Advertisment

Rajarajeshwari Ashtottara Shatanamavali

 Rajarajeshwari Ashtottara Shatanamavali

Sri Rajarajeshwari Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Shree Bhuvaneshvaryai Namah
 2. Om Raajeshvaryai Namah
 3. Om Raajaraajeshvaryai Namah
 4. Om Kaameshvaryai Namah
 5. Om Baalaatripurasundaryai Namah
 6. Om Sarvaishvaryai Namah
 7. Om Kalyaanaishvaryai Namah
 8. Om Sarvasankshobhinyai Namah
 9. Om Sarvaloka Shareerinyai Namah
 10. Om Saugandhikamiladveshtyai Namah
 11. Om Mantrinyai Namah
 12. Om Mantraroopinyai Namah
 13. Om Prakrityai Namah
 14. Om Vikrityai Namah
 15. Om Aadityai Namah
 16. Om Saubhaagyavatyai Namah
 17. Om Padmaavatyai Namah
 18. Om Bhagavatyai Namah
 19. Om Shreematyai Namah
 20. Om Satyavatyai Namah
 21. Om Priyakrityai Namah
 22. Om Maayaayai Namah
 23. Om Sarvamangalaayai Namah
 24. Om Sarvalokamohanaadheeshaanyai Namah
 25. Om Kinkaree Bhoota Geervaanyai Namah
 26. Om Parabrahmasvaroopinyai Namah
 27. Om Puraanaagama Roopinyai Namah
 28. Om Pancha Pranava Roopinyai Namah
 29. Om Sarva Graha Roopinyai Namah
 30. Om Rakta Gandha Kastooree Vile Panyai Namah
 31. Om Naayakyai Namah
 32. Om Sharanyaayai Namah
 33. Om Nikhilavidyeshvaryai Namah
 34. Om Janeshvaryai Namah
 35. Om Bhuteshvaryai Namah
 36. Om Sarvasaakshinyai Namah
 37. Om Kshemakaarinyai Namah
 38. Om Punyaayai Namah
 39. Om Sarva Rakshanyai Namah
 40. Om Sakala Dhaarinyai Namah
 41. Om Vishva Kaarinyai Namah
 42. Om Svaramunidevanutaayai Namah
 43. Om Sarvalokaaraadhyaayai Namah
 44. Om Padmaasanaaseenaayai Namah
 45. Om Yogeeshvaramanodhyeyaayai Namah
 46. Om Chaturbhujaayai Namah
 47. Om Sarvaardhasaadhanaadheeshaayai Namah
 48. Om Poorvaayai Namah
 49. Om Nityaayai Namah
 50. Om Paramaanandayai Namah
 51. Om Kalaayai Namah
 52. Om Anaaghaayai Namah
 53. Om Vasundharaayai Namah
 54. Om Shubhapradaayai Namah
 55. Om Trikaalajnyaanasampannaayai Namah
 56. Om Peetaambaradharaayai Namah
 57. Om Anantaayai Namah
 58. Om Bhaktavatsalaayai Namah
 59. Om Paadapadmaayai Namah
 60. Om Jagatkaarinyai Namah
 61. Om Avyayaayai Namah
 62. Om Leelaamaanusha Vigrahaayai Namah
 63. Om Sarvamayaayai Namah
 64. Om Mrityunjayaayai Namah
 65. Om Kotisoorya Samaprabaayai Namah
 66. Om Pavitraayai Namah
 67. Om Praanadaayai Namah
 68. Om Vimalaayai Namah
 69. Om Mahaabhooshaayai Namah
 70. Om Sarvabhootahitapradaayai Namah
 71. Om Padmalayaayai Namah
 72. Om Sadhaayai Namah
 73. Om Svangaayai Namah
 74. Om Padmaraaga Kireetinyai Namah
 75. Om Sarvapaapa Vinaashinyai Namah
 76. Om Sakalasampatpradaayinyai Namah
 77. Om Padmagandhinyai Namah
 78. Om Sarvavighna Kesha Dvamsinyai Namah
 79. Om Hemamaalinyai Namah
 80. Om Vishvamooryai Namah
 81. Om Agni Kalpaayai Namah
 82. Om Pundareekaakshinyai Namah
 83. Om Mahaashakyaiyai Namah
 84. Om Buddhaayai Namah
 85. Om Bhooteshvaryai Namah
 86. Om Adrishyaayai Namah
 87. Om Shubhekshanaayai Namah
 88. Om Sarvadharminyai Namah
 89. Om Praanaayai Namah
 90. Om Shreshthaayai Namah
 91. Om Shaantaayai Namah
 92. Om Tattvaayai Namah
 93. Om Sarva Jananyai Namah
 94. Om Sarvaloka Vaasinyai Namah
 95. Om Kaivalyarekhaavalyai Namah
 96. Om Bhakta Poshana Vinodinyai Namah
 97. Om Daaridrya Naashinyai Namah
 98. Om Sarvopadra Vaarinyai Namah
 99. Om Samvidhaanam Da Laharyai Namah
 100. Om Chaturdashaantakonasthaayai Namah
 101. Om Sarvaatmayai Namah
 102. Om Satyavakyai Namah
 103. Om Nyaayaayai Namah
 104. Om Dhanadhaanya Nidhyai Namah
 105. Om Kaaya Krityai Namah
 106. Om Anantajityai Namah
 107. Om Sthiraayai Namah
 108. Om Shree Raajaraajeshvari Devyai Namah

|| Iti Shree Raajaraajeshvaree Devee Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||