Sri Aditya Ashtottara Shatanamavali

Sri Aditya Ashtottara Shatanamavali
 1. Om Rashmimate Namah
 2. Om Samudyate Namah
 3. Om Devaasuranamaskritaaya Namah
 4. Om Vivasvate Namah
 5. Om Bhaaskaraaya Namah
 6. Om Bhuvaneshvaraaya Namah
 7. Om Sarvadevaatmakaaya Namah
 8. Om Tejasvine Namah
 9. Om Rashmibhaavanaaya Namah
 10. Om Devaasuraganalokapaalakaaya Namah
 11. Om Brahmane Namah
 12. Om Vishnave Namah
 13. Om Shivaaya Namah
 14. Om Skandhaaya Namah
 15. Om Prajaapataye Namah
 16. Om Mahendraaya Namah
 17. Om Dhananaaya Namah
 18. Om Kaalaaya Namah
 19. Om Yamaaya Namah
 20. Om Somaaya Namah
 21. Om Apaampataye Namah
 22. Om Pitrimoortaye Namah
 23. Om Vasumoortaye Namah
 24. Om Saadhyamoortaye Namah
 25. Om Ashvamoortaye Namah
 26. Om Manave Namah
 27. Om Pahnave Namah
 28. Om Vaayave Namah
 29. Om Prajaaroopaaya Namah
 30. Om Praanaaya Namah
 31. Om Ritukarte Namah
 32. Om Prabhaakaraaya Namah
 33. Om Aadityaaya Namah
 34. Om Navitre Namah
 35. Om Khagaaya Namah
 36. Om Sooryaaya Namah
 37. Om Gabhastine Namah
 38. Om Suvarnasadrishaaya Namah
 39. Om Bhaavane Namah
 40. Om Hiranyaretase Namah
 41. Om Divaakaraaya Namah
 42. Om Haridashvaaya Namah
 43. Om Sahasraarchite Namah
 44. Om Saptasaptaye Namah
 45. Om Mareechimate Namah
 46. Om Timironmadhanaaya Namah
 47. Om Shambhave Namah
 48. Om Tvashtra Namah
 49. Om Maartaandaaya Namah
 50. Om Amshumate Namah
 51. Om Rigyajusyaamapaaragaaya Namah
 52. Om Ghanavrishtame Namah
 53. Om Apaammitraaya Namah
 54. Om Vastyaveedhiplavangamaaya Namah
 55. Om Atapine Namah
 56. Om Mandiline Namah
 57. Om Mrityave Namah
 58. Om Pingalaaya Namah
 59. Om Sarvataapanaaya Namah
 60. Om Kavaye Namah
 61. Om Vishvaaya Namah
 62. Om Mahaatejase Namah
 63. Om Raktaaya Namah
 64. Om Sarvabhavodbhavaaya Namah
 65. Om Nakshatragrahataaraadhipaaya Namah
 66. Om Vishvabhaavanaaya Namah
 67. Om Tejasaamapi Namah
 68. Om Tejasvine Namah
 69. Om Dvaadashaatmane Namah
 70. Om Poorvaayagiraaya Namah
 71. Om Pashchimaagiraye Namah
 72. Om Jyotirganaanaampataye Namah
 73. Om Dinaadhipataye Namah
 74. Om Jayaaya Namah
 75. Om Jayabhadraaya Namah
 76. Om Haridashvaaya Namah
 77. Om Sahasraamshave Namah
 78. Om Aadityaaya Namah
 79. Om Ugraaya Namah
 80. Om Veeraaya Namah
 81. Om Saarangaaya Namah
 82. Om Padmaprabhodhaaya Namah
 83. Om Maartandaaya Namah
 84. Om Brahmeshaanaachyuteshaaya Namah
 85. Om Sooryaaya Namah
 86. Om Aadityavarchase Namah
 87. Om Bhaasvate Namah
 88. Om Sarvabhakshaaya Namah
 89. Om Raudraaya Namah
 90. Om Vapushe Namah
 91. Om Tamoghnaaya Namah
 92. Om Shatrughnaaya Namah
 93. Om Amitaatmave Namah
 94. Om Kritaghnaghnaaya Namah
 95. Om Devaaya Namah
 96. Om Jyotishaampataye Namah
 97. Om Taptachaameekaraaya Namah
 98. Om Vahnaye Namah
 99. Om Vishvakarmane Namah
 100. Om Tamobhinighnaaya Namah 
 101. Om Richave Namah
 102. Om Bhootanaashaaya Namah
 103. Om Bhootasrashte Namah
 104. Om Prabhave Namah
 105. Om Paayate Namah
 106. Om Tapate Namah
 107. Om Varshate Namah
 108. Om Supteshujaagrite Namah

|| Iti Sri Aditya Ashtottara Shatanamavali Samaptham ||