శ్రీ షోడశీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళిః

Sri Shodashi Ashtottara Shatanamavali
 1. ఓం త్రిపురాయై నమః
 2. ఓం షోడశ్యై నమః
 3. ఓం మాత్రే నమః
 4. ఓం త్ర్యక్షరాయై నమః
 5. ఓం త్రితయాయై నమః
 6. ఓం త్రయ్యై నమః
 7. ఓం సున్దర్యై నమః
 8. ఓం సుముఖ్యై నమః
 9. ఓం సేవ్యాయై నమః
 10. ఓం సామవేదపరాయణాయై నమః
 11. ఓం శారదాయై నమః
 12. ఓం శబ్దనిలయాయై నమః
 13. ఓం సాగరాయై నమః
 14. ఓం సరిదమ్బరాయై నమః
 15. ఓం శుద్ధాయై నమః
 16. ఓం శుద్ధతనవే నమః
 17. ఓం సాధ్వ్యై నమః
 18. ఓం శివధ్యానపరాయణాయై నమః
 19. ఓం స్వామిన్యై నమః
 20. ఓం శమ్భువనితాయై నమః
 21. ఓం శామ్భవ్యై నమః
 22. ఓం సరస్వత్యై నమః
 23. ఓం సముద్రమథిన్యై నమః
 24. ఓం శీఘ్రగామిన్యై నమః
 25. ఓం శీఘ్రసిద్ధిదాయై నమః
 26. ఓం సాధుసేవ్యాయై నమః
 27. ఓం సాధుగమ్యాయై నమః
 28. ఓం సాధుసన్తుష్టమానసాయై నమః
 29. ఓం ఖట్వాఙ్గధారిణ్యై నమః
 30. ఓం ఖర్వాయై నమః
 31. ఓం ఖడ్గఖర్పరధారిణ్యై నమః
 32. ఓం షడ్వర్గభావరహితాయై నమః
 33. ఓం షడ్వర్గపరిచారికాయై నమః
 34. ఓం షడ్వర్గాయై నమః
 35. ఓం షడఙ్గాయై నమః
 36. ఓం షోఢాయై నమః
 37. ఓం షోడశవార్షిక్యై నమః
 38. ఓం క్రతురూపాయై నమః
 39. ఓం క్రతుమత్యై నమః
 40. ఓం ఋభుక్షక్రతుమణ్డితాయై నమః
 41. ఓం కవర్గాదిపవర్గాన్తాయై నమః
 42. ఓం అన్తఃస్థాయై నమః
 43. ఓం అనన్తరూపిణ్యై నమః
 44. ఓం అకారాకారరహితాయై నమః
 45. ఓం కాలమృత్యుజరాపహాయై నమః
 46. ఓం తన్వ్యై నమః
 47. ఓం తత్త్వేశ్వర్యై నమః
 48. ఓం తారాయై నమః
 49. ఓం త్రివర్షాయై నమః
 50. ఓం జ్ఞానరూపిణ్యై నమః
 51. ఓం కాల్యై నమః
 52. ఓం కరాల్యై నమః
 53. ఓం కామేశ్యై నమః
 54. ఓం ఛాయాయై నమః
 55. ఓం సంజ్ఞాయై నమః
 56. ఓం అరున్ధత్యై నమః
 57. ఓం నిర్వికల్పాయై నమః
 58. ఓం మహావేగాయై నమః
 59. ఓం మహోత్సాహాయై నమః
 60. ఓం మహోదర్యై నమః
 61. ఓం మేఘాయై నమః
 62. ఓం బలాకాయై నమః
 63. ఓం విమలాయై నమః
 64. ఓం విమలజ్ఞానదాయిన్యై నమః
 65. ఓం గౌర్యై నమః
 66. ఓం వసున్ధరాయై నమః
 67. ఓం గోప్త్ర్యై నమః
 68. ఓం గవామ్పతినిషేవితాయై నమః
 69. ఓం భగాఙ్గాయై నమః
 70. ఓం భగరూపాయై నమః
 71. ఓం భక్తిపరాయణాయై నమః
 72. ఓం భావపరాయణాయై నమః
 73. ఓం ఛిన్నమస్తాయై నమః
 74. ఓం మహాధూమాయై నమః
 75. ఓం ధూమ్రవిభూషణాయై నమః
 76. ఓం ధర్మకర్మాదిరహితాయై నమః
 77. ఓం ధర్మకర్మపరాయణాయై నమః
 78. ఓం సీతాయై నమః
 79. ఓం మాతఙ్గిన్యై నమః
 80. ఓం మేధాయై నమః
 81. ఓం మధుదైత్యవినాశిన్యై నమః
 82. ఓం భైరవ్యై నమః
 83. ఓం భువనాయై నమః
 84. ఓం మాత్రే నమః
 85. ఓం అభయదాయై నమః
 86. ఓం భవసున్దర్యై నమః
 87. ఓం భావుకాయై నమః
 88. ఓం బగలాయై నమః
 89. ఓం కృత్యాయై నమః
 90. ఓం బాలాయై నమః
 91. ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః
 92. ఓం రోహిణ్యై నమః
 93. ఓం రేవత్యై నమః
 94. ఓం రమ్యాయై నమః
 95. ఓం రమ్భాయై నమః
 96. ఓం రావణవన్దితాయై నమః
 97. ఓం శతయజ్ఞమయ్యై నమః
 98. ఓం సత్త్వాయై నమః
 99. ఓం శతక్రతువరప్రదాయై నమః
 100. ఓం శతచన్ద్రాననాయై నమః
 101. ఓం దేవ్యై నమః
 102. ఓం సహస్రాదిత్యసన్నిభాయై నమః
 103. ఓం సోమసూర్యాగ్నినయనాయై నమః
 104. ఓం వ్యాఘ్రచర్మామ్బరావృతాయై నమః
 105. ఓం అర్ధేన్దుధారిణ్యై నమః
 106. ఓం మత్తాయై నమః
 107. ఓం మదిరాయై నమః
 108. ఓం మదిరేక్షణాయై నమః

|| ఇతి శ్రీ షోడశీ దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం  ||