Advertisment

Navagraha Ashtottara Shatanaamaavali

Sri Navagraha Ashtottara Shatanamavali
 1. Om Bhaanave Namah
 2. Om Hamsaaya Namah
 3. Om Bhaaskaraaya Namah
 4. Om Sooryaaya Namah
 5. Om Shooraaya Namah
 6. Om Tamoharaaya Namah
 7. Om Ratine Namah
 8. Om Vishyadrite Namah
 9. Om Vyaaprite Namah
 10. Om Haraye Namah
 11. Om Vedamayaaya Namah
 12. Om Vibhave Shuddaashave Namah
 13. Om Shupraamshave Namah
 14. Om Chandraaya Namah
 15. Om Abjanetrasamudbhavaaya Namah
 16. Om Taaraadhipaaya Namah
 17. Om Rohineeshaaya Namah
 18. Om Shambhumoortee Namah
 19. Om Kritaalayaaya Namah
 20. Om Oshadheetyaaya Namah
 21. Om Oshadhipataye Namah
 22. Om Eeshvaradharaaya Namah
 23. Om Sutaanitaye Namah
 24. Om Sakalaahlaadakaraaya Namah
 25. Om Bhaumaaya Namah
 26. Om Bhoomisutaaya Namah
 27. Om Bhootamaanyaaya Namah
 28. Om Samudbhavaaya Namah
 29. Om Aaryaaya Namah
 30. Om Agnikrite Namah
 31. Om Rohitaangaaya Namah
 32. Om Raktavastra Dharaaya Namah
 33. Om Shuchaye Namah
 34. Om Mangalaaya Namah
 35. Om Angaarakaaya Namah
 36. Om Raktamaaline Namah
 37. Om Maayaavishaaradaaya Namah
 38. Om Budhaaya Namah
 39. Om Taaraasutaaya Namah
 40. Om Saumyaaya Namah
 41. Om Rohinigarbhasambhootaaya Namah
 42. Om Chandraatmajaaya Namah
 43. Om Somavamshakaraaya Namah
 44. Om Shritivishaaradaaya Namah
 45. Om Satyasandhaaya Namah
 46. Om Satyasindhave Namah
 47. Om Vidhusutaaya Namah
 48. Om Vibhudaaya Namah
 49. Om Vibhave Namah
 50. Om Vaakrite Namah
 51. Om Brahmanyaaya Namah
 52. Om Brahmane Namah
 53. Om Teeshnaaya Namah
 54. Om Shubhaveshadhaaraaya Namah
 55. Om Keeshpataye Namah
 56. Om Gurave Namah
 57. Om Indrapurohitaaya Namah
 58. Om Jeevaaya Namah
 59. Om Nirjarapoojitaaya Namah
 60. Om Peetaambaraalankritaaya Namah
 61. Om Brihave Namah
 62. Om Bhaargavasampootaaya Namah
 63. Om Nishaacharagurave Namah
 64. Om Kavaye Namah
 65. Om Bhrityaketaharaaya Namah
 66. Om Brihasutaaya Namah
 67. Om Vaarakrite Namah
 68. Om Deenaraajyataaya Namah
 69. Om Shukraaya Namah
 70. Om Shukrasvaroopaaya Namah
 71. Om Raajyataaya Namah
 72. Om Layakritaaya Namah
 73. Om Konaaya Namah
 74. Om Shanaishcharaaya Namah
 75. Om Mandaaya Namah
 76. Om Chhaayaahridayanandanaaya Namah
 77. Om Maartaandadaaya Namah
 78. Om Pangave Namah
 79. Om Bhunutanoodbhavaaya Namah
 80. Om Yamaanujaaya Namah
 81. Om Atibhayakrite Namah
 82. Om Neelaaya Namah
 83. Om Sooryavamshajaaya Namah
 84. Om Nirmaanadehaaya Namah
 85. Om Raahave Namah
 86. Om Svarbhaanave Namah
 87. Om Aadityachandradveshine Namah
 88. Om Bhujangamaaya Namah
 89. Om Simhideshaaya Namah 
 90. Om Gunavate Namah
 91. Om Raatripatipeeditaaya Namah
 92. Om Ahiraaje Namah
 93. Om Shiroheenaaya Namah
 94. Om Vishataraaya Namah
 95. Om Mahaakaayaaya Namah
 96. Om Mahaabhootaaya Namah
 97. Om Brahmanyaaya Namah
 98. Om Brahmasampootaaya Namah
 99. Om Ravikrite Namah
 100. Om Raaharoopadhrite Namah
 101. Om Ketave Namah
 102. Om Ketusvaroopaaya Namah
 103. Om Kesharaaya Namah
 104. Om Kakritaalayaaya Namah
 105. Om Brahmavidhe Namah
 106. Om Brahmaputraaya Namah
 107. Om Kumaarakaaya Namah
 108. Om Braahmanapreetaaya Namah

|| Iti Shree Navagraha Ashtottara Shatanaamaavali Sampoornam ||