 641. Om Amitavikramaaya Namah
 642. Om Kaalaneminighne Namah
 643. Om Veeraaya Namah
 644. Om Shauraye Namah
 645. Om Shoorajaneshvaraaya Namah
 646. Om Trilokaatmane Namah
 647. Om Trilokeshaaya Namah
 648. Om Keshavaaya Namah
 649. Om Keshighne Namah
 650. Om Haraye Namah ||650||
 651. Om Kaamadevaaya Namah
 652. Om Kaamapaalaaya Namah
 653. Om Kaamine Namah
 654. Om Kaantaaya Namah
 655. Om Kritaagamaaya Namah
 656. Om Anirdeshyavapushe Namah
 657. Om Vishnave Namah
 658. Om Veeraaya Namah
 659. Om Anantaaya Namah
 660. Om Dhananjayaaya Namah ||660||
 661. Om Brahmanyaaya Namah
 662. Om Brahmakrite Namah
 663. Om Brahmane Namah
 664. Om Braahmane Namah
 665. Om Brahmaaya Namah
 666. Om Brahmavivardhanaaya Namah
 667. Om Brahmavide Namah
 668. Om Braahmanaaya Namah
 669. Om Brahmine Namah
 670. Om Brahmajnyaaya Namah ||670||
 671. Om Braahmanapriyaaya Namah
 672. Om Mahaakramaaya Namah
 673. Om Mahaakarmane Namah
 674. Om Mahaatejase Namah
 675. Om Mahoragaaya Namah
 676. Om Mahaakratave Namah
 677. Om Mahaayajvine Namah
 678. Om Mahaayajnyaaya Namah
 679. Om Mahaahavishe Namah
 680. Om Stavyaaya Namah ||680||
 681. Om Stavapriyaaya Namah
 682. Om Stotraaya Namah
 683. Om Stutaye Namah
 684. Om Stotre Namah
 685. Om Ranapriyaaya Namah
 686. Om Poornaaya Namah
 687. Om Poorayitre Namah
 688. Om Punyaaya Namah
 689. Om Punyakeertaye Namah
 690. Om Anaamayaaya Namah ||690||
 691. Om Manojavaaya Namah
 692. Om Teerthakaraaya Namah
 693. Om Vasuretase Namah
 694. Om Vasupradaaya Namah
 695. Om Vaasudevaaya Namah
 696. Om Vasave Namah
 697. Om Vasumanase Namah
 698. Om Havishe Namah
 699. Om Havishe Namah
 700. Om Sadgataye Namah ||700||
 701. Om Satkritaye Namah
 702. Om Sattaayai Namah
 703. Om Sadbhootaye Namah
 704. Om Satparaayanaaya Namah
 705. Om Shoorasenaaya Namah
 706. Om Yadushreshthaaya Namah
 707. Om Sannivaasaaya Namah
 708. Om Suyaamunaaya Namah
 709. Om Bhootaavaasaaya Namah
 710. Om Vaasudevaaya Namah ||710||
 711. Om Sarvaasunilayaaya Namah
 712. Om Analaaya Namah
 713. Om Darpaghne Namah
 714. Om Darpadaaya Namah
 715. Om Driptaaya Namah
 716. Om Durdharaaya Namah
 717. Om Aparaajitaaya Namah
 718. Om Vishvamoortaye Namah
 719. Om Mahaamoortaye Namah
 720. Om Deeptamoortaye Namah ||720||
 721. Om Amoortimate Namah
 722. Om Anekamoortaye Namah
 723. Om Avyaktaaya Namah
 724. Om Shatamoortaye Namah
 725. Om Shataananaaya Namah
 726. Om Ekaaya Namah
 727. Om Naikaaya Namah
 728. Om Navaaya Namah
 729. Om Kaayaaya Namah
 730. Om Kime Namah ||730||
 731. Om Yade Namah
 732. Om Tade Namah
 733. Om Anuttamaaya Padaaya Namah
