శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తరశతనామావళిః

Sri Vishnu Ashtottara Shatanamavali
 1. ఓం విష్ణవే నమః 
 2. ఓం లక్ష్మీపతయే నమః 
 3. ఓం కృష్ణాయ నమః 
 4. ఓం వైకుంఠాయ నమః 
 5. ఓం గరుడధ్వజాయ నమః 
 6. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః 
 7. ఓం జగన్నాథాయ నమః 
 8. ఓం వాసుదేవాయ నమః 
 9. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః  
 10. ఓం దైత్యాంతకాయ నమః 
 11. ఓం మధురిపవే నమః 
 12. ఓం తార్క్ష్యవాహనాయ నమః 
 13. ఓం సనాతనాయ నమః 
 14. ఓం నారాయణాయ నమః 
 15. ఓం పద్మనాభాయ నమః 
 16. ఓం హృషీకేశాయ నమః 
 17. ఓం సుధాప్రదాయ నమః 
 18. ఓం మాధవాయ నమః  
 19. ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః 
 20. ఓం స్థితికర్త్రే నమః 
 21. ఓం పరాత్పరాయ నమః 
 22. ఓం వనమాలినే నమః 
 23. ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః 
 24. ఓం చక్రపాణయే నమః 
 25. ఓం గదాధరాయ నమః 
 26. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః 
 27. ఓం కేశవాయ నమః  
 28. ఓం హంసాయ నమః 
 29. ఓం సముద్రమథనాయ నమః 
 30. ఓం హరయే నమః 
 31. ఓం గోవిందాయ నమః 
 32. ఓం బ్రహ్మజనకాయ నమః 
 33. ఓం కైటభాసురమర్దనాయ నమః 
 34. ఓం శ్రీధరాయ నమః 
 35. ఓం కామజనకాయ నమః 
 36. ఓం శేషశాయినే నమః  
 37. ఓం చతుర్భుజాయ నమః 
 38. ఓం పాంచజన్యధరాయ నమః 
 39. ఓం శ్రీమతే నమః 
 40. ఓం శార్ఙ్గపాణయే నమః 
 41. ఓం జనార్దనాయ నమః 
 42. ఓం పీతాంబరధరాయ నమః 
 43. ఓం దేవాయ నమః 
 44. ఓం సూర్యచంద్రవిలోచనాయ నమః 
 45. ఓం మత్స్యరూపాయ నమః  
 46. ఓం కూర్మతనవే నమః 
 47. ఓం క్రోధరూపాయ నమః 
 48. ఓం నృకేసరిణే నమః 
 49. ఓం వామనాయ నమః 
 50. ఓం భార్గవాయ నమః 
 51. ఓం రామాయ నమః 
 52. ఓం బలినే నమః 
 53. ఓం కల్కినే నమః 
 54. ఓం హయాననాయ నమః  
 55. ఓం విశ్వంబరాయ నమః 
 56. ఓం శిశుమారాయ నమః 
 57. ఓం శ్రీకరాయ నమః 
 58. ఓం కపిలాయ నమః 
 59. ఓం ధ్రువాయ నమః 
 60. ఓం దత్తాత్రేయాయ నమః 
 61. ఓం అచ్యుతాయ నమః 
 62. ఓం అనంతాయ నమః 
 63. ఓం ముకుందాయ నమః  
 64. ఓం దధివామనాయ నమః 
 65. ఓం ధన్వంతరాయ నమః 
 66. ఓం శ్రీనివాసాయ నమః 
 67. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః 
 68. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః 
 69. ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః 
 70. ఓం మురారాతయే నమః 
 71. ఓం అధోక్షజాయ నమః 
 72. ఓం ఋషభాయ నమః  
 73. ఓం మోహినీరూపధారిణే నమః 
 74. ఓం సంకర్షణాయ నమః 
 75. ఓం పృథవే నమః 
 76. ఓం క్షీరాబ్ధిశాయినే నమః 
 77. ఓం భూతాత్మనే నమః 
 78. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః 
 79. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః 
 80. ఓం నరాయ నమః 
 81. ఓం గజేంద్రవరదాయ నమః  
 82. ఓం త్రిధామ్నే నమః 
 83. ఓం భూతభావనాయ నమః 
 84. ఓం శ్వేతద్వీపసువాస్తవ్యాయ నమః 
 85. ఓం సనకాదిమునిధ్యేయాయ నమః 
 86. ఓం భగవతే నమః 
 87. ఓం శంకరప్రియాయ నమః 
 88. ఓం నీలకాంతాయ నమః 
 89. ఓం ధరాకాంతాయ నమః 
 90. ఓం వేదాత్మనే నమః  
 91. ఓం బాదరాయణాయ నమః 
 92. ఓం భాగీరథీజన్మభూమిపాదపద్మాయ నమః 
 93. ఓం సతాం ప్రభవే నమః 
 94. ఓం స్వభువే నమః 
 95. ఓం విభవే నమః 
 96. ఓం ఘనశ్యామాయ నమః 
 97. ఓం జగత్కారణాయ నమః 
 98. ఓం అవ్యయాయ నమః 
 99. ఓం బుద్ధావతారాయ నమః 
 100. ఓం శాంతాత్మనే నమః 
 101. ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః 
 102. ఓం దామోదరాయ నమః 
 103. ఓం విరాడ్రూపాయ నమః 
 104. ఓం భూతభవ్యభవత్ప్రభవే నమః 
 105. ఓం ఆదిదేవాయ నమః 
 106. ఓం దేవదేవాయ నమః 
 107. ఓం ప్రహ్లాదపరిపాలకాయ నమః 
 108. ఓం శ్రీమహావిష్ణవే నమః

|| ఇతి శ్రీ మహావిష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళి సమాప్తం ||