Advertisment

Devi Ashtottara Shatanamavali

Devi Ashtottara Shatanamavali

Sri Devi Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Anaadhyaayai Namah
 2. Om Akshubhjaayai Namah
 3. Om Ayonijaayai Namah
 4. Om Analaprabhaavaayai Namah
 5. Om Adyaa Yai Namah
 6. Om Apaddaarinyai Namah
 7. Om Aadityamandalagataayainamah
 8. Om Aakaasharoopinyai Namah
 9. Om Indraanyai Namah
 10. Om Indraarchitaayai Namah
 11. Om Induchoodaayai Namah
 12. Om Ee Shitrai Namah
 13. Om Eeshamaayaayai Namah
 14. Om Ugrachandaayai Namah
 15. Om Ugravegaayai Namah
 16. Om Ugraprabhaavatyai Namah
 17. Om Unmattakeshinyai Namah
 18. Om Unmattabhairavanyai Namah
 19. Om Rijumaargastaayai Namah
 20. Om Rishidevaranamaskritaayai Namah
 21. Om Ekaaksharaayai Namah
 22. Om Ekamaatraayai Namah
 23. Om Andamadhyasthitaayai Namah
 24. Om Karunaakaraayai Namah
 25. Om Kamanyai Namah
 26. Om Kamalastaayai Namah
 27. Om Kalpavrikshasvaroopinyai Namah
 28. Om Kaalajihvaayai Namah
 29. Om Kaitabhaasuramardinyai Namah
 30. Om Geetanritaparaayanaayai Namah
 31. Om Guhyakaalikaayai Namah
 32. Om Gunaikanilayaayai Namah
 33. Om Guptasthaananivaasinyai Namah
 34. Om Gopakulodbhavaayai Namah
 35. Om Chatuvrakrtayai Namah
 36. Om Chaturvedaatmikaayai Namah
 37. Om Chandrashekharavakshastaayai Namah
 38. Om Chandrashekharavallabhaayai Namah
 39. Om Chetanaatmikaayai Namah
 40. Om Jagadroopaayai Namah
 41. Om Janmamrityujaraateetaayai Namah
 42. Om Jaatavedasvaroonyai Namah
 43. Om Jeevaatmikaayai Namah
 44. Om Jvaraateetaayai Namah
 45. Om Taptakaanchanasankaashaayai Namah
 46. Om Taptakaanchanabhooshanaayai Namah
 47. Om Tilahomapriyaayai Namah
 48. Om Tripuraghne Namah
 49. Om Trishoolavaradhaarinyai Namah
 50. Om Trailokyajananyai Namah
 51. Om Trailokyamohinyai Namah
 52. Om Daaridryabhedinyai Namah
 53. Om Divyanetraayai Namah
 54. Om Deenanaadhaayai Namah
 55. Om Devendravandya Paadaabjaayai Namah
 56. Om Navaneetapriyaaya Namah
 57. Om Naaraayanapadodbhavaayai Namah
 58. Om Niraakaaraayai Namah
 59. Om Nisumbhahantyai Namah
 60. Om Neelakanthamanoramaayai Namah
 61. Om Naimishaaranyavaasinyai Namah
 62. Om Paraashakte Namah
 63. Om Parvatanandinyai Namah
 64. Om Panchapaatakanaashinyai Namah
 65. Om Paramaahlaadakaarinyai Namah
 66. Om Padmamaalavibhooshitaayai Namah
 67. Om Poornabrahma Svaroopinyai Namah
 68. Om Pranataishvaradaayai Namah
 69. Om Pradhaanapurushaaraadhyaayai Namah
 70. Om Pradyumnajananyai Namah
 71. Om Pratyakshabrahmaroopaayai Namah
 72. Om Praanashaktye Namah
 73. Om Preta Samsthaayai Namah
 74. Om Phaneendrabhooshanaayai Namah
 75. Om Bagalaayai Namah
 76. Om Badaryaa Shramavaasinyai Namah
 77. Om Bandhookakusumaabhaayai Namah
 78. Om Bindunaadhasvaroopinyai Namah
 79. Om Brahmasvaroopinyai Namah
 80. Om Brahmavishnushivaaraadhyaayai Namah
 81. Om Bhootaantarastaayai Namah
 82. Om Bhoonaadhapriyaanganaayai Namah
 83. Om Mantraatmikaayai Namah
 84. Om Mahaayogeeshvareshvaryai Namah
 85. Om Mahaachintaanaashinyai Namah
 86. Om Madhukaitabhasamhaatrai Namah
 87. Om Manjubhaashinyai Namah
 88. Om Maratakashyaamaayai Namah
 89. Om Mandaara Kusumaarchitaayai Namah
 90. Om Moolaadhaaranivaasinyai Namah
 91. Om Yoganidraayai Namah
 92. Om Yogivandyaayai Namah
 93. Om Raavanachedakaarinyai Namah
 94. Om Vaayumandalamadhyasthaayai Namah
 95. Om Vaaja Peyaphalapradaayai Namah
 96. Om Vishvaambikaayai Namah
 97. Om Vishvam Bharaaya Namah
 98. Om Vishvaroopinai Namah
 99. Om Vishva Vinaashinyai Namah
 100. Om Vishva Praanaatmikaayai Namah
 101. Om Viroopaakshamanoramaayai Namah
 102. Om Vedavidyaayai Namah
 103. Om Vedaaksharapareetvaangyai Namah
 104. Om Sankshobhanaashinyai Namah
 105. Om Samsaaraarnavataarinyai Namah
 106. Om Kshemadaayinyai Namah
 107. Om Samsaarabandhakarte Namah
 108. Om Samsaaraparjitaayai Namah
 109. Shree Devi Lokamaataayai Namah

|| Iti Shree Deveeom Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||