Advertisment

Kshirabdhi Sayana Ashtottara Shatanamavali

Sri Kshirabdhi Sayana Ashtottara Shatanamavali

Kshirabdhi Sayana Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Vishnave Namah
 2. Om Lakshmeepataye Namah
 3. Om Krishnaaya Namah
 4. Om Vaikunthaaya Namah
 5. Om Garudadhvajaaya Namah
 6. Om Parabrahmane Namah
 7. Om Jagannaadhaaya Namah
 8. Om Vaasudevaaya Namah
 9. Om Trivikramaaya Namah
 10. Om Hamsaaya Namah
 11. Om Shubhapradhaaya Namah
 12. Om Maadhavaaya Namah
 13. Om Padmanaabhaaya Namah
 14. Om Hrisheekeshaaya Namah
 15. Om Sanaatanaaya Namah
 16. Om Naaraayanaaya Namah
 17. Om Madhupataye Namah
 18. Om Tar Kshyavaahanaaya Namah
 19. Om Daityaantakaaya Namah
 20. Om Shimshumaaraaya Namah
 21. Om Pundareekaakshaaya Namah
 22. Om Sthitikartre Namah
 23. Om Paraatparaaya Namah
 24. Om Vanamaaline Namah
 25. Om Yajnyaroopaaya Namah
 26. Om Chakraroopaaya Namah
 27. Om Gadaadharaaye Namah
 28. Om Keshavaaya Namah
 29. Om Maadhavaaya Namah
 30. Om Bhootalavaasaaya Namah
 31. Om Samudramadharaaya Namah
 32. Om Haraye Namah
 33. Om Govindaaya Namah
 34. Om Brahmajanakaaya Namah
 35. Om Kaitabhaasuramardhanaaya Namah
 36. Om Shreedharaaya Namah
 37. Om Kaamajanakaaya Namah
 38. Om Sheshashaayine Namah
 39. Om Chaturbhujaaya Namah
 40. Om Paanchajanyadharaaya Namah
 41. Om Shreemate Namah
 42. Om Shaar Jnyapaanaye Namah
 43. Om Janaardhanaaya Namah
 44. Om Peetaambaradharaaya Namah
 45. Om Devaaya Namah
 46. Om Sooryachandralochanaaya Namah
 47. Om Matsyaroopaaya Namah
 48. Om Koormatanave Namah
 49. Om Krodaroopaaya Namah
 50. Om Hrisheekeshaaya Namah
 51. Om Vaamanaaya Namah
 52. Om Bhaargavaaya Namah
 53. Om Ramaaya Namah
 54. Om Haline Namah
 55. Om Kalkine Namah
 56. Om Hamaananaaya Namah
 57. Om Vishvambharaaya Namah
 58. Om Aadidevaaya Namah
 59. Om Devadevaaya Namah
 60. Om Shreedharaaya Namah
 61. Om Kapilaaya Namah
 62. Om Dhrivaaya Namah
 63. Om Dattaatreyaaya Namah
 64. Om Achyutaaya Namah
 65. Om Anantaaya Namah
 66. Om Mukundaaya Namah
 67. Om Dadhivaahanaaya Namah
 68. Om Dhanvantaryai Namah
 69. Om Shreenivaasaaya Namah
 70. Om Pradyumnaaya Namah
 71. Om Purushottamaaya Namah
 72. Om Shreevatsakaustubhadharaaya Namah
 73. Om Muraaraataye Namah
 74. Om Adhokshajaaya Namah
 75. Om Vrishabhaaya Namah
 76. Om Mohineeroopaaya Namah
 77. Om Sankarshanaaya Namah
 78. Om Pridhive Namah
 79. Om Ksheeraabdhishaayine Namah
 80. Om Bhootaatmane Namah
 81. Om Aniruddaaya Namah
 82. Om Bhaktavatsalaaya Namah
 83. Om Naaraayanaaya Namah
 84. Om Gajendravaradaaya Namah
 85. Om Tridhaamne Namah
 86. Om Prahlaadaparipaalanaaya Namah
 87. Om Shvetadveepavaasine Namah
 88. Om Avyayaaya Namah
 89. Om Sooryamandalamadhyagaaya Namah
 90. Om Anaadimadhyaantarahitaaya Namah
 91. Om Bhagavate Namah
 92. Om Shankarapriyaaya Namah
 93. Om Neelatanave Namah
 94. Om Dharaamantaaya Namah
 95. Om Vedaatmane Namah
 96. Om Baadaraayanaaya Namah
 97. Om Baageeradheejanmabhoomine Namah
 98. Om Paadapadmaaya Namah
 99. Om Sataamprabhave Namah
 100. Om Ghanashyaamaaya Namah
 101. Om Jagatkaaranaaya Namah
 102. Om Avyayaaya Namah
 103. Om Dashaavataaraaya Namah
 104. Om Leelaamaanushavigrahaaya Namah
 105. Om Daamodaraaya Namah
 106. Om Viroodroopaaya Namah
 107. Om Bhootabhavyabhavatprabhave Namah
 108. Om Shree Ksheeraabdhishayananaaya Namah

|| Iti Shree Ksheeraabdhishayana Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||