 734. Om Lokabandhave Namah
 735. Om Lokanaathaaya Namah
 736. Om Maadhavaaya Namah
 737. Om Bhaktavatsalaaya Namah
 738. Om Suvarnavarnaaya Namah
 739. Om Hemaangaaya Namah
 740. Om Varaangaaya Namah ||740||
 741. Om Chandanaangadine Namah
 742. Om Veeraghne Namah
 743. Om Vishamaaya Namah
 744. Om Shoonyaaya Namah
 745. Om Ghritaashishe Namah
 746. Om Achalaaya Namah
 747. Om Chalaaya Namah
 748. Om Amaanine Namah
 749. Om Maanadaaya Namah
 750. Om Maanyaaya Namah ||750||
 751. Om Lokasvaamine Namah
 752. Om Trilokadhrishe Namah
 753. Om Sumedhase Namah
 754. Om Medhajaaya Namah
 755. Om Dhanyaaya Namah
 756. Om Satyamedhase Namah
 757. Om Dharaadharaaya Namah
 758. Om Tejovrishaaya Namah
 759. Om Dyutidharaaya Namah
 760. Om Sarvashastrabhritaamvaraaya Namah ||760||
 761. Om Pragrahaaya Namah
 762. Om Nigrahaaya Namah
 763. Om Vyagraaya Namah
 764. Om Naikashringaaya Namah
 765. Om Gadaagrajaaya Namah
 766. Om Chaturmoortaye Namah
 767. Om Chaturbaahave Namah
 768. Om Chaturvyoohaaya Namah
 769. Om Chaturgataye Namah
 770. Om Chaturaatmane Namah ||770||
 771. Om Chaturbhaavaaya Namah
 772. Om Chaturvedavide Namah
 773. Om Ekapade Namah
 774. Om Samaavartaaya Namah
 775. Om Anivrittaatmane Namah
 776. Om Durjayaaya Namah
 777. Om Duratikramaaya Namah
 778. Om Durlabhaaya Namah
 779. Om Durgamaaya Namah
 780. Om Durgaaya Namah ||780||
 781. Om Duraavaasaaya Namah
 782. Om Duraarighne Namah
 783. Om Shubhaangaaya Namah
 784. Om Lokasaarangaaya Namah
 785. Om Sutantave Namah
 786. Om Tantuvardhanaaya Namah
 787. Om Indrakarmane Namah
 788. Om Mahaakarmane Namah
 789. Om Kritakarmane Namah
 790. Om Kritaagamaaya Namah ||790||
 791. Om Udbhavaaya Namah
 792. Om Sundaraaya Namah
 793. Om Sundaaya Namah
 794. Om Ratnanaabhaaya Namah
 795. Om Sulochanaaya Namah
 796. Om Arkaaya Namah
 797. Om Vaajasanaaya Namah
 798. Om Shringine Namah
 799. Om Jayantaaya Namah
 800. Om Sarvavijjayine Namah ||800||
 801. Om Suvarna Bindave Namah
 802. Om Akshobhyaaya Namah
 803. Om Sarvavaageeshvareshvaraaya Namah
 804. Om Mahaahradaaya Namah
 805. Om Mahaagartaaya Namah
 806. Om Mahaabhootaaya Namah
 807. Om Mahaanidhaye Namah
 808. Om Kumudaaya Namah
 809. Om Kundaraaya Namah
 810. Om Kundaaya Namah ||810||
 811. Om Parjanyaaya Namah
 812. Om Paavanaaya Namah
 813. Om Anilaaya Namah
 814. Om Amritaamshaaya Namah
 815. Om Amritavapushe Namah
 816. Om Sarvajnyaaya Namah
 817. Om Sarvatomukhaaya Namah
 818. Om Sulabhaaya Namah
 819. Om Suvrataaya Namah
 820. Om Siddhaaya Namah ||820||
 821. Om Shatrujite Namah
 822. Om Shatrutaapanaaya Namah
 823. Om Nyagrodhaaya Namah
 824. Om Udumbaraaya Namah
 825. Om Ashvatthaaya Namah
 826. Om Chaanooraandhranishoodanaaya Namah
 827. Om Sahasraarchishe Namah
 828. Om Saptajihvaaya Namah
 829. Om Saptaidhase Namah
 830. Om Saptavaahanaaya Namah ||830||
 831. Om Amoortaye Namah
 832. Om Anaghaaya Namah
 833. Om Achintyaaya Namah
 834. Om Bhayakrite Namah
 835. Om Bhayanaashanaaya Namah
 836. Om Anave Namah
 837. Om Brihate Namah
 838. Om Krishaaya Namah
 839. Om Sthoolaaya Namah
 840. Om Gunabhrite Namah ||840||
 841. Om Nirgunaaya Namah
 842. Om Mahate Namah
 843. Om Adhritaaya Namah
 844. Om Svadhritaaya Namah
 845. Om Svaasthyaaya Namah
 846. Om Praagvamshaaya Namah
 847. Om Vamshavardhanaaya Namah
 848. Om Bhaarabhrite Namah
 849. Om Kathitaaya Namah
 850. Om Yogine Namah
 851. Om Yogeeshaaya Namah
 852. Om Sarvakaamadaaya Namah
 853. Om Aashramaaya Namah
 854. Om Shramanaaya Namah
 855. Om Kshaamaaya Namah
 856. Om Suparnaaya Namah
 857. Om Vaayuvaahanaaya Namah
 858. Om Dhanurdharaaya Namah
 859. Om Dhanurvedaaya Namah
 860. Om Dandaaya Namah ||860||
 861. Om Damayitre Namah
 862. Om Damaaya Namah
 863. Om Aparaajitaaya Namah
 864. Om Sarvasahaaya Namah
 865. Om Niyantre Namah
 866. Om Niyamaaya Namah
 867. Om Yamaaya Namah
 868. Om Sattvavate Namah
 869. Om Saattvikaaya Namah
 870. Om Satyaaya Namah ||870||
 871. Om Satyadharmaparaayanaaya Namah
 872. Om Abhipraayaaya Namah
 873. Om Priyaarhaaya Namah
 874. Om Arhaaya Namah
 875. Om Priyakrite Namah
 876. Om Preetivardhanaaya Namah
 877. Om Vihaayasagataye Namah
 878. Om Jyotishe Namah
 879. Om Suruchaye Namah
 880. Om Hutabhuje Namah ||880||
 881. Om Vibhave Namah
 882. Om Ravaye Namah
 883. Om Virochanaaya Namah
 884. Om Sooryaaya Namah
 885. Om Savitre Namah
 886. Om Ravilochanaaya Namah
 887. Om Anantaaya Namah
 888. Om Hutabhuje Namah
 889. Om Bhoktre Namah
 890. Om Sukhadaaya Namah ||890||
 891. Om Naikajaaya Namah
 892. Om Agrajaaya Namah
 893. Om Anirvinnaaya Namah
 894. Om Sadaamarshine Namah
 895. Om Lokaadhishthaanaaya Namah
 896. Om Adbhutaaya Namah
 897. Om Sanaatanaaya Namah
 898. Om Sanaatanatamaaya Namah
 899. Om Kapilaaya Namah
 900. Om Kapaye Namah ||900||
 901. Om Avyayaaya Namah
 902. Om Svastidaaya Namah
 903. Om Svastikrite Namah
 904. Om Svastaye Namah
 905. Om Svastibhuje Namah
 906. Om Svastidakshinaaya Namah
 907. Om Araudraaya Namah
 908. Om Kundaline Namah
 909. Om Chakrine Namah
 910. Om Vikramine Namah ||910||
 911. Om Urjitashaasanaaya Namah
 912. Om Shabdaatigaaya Namah
 913. Om Shabdasahaaya Namah
 914. Om Shishiraaya Namah
 915. Om Sharvareekaraaya Namah
