Advertisment

Sri Maha Lakshmi Rahasya Namavali

Maha Lakshmi Rahasya Namavali

Sri Maha Lakshmi Rahasya Namavali

 1. hreem kleem mahaalakshmyai namah'.
 2. hreem kleem mantralakshmyai namah'.
 3. hreem kleem maayaalakshmyai namah'.
 4. hreem kleem matipradaayai namah'.
 5. hreem kleem medhaalakshmyai namah'.
 6. hreem kleem mokshalakshmyai namah'.
 7. hreem kleem maheepradaayai namah'.
 8. hreem kleem vittalakshmyai namah'.
 9. hreem kleem mitralakshmyai namah'.
 10. hreem kleem madhulakshmyai namah'.
 11. hreem kleem kaantilakshmyai namah'.
 12. hreem kleem kaaryalakshmyai namah'.
 13. hreem kleem keertilakshmyai namah'.
 14. hreem kleem karapradaayai namah'.
 15. hreem kleem kanyaalakshmyai namah'.
 16. hreem kleem koshalakshmyai namah'.
 17. hreem kleem kaavyalakshmyai namah'.
 18. hreem kleem kalaapradaayai namah'.
 19. hreem kleem gajalakshmyai namah'.
 20. hreem kleem gandhalakshmyai namah'.
 21. hreem kleem gri'halakshmyai namah'.
 22. hreem kleem gunapradaayai namah'.
 23. hreem kleem jayalakshmyai namah'.
 24. hreem kleem jeevalakshmyai namah'.
 25. hreem kleem jayapradaayai namah'.
 26. hreem kleem daanalakshmyai namah'.
 27. hreem kleem divyalakshmyai namah'.
 28. hreem kleem dveepalakshmyai namah'.
 29. hreem kleem dayaapradaayai namah'.
 30. hreem kleem dhanalakshmyai namah'.
 31. hreem kleem dhenulakshmyai namah'.
 32. hreem kleem dhanapradaayai namah'.
 33. hreem kleem dharmalakshmyai namah'.
 34. hreem kleem dhairyalakshmyai namah'.
 35. hreem kleem dravyalakshmyai namah'.
 36. hreem kleem dhri'tipradaayai namah'.
 37. hreem kleem nabholakshmyai namah'.
 38. hreem kleem naadalakshmyai namah'.
 39. hreem kleem netralakshmyai namah'.
 40. hreem kleem nayapradaayai namah'.
 41. hreem kleem naat'yalakshmyai namah'.
 42. hreem kleem neetilakshmyai namah'.
 43. hreem kleem nityalakshmyai namah'.
 44. hreem kleem nidhipradaayai namah'.
 45. hreem kleem poornalakshmyai namah'.
 46. hreem kleem pushpalakshmyai namah'.
 47. hreem kleem pashupradaayai namah'.
 48. hreem kleem pusht'ilakshmyai namah'.
 49. hreem kleem padmalakshmyai namah'.
 50. hreem kleem pootalakshmyai namah'.
 51. hreem kleem prajaapradaayai namah'.
 52. hreem kleem praanalakshmyai namah'.
 53. hreem kleem prabhaalakshmyai namah'.
 54. hreem kleem prajnyaalakshmyai namah'.
 55. hreem kleem phalapradaayai namah'.
 56. hreem kleem budhalakshmyai namah'.
 57. hreem kleem buddhilakshmyai namah'.
 58. hreem kleem balalakshmyai namah'.
 59. hreem kleem bahupradaayai namah'.
 60. hreem kleem bhaagyalakshmyai namah'.
 61. hreem kleem bhogalakshmyai namah'.
 62. hreem kleem bhujalakshmyai namah'.
 63. hreem kleem bhaktipradaayai namah'.
 64. hreem kleem bhaavalakshmyai namah'.
 65. hreem kleem bheemalakshmyai namah'.
 66. hreem kleem bhoorlakshmyai namah'.
 67. hreem kleem bhooshanapradaayai namah'.
 68. hreem kleem roopalakshmyai namah'.
 69. hreem kleem raajyalakshmyai namah'.
 70. hreem kleem raajalakshmyai namah'.
 71. hreem kleem ramaapradaayai namah'.
 72. hreem kleem veeralakshmyai namah'.
 73. hreem kleem vaardhikalakshmyai namah'.
 74. hreem kleem vidyaalakshmyai namah'.
 75. hreem kleem varalakshmyai namah'.
 76. hreem kleem varshalakshmyai namah'.
 77. hreem kleem vanalakshmyai namah'.
 78. hreem kleem vadhoopradaayai namah'.
 79. hreem kleem varnalakshmyai namah'.
 80. hreem kleem vashyalakshmyai namah'.
 81. hreem kleem vaaglakshmyai namah'.
 82. hreem kleem vaibhavapradaayai namah'.
 83. hreem kleem shauryalakshmyai namah'.
 84. hreem kleem shaantilakshmyai namah'.
 85. hreem kleem shaktilakshmyai namah'.
 86. hreem kleem shubhapradaayai namah'.
 87. hreem kleem shrutilakshmyai namah'.
 88. hreem kleem shaastralakshmyai namah'.
 89. hreem kleem shreelakshmyai namah'.
 90. hreem kleem shobhanapradaayai namah'.
 91. hreem kleem sthiralakshmyai namah'.
 92. hreem kleem siddhilakshmyai namah'.
 93. hreem kleem satyalakshmyai namah'.
 94. hreem kleem sudhaapradaayai namah'.
 95. hreem kleem sainyalakshmyai namah'.
 96. hreem kleem saamalakshmyai namah'.
 97. hreem kleem sasyalakshmyai namah'.
 98. hreem kleem sutapradaayai namah'.
 99. hreem kleem saamraajyalakshmyai namah'.
 100. hreem kleem sallakshmyai namah'.
 101. hreem kleem hreelakshmyai namah'.
 102. hreem kleem aad'hyalakshmyai namah'.
 103. hreem kleem aayurlakshmyai namah'.
 104. hreem kleem aarogyadaayai namah'.
 105. hreem kleem shree mahaalakshmyai namah'.

.. iti shree mahaalakshmyaah' rahasyanaamaavalih' sampoornaa ..