Advertisment

Sri Vishnu Ashtottara Shatanamavali

Sri Vishnu Ashtottara Shatanamavali
 1. Om Vishnave Namah
 2. Om Lakshmeepataye Namah
 3. Om Krishnaaya Namah
 4. Om Vaikunthaaya Namah
 5. Om Garudadhvajaaya Namah
 6. Om Parabrahmane Namah
 7. Om Jagannaathaaya Namah
 8. Om Vaasudevaaya Namah
 9. Om Trivikramaaya Namah
 10. Om Daityaantakaaya Namah
 11. Om Madhuripave Namah
 12. Om Taarkshyavaahanaaya Namah
 13. Om Sanaatanaaya Namah
 14. Om Naaraayanaaya Namah
 15. Om Padmanaabhaaya Namah
 16. Om Hrisheekeshaaya Namah
 17. Om Sudhaapradaaya Namah
 18. Om Maadhavaaya Namah
 19. Om Pundareekaakshaaya Namah
 20. Om Sthitikartre Namah
 21. Om Paraatparaaya Namah
 22. Om Vanamaaline Namah
 23. Om Yajnyaroopaaya Namah
 24. Om Chakrapaanaye Namah
 25. Om Gadaadharaaya Namah
 26. Om Upendraaya Namah
 27. Om Keshavaaya Namah
 28. Om Hamsaaya Namah
 29. Om Samudramathanaaya Namah
 30. Om Haraye Namah
 31. Om Govindaaya Namah
 32. Om Brahmajanakaaya Namah
 33. Om Kaitabhaasuramardanaaya Namah
 34. Om Shreedharaaya Namah
 35. Om Kaamajanakaaya Namah
 36. Om Sheshashaayine Namah
 37. Om Chaturbhujaaya Namah
 38. Om Paanchajanyadharaaya Namah
 39. Om Shreemate Namah
 40. Om Shaarngapaanaye Namah
 41. Om Janaardanaaya Namah
 42. Om Peetaambaradharaaya Namah
 43. Om Devaaya Namah
 44. Om Sooryachandravilochanaaya Namah
 45. Om Matsyaroopaaya Namah
 46. Om Koormatanave Namah
 47. Om Krodharoopaaya Namah
 48. Om Nrikesarine Namah
 49. Om Vaamanaaya Namah
 50. Om Bhaargavaaya Namah
 51. Om Raamaaya Namah
 52. Om Baline Namah
 53. Om Kalkine Namah
 54. Om Hayaananaaya Namah
 55. Om Vishvambaraaya Namah
 56. Om Shishumaaraaya Namah
 57. Om Shreekaraaya Namah
 58. Om Kapilaaya Namah
 59. Om Dhruvaaya Namah
 60. Om Dattaatreyaaya Namah
 61. Om Achyutaaya Namah
 62. Om Anantaaya Namah
 63. Om Mukundaaya Namah
 64. Om Dadhivaamanaaya Namah
 65. Om Dhanvantaraaya Namah
 66. Om Shreenivaasaaya Namah
 67. Om Pradyumnaaya Namah
 68. Om Purushottamaaya Namah
 69. Om Shreevatsakaustubhadharaaya Namah
 70. Om Muraaraataye Namah
 71. Om Adhokshajaaya Namah
 72. Om Rishabhaaya Namah
 73. Om Mohineeroopadhaarine Namah
 74. Om Sankarshanaaya Namah
 75. Om Prithave Namah
 76. Om Ksheeraabdhishaayine Namah
 77. Om Bhootaatmane Namah
 78. Om Aniruddhaaya Namah
 79. Om Bhaktavatsalaaya Namah
 80. Om Naraaya Namah
 81. Om Gajendravaradaaya Namah
 82. Om Tridhaamne Namah
 83. Om Bhootabhaavanaaya Namah
 84. Om Shvetadveepasuvaastavyaaya Namah
 85. Om Sanakaadimunidhyeyaaya Namah
 86. Om Bhagavate Namah
 87. Om Shankarapriyaaya Namah
 88. Om Neelakaantaaya Namah
 89. Om Dharaakaantaaya Namah
 90. Om Vedaatmane Namah
 91. Om Baadaraayanaaya Namah
 92. Om Bhaageeratheejanmabhoomipaadapadmaaya Namah
 93. Om Sataam Prabhave Namah
 94. Om Svabhuve Namah
 95. Om Vibhave Namah
 96. Om Ghanashyaamaaya Namah
 97. Om Jagatkaaranaaya Namah
 98. Om Avyayaaya Namah
 99. Om Buddhaavataaraaya Namah
 100. Om Shaantaatmane Namah
 101. Om Leelaamaanushavigrahaaya Namah
 102. Om Daamodaraaya Namah
 103. Om Viraadroopaaya Namah
 104. Om Bhootabhavyabhavatprabhave Namah
 105. Om Aadidevaaya Namah
 106. Om Devadevaaya Namah
 107. Om Prahlaadaparipaalakaaya Namah
 108. Om Shreemahaavishnave Namah

|| Iti Sri Vishnu Ashtottara Shatanaamaavali Sampoornam ||