 916. Om Akrooraaya Namah
 917. Om Peshalaaya Namah
 918. Om Dakshaaya Namah
 919. Om Dakshinaaya Namah
 920. Om Kshaminaam Varaaya Namah ||920||
 921. Om Vidvattamaaya Namah
 922. Om Veetabhayaaya Namah
 923. Om Punyashravanakeertanaaya Namah
 924. Om Uttaaranaaya Namah
 925. Om Dushkritighne Namah
 926. Om Punyaaya Namah
 927. Om Dusvapnanaashaaya Namah
 928. Om Veeraghne Namah
 929. Om Rakshanaaya Namah
 930. Om Sadbhyo Namah ||930||
 931. Om Jeevanaaya Namah
 932. Om Paryavasthitaaya Namah
 933. Om Anantaroopaaya Namah
 934. Om Anantashriye Namah
 935. Om Jitamanyave Namah
 936. Om Bhayaapahaaya Namah
 937. Om Chaturashraaya Namah
 938. Om Gabheeraatmane Namah
 939. Om Vidishaaya Namah
 940. Om Vyaadhishaaya Namah ||940||
 941. Om Dishaaya Namah
 942. Om Anaadaye Namah
 943. Om Bhoorbhuvaaya Namah
 944. Om Lakshmai Namah
 945. Om Suveeraaya Namah
 946. Om Ruchiraangadaaya Namah
 947. Om Jananaaya Namah
 948. Om Janajanmaadaye Namah
 949. Om Bheemaaya Namah
 950. Om Bheemaparaakramaaya Namah ||950||
 951. Om Aadhaaranilayaaya Namah
 952. Om Dhaatre Namah
 953. Om Pushpahaasaaya Namah
 954. Om Prajaagaraaya Namah
 955. Om Urdhvagaaya Namah
 956. Om Satpathaachaaraaya Namah
 957. Om Praanadaaya Namah
 958. Om Pranavaaya Namah
 959. Om Panaaya Namah
 960. Om Pramaanaaya Namah ||960||
 961. Om Praananilayaaya Namah
 962. Om Praanabhrite Namah
 963. Om Praanajeevanaaya Namah
 964. Om Tattvaaya Namah
 965. Om Tattvavide Namah
 966. Om Ekaatmane Namah
 967. Om Janmamrityujaraatigaaya Namah
 968. Om Bhurbhuvah Svastarave Namah
 969. Om Taaraaya Namah
 970. Om Savitre Namah ||970||
 971. Om Prapitaamahaaya Namah
 972. Om Yajnyaaya Namah
 973. Om Yajnyapataye Namah
 974. Om Yajvane Namah
 975. Om Yajnyaangaaya Namah
 976. Om Yajnyavaahanaaya Namah
 977. Om Yajnyabhrite Namah
 978. Om Yajnyakrite Namah
 979. Om Yajnyine Namah
 980. Om Yajnyabhuje Namah ||980||
 981. Om Yajnyasaadhanaaya Namah
 982. Om Yajnyaantakrite Namah
 983. Om Yajnyaguhyaaya Namah
 984. Om Annaaya Namah
 985. Om Annadaaya Namah
 986. Om Aatmayonaye Namah
 987. Om Svayanjaataaya Namah
 988. Om Vaikhaanaaya Namah
 989. Om Saamagaayanaaya Namah
 990. Om Devakeenandanaaya Namah ||990||
 991. Om Srashtre Namah
 992. Om Kshiteeshaaya Namah
 993. Om Paapanaashanaaya Namah
 994. Om Shankhabhrite Namah
 995. Om Nandakine Namah
 996. Om Chakrine Namah
 997. Om Sharngadhanvane Namah
 998. Om Gadaadharaaya Namah
 999. Om Rathaangapaanaye Namah
 1000. Om Akshobhyaaya Namah ||1000||
 1001. Om Sarvapraharanaayudhaaya Namah

|| Iti Shree Vishnu Sahasranaamaavalih Sampoornam ||