Advertisment

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali
 1. Om Ketave Namah
 2. Om Sthoolashirase Namah
 3. Om Shiromaatraaya Namah
 4. Om Dhvajaakritaye Namah
 5. Om Navamagrahaaya Namah
 6. Om Simhaakaasureesambhootaaya Namah
 7. Om Mahaabheetikaraaya Namah
 8. Om Chatravarnaaya Namah
 9. Om Pingalaakshaya Namah
 10. Om Saphaladhoomrasankaashaaya Namah ||10||
 11. Om Teekshanadamshtraaya Namah
 12. Om Mahaarogaaya Namah
 13. Om Raktanetraaya Namah
 14. Om Chitrakaarine Namah
 15. Om Teevrakopaaya Namah
 16. Om Mahaasuraaya Namah
 17. Om Krodhanidhaye Namah
 18. Om Paapakantakaaya Namah
 19. Om Chhaayaagrahaaya Namah
 20. Om Antyagrahaaya Namah ||20||
 21. Om Mahaasheershaayanamah
 22. Om Sooryaaraye Namah
 23. Om Pushpavadgraahine Namah
 24. Om Varadahastaaya Namah
 25. Om Gadaapaanaye Namah
 26. Om Chitrashubhradharaaya Namah
 27. Om Chitrarathaaya Namah
 28. Om Chitradhvajapataakaaya Namah
 29. Om Kulutthabhakshakaaya Namah
 30. Om Vaidooryaabharanaaya Namah ||30||
 31. Om Utpaatajanakaaya Namah
 32. Om Shikhinendakaaya Namah
 33. Om Shukamitraaya Namah
 34. Om Mandasakhaaya Namah
 35. Om Antarvedeeshvaraaya Namah
 36. Om Jaimineegotrajaaya Namah
 37. Om Chitraguptaatmane Namah
 38. Om Dakshinaabhimukhaaya Namah
 39. Om Ghanavarnaaya Namah
 40. Om Ghoraaya Namah ||40||
 41. Om Mukundavarapradaaya Namah
 42. Om Mahaasurakulodbhavaaya Namah
 43. Om Lambadehaaya Namah
 44. Om Shikhine Namah
 45. Om Utpaataroopadharaaya Namah
 46. Om Mrityuputraaya Namah
 47. Om Kaalaagnisannibhaaya Namah
 48. Om Narapeethakaaya Namah
 49. Om Sarvopadravakaarakaaya Namah
 50. Om Vyaadhinaashakaraaya Namah ||50||
 51. Om Analaaya Namah
 52. Om Grahanakaarine Namah
 53. Om Chitraprasootaaya Namah
 54. Om Adrishyaaya Namah
 55. Om Apasavyaprachaarine Namah
 56. Om Navamepaadaaya Namah
 57. Om Uparaagagocharaaya Namah
 58. Om Panchameshokadaaya Namah
 59. Om Purushakarmane Namah
 60. Om Tureeyasthesukhapradaaya Namah ||60||
 61. Om Triteeyevairadaaya Namah
 62. Om Paapagrahaaya Namah
 63. Om Spotakaarakaaya Namah
 64. Om Praananaathaaya Namah
 65. Om Panchameshramakaraaya Namah
 66. Om Dviteeyesphrutavatrpadaaya Namah
 67. Om Vishaakulita Vaktraaya Namah
 68. Om Kaamaroopine Namah
 69. Om Chaturthemaatrinaashakaaya Namah
 70. Om Navamepitrinaashakaaya Namah ||70||
 71. Om Antevairapradaaya Namah
 72. Om Simhadamshaaya Namah
 73. Om Satye Anritavate Namah
 74. Om Sutaanandanabandhakaaya Namah
 75. Om Sarpaakshijaataaya Namah
 76. Om Karmaraashyudbhavaaya Namah
 77. Om Upaantekeertidaaya Namah
 78. Om Saptamekalahapradaaya Namah
 79. Om Oordhvamoordajaaya Namah
 80. Om Anangaaya Namah ||80||
 81. Om Ashtamevyaadhikartre Namah
 82. Om Dhanebahusukhapradaaya Namah
 83. Om Jananerogadaaya Namah
 84. Om Grihottamsaaya Namah
 85. Om Asheshajanapoojitaaya Namah
 86. Om Paapadrishtaye Namah
 87. Om Khecharaaya Namah
 88. Om Shaambhavaaya Namah
 89. Om Nataaya Namah
 90. Om Shaashvataaya Namah ||90||
 91. Om Shubhaashubhaphalapradaaya Namah
 92. Om Sudhaapaayine Namah
 93. Om Dhoomraaya Namah
 94. Om Simhaasanaaya Namah
 95. Om Raveendudyutishamanaaya Namah
 96. Om Ajitaaya Namah
 97. Om Vichitrakapolasyandanaaya Namah
 98. Om Bhaktavatsalaaya Namah
 99. Om Karaalavadanaaya Namah
 100. Om Raktalochanaaya Namah ||100||
 101. Om Pingalaakshaaya Namah
 102. Om Vidaahakaaya Namah
 103. Om Bhaktarakshakaaya Namah
 104. Om Bhaktaabheeshtaphalapradaaya Namah
 105. Om Ketumoortaye Namah
 106. Om Kapilaakshaaya Namah
 107. Om Kaalaagnisannibhaaya Namah
 108. Om Himagarbhaaya Namah ||108||

|| Iti Shree Ketu Ashtottara Shatanaamaavali Samaptaha ||