Advertisment

Sri Vishvaksena Ashtottara Shatanamavali

Sri Vishvaksena Ashtottara Shatanamavali

Sri Vishvaksena Ashtottara Shatanamavali 

 1. Om Shreematsootravateenaathaaya Namah
 2. Om Shreevishvaksenaaya Namah
 3. Om Chaturbhujaaya Namah
 4. Om Shreevaasudevasenaanyaaya Namah
 5. Om Shreeshahastaavalambadaaya Namah
 6. Om Sarvaarambheshusampoojyaaya Namah
 7. Om Gajaasyaadipareevritaaya Namah
 8. Om Sarvadaasarvakaaryeshusarvavighnanivartakaaya Namah
 9. Om Dheerodaattaaya Namah
 10. Om Shuchaye Namah
 11. Om Dakshaaya Namah
 12. Om Maadhavaajnyaapravartakaaya Namah
 13. Om Harisankalpatovishvasrishtisthitilayaadikrite Namah
 14. Om Tarjaneemudrayaavishvaniyantre Namah
 15. Om Niyataatmavate Namah
 16. Om Vishnupratinidhaye Namah
 17. Om Shreemate Namah
 18. Om Vishnumaargaanugaaya Namah
 19. Om Sudhiye Namah
 20. Om Shankhine Namah
 21. Om Chakrine Namah
 22. Om Gadine Namah
 23. Om Shaarngine Namah
 24. Om Naanaapraharanaayudhaaya Namah
 25. Om Surasenaanandakaarine Namah
 26. Om Daityasenabhayankaraaya Namah
 27. Om Abhiyaatre Namah
 28. Om Prahartre Namah
 29. Om Senaanayavishaaradaaya Namah
 30. Om Bhootapretapishaachaadisarvashatrunivaarakaaya Namah
 31. Om Shauriveerakathaalaapine Namah
 32. Om Yajnyavighnakaraantakaaya Namah
 33. Om Kataakshamaatravijnyaatavishnuchittaaya Namah
 34. Om Chaturgataye Namah
 35. Om Sarvalokahitakaankshine Namah
 36. Om Sarvalokaabhayapradaaya Namah
 37. Om Aajaanubaahave Namah
 38. Om Sushirase Namah
 39. Om Sulalaataaya Namah
 40. Om Sunaasikaaya Namah
 41. Om Peenavakshase Namah
 42. Om Vishaalaakshaaya Namah
 43. Om Meghagambheeranisvanaaya Namah
 44. Om Simhamadhyaaya Namah
 45. Om Simhagataye Namah
 46. Om Simhaakshaaya Namah
 47. Om Simhavikramaaya Namah
 48. Om Kireetakarnikaamuktaahaarakeyoorabhooshitaaya Namah
 49. Om Anguleemudrikaabhraajadangulaye Namah
 50. Om Smarasundaraaya Namah
 51. Om Yajnyopaveetine Namah
 52. Om Sarvottarottareeyaaya Namah
 53. Om Sushobhanaaya Namah
 54. Om Peetaambaradharaaya Namah
 55. Om Sragvine Namah
 56. Om Divyagandhaanulepanaaya Namah
 57. Om Ramyordhvapundratilakaaya Namah
 58. Om Dayaanchitadriganchalaaya Namah
 59. Om Astravidyaasphuranmoortaye Namah
 60. Om Rashanaashobhimadhyamaaya Namah
 61. Om Katibandhatsarunyastakhadgaaya Namah
 62. Om Harinishevitaaya Namah
 63. Om Ratnamanjulamanjeerashinjaanapadapankajaaya Namah
 64. Om Mantragoptre Namah
 65. Om Atigambheeraaya Namah
 66. Om Deerghadarshine Namah
 67. Om Prataapavate Namah
 68. Om Sarvajnyaaya Namah
 69. Om Sarvashaktaye Namah
 70. Om Nikhilopaayakovidaaya Namah
 71. Om Ateendraaya Namah
 72. Om Apramattaaya Namah
 73. Om Vetradandadharaaya Namah
 74. Om Prabhave Namah
 75. Om Samayajnyaaya Namah
 76. Om Shubhaachaaraaya Namah
 77. Om Sumanase Namah
 78. Om Sumanasah Priyaaya Namah
 79. Om Mandasmitaanchitamukhaaya Namah
 80. Om Shreebhooneelaapriyankaraaya Namah
 81. Om Anantagarudaadeenaam Priyakrite Namah
 82. Om Priyabhooshanaaya Namah
 83. Om Vishnukinkaravargasya Tattatkaaryopadeshakaaya Namah
 84. Om Lakshmeenaathapadaambhojashatpadaaya Namah
 85. Om Shatpadapriyaaya Namah
 86. Om Shreedevyanugrahapraapta Dvayamantraaya Namah
 87. Om Kritaantavide Namah
 88. Om Vishnusevitadivyasrak Ambaraadinishevitre Namah
 89. Om Shreeshapriyakaraaya Namah
 90. Om Shreeshabhuktasheshaikabhojanaaya Namah
 91. Om Saumyamoortaye Namah
 92. Om Prasannaatmane Namah
 93. Om Karunaavarunaalayaaya Namah
 94. Om Gurupanktipradhaanaaya Namah
 95. Om Shreeshathakopamunergurave Namah
 96. Om Mantraratnaanusandhaatre Namah
 97. Om Nyaasamaargapravartakaaya Namah
 98. Om Vaikunthasoori Parishannirvaahakaaya Namah
 99. Om Udaaradhiye Namah
 100. Om Prasannajanasamsevyaaya Namah
 101. Om Prasannamukhapankajaaya Namah
 102. Om Saadhulokaparitraate Namah
 103. Om Dushtashikshanatatparaaya Namah
 104. Om Shreemannaaraayanapadasharanatvaprabodhakaaya Namah
 105. Om Shreevaibhavakhyaapayitre Namah
 106. Om Svavashamvadamaadhavaaya Namah
 107. Om Vishnunaa Paramam Saamyamaapannaaya Namah
 108. Om Deshikottamaaya Namah
 109. Om Shreemate Vishvaksenaaya Namah

|| Iti Shree Vishvaksena Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam||