Sri Shodashi Ashtottara Shatanamavali

Sri Shodashi Ashtottara Shatanamavali

Sri Shodashi Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Tripuraayai Namah
 2. Om Shodashyai Namah
 3. Om Maatre Namah
 4. Om Tryaksharaayai Namah
 5. Om Tritayaayai Namah
 6. Om Trayyai Namah
 7. Om Sundaryai Namah
 8. Om Sumukhyai Namah
 9. Om Sevyaayai Namah
 10. Om Saamavedaparaayanaayai Namah
 11. Om Shaaradaayai Namah
 12. Om Shabdanilayaayai Namah
 13. Om Saagaraayai Namah
 14. Om Saridambaraayai Namah
 15. Om Shuddhaayai Namah
 16. Om Shuddhatanave Namah
 17. Om Saadhvyai Namah
 18. Om Shivadhyaanaparaayanaayai Namah
 19. Om Svaaminyai Namah
 20. Om Shambhuvanitaayai Namah
 21. Om Shaambhavyai Namah
 22. Om Sarasvatyai Namah
 23. Om Samudramathinyai Namah
 24. Om Sheeghragaaminyai Namah
 25. Om Sheeghrasiddhidaayai Namah
 26. Om Saadhusevyaayai Namah
 27. Om Saadhugamyaayai Namah
 28. Om Saadhusantushtamaanasaayai Namah
 29. Om Khatvaangadhaarinyai Namah
 30. Om Kharvaayai Namah
 31. Om Khadgakharparadhaarinyai Namah
 32. Om Shadvargabhaavarahitaayai Namah
 33. Om Shadvargaparichaarikaayai Namah
 34. Om Shadvargaayai Namah
 35. Om Shadangaayai Namah
 36. Om Shodhaayai Namah
 37. Om Shodashavaarshikyai Namah
 38. Om Kraturoopaayai Namah
 39. Om Kratumatyai Namah
 40. Om Ribhukshakratumanditaayai Namah
 41. Om Kavargaadipavargaantaayai Namah
 42. Om Antahsthaayai Namah
 43. Om Anantaroopinyai Namah
 44. Om Akaaraakaararahitaayai Namah
 45. Om Kaalamrityujaraapahaayai Namah
 46. Om Tanvyai Namah
 47. Om Tattveshvaryai Namah
 48. Om Taaraayai Namah
 49. Om Trivarshaayai Namah
 50. Om Jnyaanaroopinyai Namah
 51. Om Kaalyai Namah
 52. Om Karaalyai Namah
 53. Om Kaameshyai Namah
 54. Om Chhaayaayai Namah
 55. Om Sanjnyaayai Namah
 56. Om Arundhatyai Namah
 57. Om Nirvikalpaayai Namah
 58. Om Mahaavegaayai Namah
 59. Om Mahotsaahaayai Namah
 60. Om Mahodaryai Namah
 61. Om Meghaayai Namah
 62. Om Balaakaayai Namah
 63. Om Vimalaayai Namah
 64. Om Vimalajnyaanadaayinyai Namah
 65. Om Gauryai Namah
 66. Om Vasundharaayai Namah
 67. Om Goptryai Namah
 68. Om Gavaampatinishevitaayai Namah
 69. Om Bhagaangaayai Namah
 70. Om Bhagaroopaayai Namah
 71. Om Bhaktiparaayanaayai Namah
 72. Om Bhaavaparaayanaayai Namah
 73. Om Chhinnamastaayai Namah
 74. Om Mahaadhoomaayai Namah
 75. Om Dhoomravibhooshanaayai Namah
 76. Om Dharmakarmaadirahitaayai Namah
 77. Om Dharmakarmaparaayanaayai Namah
 78. Om Seetaayai Namah
 79. Om Maatanginyai Namah
 80. Om Medhaayai Namah
 81. Om Madhudaityavinaashinyai Namah
 82. Om Bhairavyai Namah
 83. Om Bhuvanaayai Namah
 84. Om Maatre Namah
 85. Om Abhayadaayai Namah
 86. Om Bhavasundaryai Namah
 87. Om Bhaavukaayai Namah
 88. Om Bagalaayai Namah
 89. Om Krityaayai Namah
 90. Om Baalaayai Namah
 91. Om Tripurasundaryai Namah
 92. Om Rohinyai Namah
 93. Om Revatyai Namah
 94. Om Ramyaayai Namah
 95. Om Rambhaayai Namah
 96. Om Raavanavanditaayai Namah
 97. Om Shatayajnyamayyai Namah
 98. Om Sattvaayai Namah
 99. Om Shatakratuvarapradaayai Namah
 100. Om Shatachandraananaayai Namah
 101. Om Devyai Namah
 102. Om Sahasraadityasannibhaayai Namah
 103. Om Somasooryaagninayanaayai Namah
 104. Om Vyaaghracharmaambaraavritaayai Namah
 105. Om Ardhendudhaarinyai Namah
 106. Om Mattaayai Namah
 107. Om Madiraayai Namah
 108. Om Madirekshanaayai Namah

|| Iti Shree Shodashee Devi Ashtottara 
Shatanaamaavali Samaaptam ||