Advertisment

Goda Devi Ashtottara Shatanamavali

Goda Devi Ashtottara Shatanamavali

Sri Goda Devi Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Godaayai Namah
 2. Om Shreeranganaayakyai Namah
 3. Om Vishnuchittaatmajaayai Namah
 4. Om Satyai Namah
 5. Om Gopeeveshadharaayai Namah
 6. Om Devyai Namah
 7. Om Bhoosutaayai Namah
 8. Om Bhogadaayinyai Namah
 9. Om Tulaseevaasajnyaayai Namah
 10. . Shree Tanveepuravaasinyai Namah
 11. Om Bhattanaathapriyakaryai Namah
 12. Om Shree Krishnaayudhabhoginyai Namah
 13. Om Aamuktamaalyadaayai Namah
 14. Om Baalaayai Namah
 15. Om Ranganaathapriyaayai Namah
 16. Om Varaayai Namah
 17. Om Vishvambharaayai Namah
 18. Om Yatiraajasahodaryai Namah
 19. Om Kalaalaapaayai Namah
 20. Om Krishnaasuraktaayai Namah
 21. Om Subhagaayai Namah
 22. Om Durlabha Shree Sulakshanaayai Namah
 23. Om Lakshmeepriyasakhyai Namah
 24. Om Shyaamaayai Namah
 25. Om Phalgunyaa Virbhavaayai Namah
 26. Om Ramyaayai Namah
 27. Om Dhanurmaasakritavritaayai Namah
 28. Om Champakaashokapunnaagai Namah
 29. Om Maalaavirasat Kachaayai Namah
 30. Om Aakaaratrayasampannaayai Namah
 31. Om Naaraayanapadaanghritaayai Namah
 32. Om Raajasthita Manorathaayai Namah
 33. Om Moksha Pradhaananipunaayai Namah
 34. Om Manuraktaadidevataayai Namah
 35. Om Braahmanyai Namah
 36. Om Lokajananyai Namah
 37. Om Leelaamaanusha Roopinyai Namah
 38. Om Brahmajnyaanapradaayai Namah
 39. Om Maayaayai Namah
 40. Om Sachchidaanandavigrahaayai Namah
 41. Om Mahaapativrataayai Namah
 42. Om Vishnuguna Keertanalolupaayai Namah
 43. Om Prasannaartiharaayai Namah
 44. Om Nityaayai Namah
 45. Om Vedasaudhavihaarinyai Namah
 46. Om Shreeranganaadhamaanikyamanjaryai Namah
 47. Om Manjubhaashinyai Namah
 48. Om Padmapriyaayai Namah
 49. Om Padmahastaayai Namah
 50. Om Vedaantadvayabhodhinyai Namah
 51. Om Suprasannaayai Namah
 52. Om Bhagavatyai Namah
 53. Om Janaardhanadeepikaayai Namah
 54. Om Sugandhaavayavaayai Namah
 55. Om Chaarurangamangaladeepikaayai Namah
 56. Om Dhvajavajraankushaabdbaangaya Namah
 57. Om Mridupaadakalaanjitaayai Namah
 58. Om Taarakaakaaranakharaayai Namah
 59. Om Koormopameyapaadordhvabhaagaamai Namah
 60. Om Shobhanapaarshikaayai Namah
 61. Om Vedaarthabhaavatatvajnyaayai Namah
 62. Om Lokaaraadhyaanghripankajaayai Namah
 63. Om Paramaasankaayai Namah
 64. Om Kujjaasudvayaadhyaayai Namah
 65. Om Vishaalajaghanaayai Namah
 66. Om Peenasushronyai Namah
 67. Om Manimekhalaayai Namah
 68. Om Aanandasaagaraavartre Namah
 69. Om Gambheeraabhojanaabhikaayai Namah
 70. Om Bhaasvatavallitrikaayai Namah
 71. Om Navavalleeromaraajyai Namah
 72. Om Sudhaakumbhaayitastanaayai Namah
 73. Om Kalpashaakhaanidabhujaayai Namah
 74. Om Karnakundalakaanchitaayai Namah
 75. Om Pravaalaangulivinyastamayai Namah
 76. Om Haaratnaanguliyakaayai Namah
 77. Omom Kambukanthyai Namah
 78. Omom Suchumbakaayai Namah
 79. Om Bimboshthyai Namah
 80. Om Kundadantayute Namah
 81. Om Kamaneeya Prabhaasvachchayai Namah
 82. Om Chaampeyanibhanaasikaayai Namah
 83. Om Yaanchikaayai Namah
 84. Om Anandaarkaprakaashotpadmani Namah
 85. Om Taatankashobhitaayai Namah
 86. Om Kotisooryaagnisankaashai Namah
 87. Om Naanaabhooshanabhooshitaayai Namah
 88. Om Sugandhavadanaayai Namah
 89. Om Subhruve Namah
 90. Om Arthachandralalaatakaayai Namah
 91. Om Poornachandraananaayai Namah
 92. Om Neelakutilaalakashobhitaayai Namah
 93. Om Saundaryaseemaavilasatyai Namah
 94. Om Kastooreetilakojjvalaayai Namah
 95. Om Dagaddakaayamanodyat Manine Namah
 96. Om Bhooshanaraajitaayai Namah
 97. Om Jaajvalyamaanasatra Ratna Divyachoodaavatamsakaayai Namah
 98. Om Atyarkaanala Tejasvimanee Kanjukadhaarinyai Namah
 99. Om Naanaamaniganaa Keergha Kaanchanaangada Bhooshitaayai Namah
 100. Om Kunkumaagaru Kastooree Divyachandanacharchitaayai Namah
 101. Om Svochitaujjvalya Vividha Vichitra Maniharinyai Namah
 102. Om Shubhahaarinyai Namah
 103. Om Sarvaavayavabhooshanaayai Namah
 104. Om Shreeranganilayaayai Namah
 105. Om Poojyaayai Namah
 106. Om Divyadevisu Sevitaayai Namah
 107. Om Shreematyaikotaayai Namah
 108. Om Shreegodaadevyai Namah

|| Iti Shree Godaadevi Ashtottara Shatanaamaavalih Samaaptam ||