Advertisment

Sri Chandra Ashtottara Shatanamavali

Sri Chandra Ashtottara Shatanamavali
 1. Om Shreemate Namah
 2. Om Shashadharaaya Namah
 3. Om Chandraaya Namah
 4. Om Taaraadheeshaaya Namah
 5. Om Nishaakaraaya Namah
 6. Om Sudhaanidhaye Namah
 7. Om Sadaaraadhyaaya Namah
 8. Om Satritaye Namah
 9. Om Saadhupoojitaaya Namah
 10. Om Jitendriyaaya Namah
 11. Om Jagadyonaye Namah
 12. Om Jyotishchakrapravartakaaya Namah
 13. Om Vikartanaanujaaya Namah
 14. Om Veeraaya Namah
 15. Om Vishveshaaya Namah
 16. Om Vidushaampataye Namah
 17. Om Doshakaraaya Namah
 18. Om Dushtadooraaya Namah
 19. Om Pushtimate Namah
 20. Om Shishtapaalakaaya Namah
 21. Om Ashtamoorti Priyaaya Namah
 22. Om Anantaaya Namah
 23. Om Kashtadaarukuthaarakaaya Namah
 24. Om Svaprakaashaaya Namah
 25. Om Prakaashaatmane Namah
 26. Om Dyucharaaya Namah
 27. Om Devabhojanaaya Namah
 28. Om Kalaadharaaya Namah
 29. Om Kaalahetave Namah
 30. Om Kaamakrite Namah
 31. Om Kaamadaayakaaya Namah
 32. Om Mrityusamhaarakaaya Namah
 33. Om Amartyaaya Namah
 34. Om Nityaanushthaanadaaya Namah
 35. Om Kshapaakaraaya Namah
 36. Om Ksheenapaapaaya Kshaya Vriddhi Samanvitaaya Namah
 37. Om Jaivaatrikaaya Namah
 38. Om Shashine Namah
 39. Om Shubhraaya Namah
 40. Om Jayine Namah
 41. Om Jayaphalapradaaya Namah
 42. Om Sudhaamayaaya Namah
 43. Om Surasvaamine Namah
 44. Om Bhaktaanaamishtadaayakaaya Namah
 45. Om Shuktidaaya Namah
 46. Om Bhadraaya Namah
 47. Om Bhakta Daaridryaabhanjanaaya Namah
 48. Om Saamagaanapriyaaya Namah
 49. Om Sarvarakshakaaya Namah
 50. Om Saagarodbavaaya Namah
 51. Om Bhayaantakrite Namah
 52. Om Bhaktigamyaaya Namah
 53. Om Bavabandhavimochakaaya Namah
 54. Om Jagatrakaashakiranaaya Namah
 55. Om Jagadaanandakaaranaaya Namah
 56. Om Nissapatnaaya Namah
 57. Om Niraahaaraaya Namah
 58. Om Nirvikaaraaya Namah
 59. Om Niraamayaaya Namah
 60. Om Bhoochchaayaachchaaditaaya Namah
 61. Om Bhavyaaya Namah
 62. Om Bhuvanapratipaalakaaya Namah
 63. Om Sakalaartiharaaya Namah
 64. Om Saumyajanakaaya Namah
 65. Om Saadhuvanditaaya Namah
 66. Om Sarvagamajnyaaya Namah
 67. Om Sarvajnyaaya Namah
 68. Om Sanakaadimunistutaaya Namah
 69. Om Sitachchatradhvajopetaaya Namah
 70. Om Sheetaangaaya Namah
 71. Om Sheetabhooshanaaya Namah
 72. Om Shvetamaalyaambaradharaaya Namah
 73. Om Shvetagandhaanulepanaaya Namah
 74. Om Dashaashvaradhasamroodhaaya Namah
 75. Om Dandapaanaye Namah
 76. Om Dhanurdharaaya Namah
 77. Om Kundapushojvalaakaaraaya Namah
 78. Om Nayanaabjasamudbhavaaya Namah
 79. Om Aatreyagotrajaaya Namah
 80. Om Atyantavinayaaya Namah
 81. Om Priyadaayakaaya Namah
 82. Om Karunaarasasampoornaaya Namah
 83. Om Karkataprabhave Namah
 84. Om Avyayaaya Namah
 85. Om Chaturashaasanaaroodhaaya Namah
 86. Om Chaturaaya Namah
 87. Om Divyavaahanaaya Namah
 88. Om Vivasvanmandalaalleyavaasaaya Namah
 89. Om Vasusamriddhidaaya Namah
 90. Om Maheshvarapriyaaya Namah
 91. Om Daantaaya Namah
 92. Om Merugotra Pradakshinaaya Namah
 93. Om Grahamandalamadhyasthaaya Namah
 94. Om Grashitaarkaaya Namah
 95. Om Grahaadhipaaya Namah
 96. Om Dvijaraajaaya Namah
 97. Om Dyutilakaaya Namah
 98. Om Dvibhujaaya Namah
 99. Om Dvijapoojitaaya Namah
 100. Om Audumbaranagaavaasaaya Namah
 101. Om Udaaraaya Namah
 102. Om Rohineepataye Namah
 103. Om Nityodayaaya Namah
 104. Om Munistutyaaya Namah
 105. Om Nityaandaphalapradaaya Namah
 106. Om Sakalaahlaadanakaraaya Namah
 107. Om Palaashasamidhapriyaaya Namah
 108. Om Shree Chandramase Namah

|| Iti Shree Chandra Ashtottara Shatanaamaavali Sampoornam ||