Sri Shiva Sahasranama Stotram

Sri Shiva Sahasranama Stotram

Rishaya oochuh |
sarvashaastraarthatattvajnya sarvalokopakaaraka |
vayam chaatithayah praaptaa aatitheyosi suvrata || 1 ||

Jnyaanadaanena samsaarasaagaraattaarayasva nah |
kalau kalushachittaa ye naraah paaparataah sadaa || 2 ||

Kena stotrena muchyante sarvapaatakabandhanaat |
ishtasiddhikaram punyam duhkhadaaridryanaashanam || 3 ||

Sarvarogaharam stotram soota no vaktumarhasi |
shreesoota uvaacha |
shrinudhvam rishayah sarve naimishaaranyavaasinah || 4 ||

Tattvajnyaanataponishthaah sarvashaastravishaaradaah |
svayambhuvaa puraa proktam naaradaaya mahaatmane || 5 ||

Tadaham sampravakshyaami shrotum kautoohalam yadi |
rishaya oochuh |
kimaaha bhagavaanbrahmaa naaradaaya mahaatmane || 6 ||

Sootaputra mahaabhaaga vaktumarhasi saampratam |
shreesoota uvaacha |
divyasimhaasanaaseenam sarvadevairabhishtutam || 7 ||

Saashtaangam pranipatyainam brahmaanam bhuvaneshvaram |
naaradah paripaprachchha kritaanjalirupasthitah || 8 ||

Naarada uvaacha |
lokanaatha surashreshtha sarvajnya karunaakara |
shanmukhasya param stotram paavanam paapanaashanam || 9 ||

He dhaatah putravaatsalyaattadvada pranataaya me |
upadishya tu maamevam raksha raksha kripaanidhe || 10 ||

Brahmovaacha |
shrinu vakshyaami devarshe stavaraajamidam param |
maatrikaamaalikaayuktam jnyaanamokshasukhapradam || 11 ||

Sahasraani cha naamaani shanmukhasya mahaatmanah |
yaani naamaani divyaani duhkharogaharaani cha || 12 ||

Taani naamaani vakshyaami kripayaa tvayi naarada |
japamaatrena siddhyanti manasaa chintitaanyapi || 13 ||

Ihaamutra param bhogam labhate naatra samshayah |
idam stotram param punyam kotiyajnyaphalapradam |
sandeho naatra kartavyah shrinu me nishchitam vachah || 14 ||

Om asya shreesubrahmanyasahasranaamastotra mahaamantrasya brahmaa rishih anushtupchhandah subrahmanyo devataa sharajanmaakshaya iti beejam shaktidharokshaya kaartikeya iti shaktih kraunchadhara iti keelakam shikhivaahana iti kavacham shanmukhaaya iti dhyaanam shreesubrahmanya prasaadasiddhyarthe jape viniyogah |

Karanyaasah –
om sham omkaarasvaroopaaya ojodharaaya ojasvine suhridayaaya hrishtachittaatmane bhaasvararoopaaya angushthaabhyaam namah |
om ram shatkonamadhyanilayaaya shatkireetadharaaya shreemate shadaadhaaraaya tarjaneebhyaam namah |
om vam shanmukhaaya sharajanmane shubhalakshanaaya shikhivaahanaaya madhyamaabhyaam namah |
om nam krishaanusambhavaaya kavachine kukkutadhvajaaya anaamikaabhyaam namah |
om bham kandarpakotideepyamaanaaya dvishadbaahave dvaadashaakshaaya kanishthikaabhyaam namah |
om vam khetadharaaya khadgine shaktihastaaya karatalakaraprishthaabhyaam namah |

Hridayaadinyaasah –
om sham omkaarasvaroopaaya ojodharaaya ojasvine suhridayaaya hrishtachittaatmane bhaasvararoopaaya hridayaaya namah |
om ram shatkonamadhyanilayaaya shatkireetadharaaya shreemate shadaadhaaraaya shirase svaahaa |
om vam shanmukhaaya sharajanmane shubhalakshanaaya shikhivaahanaaya shikhaayai vashat |
om nam krishaanusambhavaaya kavachine kukkutadhvajaaya kavachaaya hum |
om bham kandarpakotideepyamaanaaya dvishadbaahave dvaadashaakshaaya netratrayaaya vaushat |
om vam khetadharaaya khadgine shaktihastaaya astraaya phat |
bhoorbhuvassuvaromiti digbandhah |

Dhyaanam |
dhyaayetshanmukhamindukotisadrisham ratnaprabhaashobhitam
baalaarkadyutishatkireetavilasatkeyoorahaaraanvitam |
karnaalambitakundalapravilasadgandasthalaashobhitam
kaancheekankanakinkineeravayutam shringaarasaarodayam || 1 ||

Dhyaayedeepsitasiddhidam shivasutam shreedvaadashaaksham guham
khetam kukkutamankusham cha varadam paasham dhanushchakrakam |
vajram shaktimasim cha shoolamabhayam dorbhirdhritam shanmukham
devam chitramayooravaahanagatam chitraambaraalankritam || 2 ||

Stotram |
achintyashaktiranaghastvakshobhyastvaparaajitah |
anaathavatsalomoghastvashokopyajarobhayah || 1 ||

Atyudaaro hyaghaharastvagraganyodrijaasutah |
anantamahimaapaaronantasaukhyapradovyayah || 2 ||

Anantamokshadonaadiraprameyoksharochyutah |
akalmashobhiraamogradhuryashchaamitavikramah || 3 ||

[* Atulashchaamritoghoro hyanantonantavikramah *]
anaathanaatho hyamalo hyapramattomaraprabhuh |
arindamokhilaadhaarastvanimaadigunograneeh || 4 ||

Achanchalomarastutyo hyakalankomitaashanah |
agnibhooranavadyaango hyadbhutobheeshtadaayakah || 5 ||

Ateendriyoprameyaatmaa hyadrishyovyaktalakshanah |
aapadvinaashakastvaarya aadhya aagamasamstutah || 6 ||

Aartasamrakshanastvaadya aanandastvaaryasevitah |
aashriteshtaarthavarada aanandyaartaphalapradah || 7 ||

Aashcharyaroopa aananda aapannaartivinaashanah |
ibhavaktraanujastvishta ibhaasuraharaatmajah || 8 ||

Itihaasashrutistutya indrabhogaphalapradah |
ishtaapoortaphalapraaptirishteshtavaradaayakah || 9 ||

Ihaamutreshtaphalada ishtadastvindravanditah |
eedaneeyastveeshaputra eepsitaarthapradaayakah || 10 ||

Eetibheetiharashchedya eeshanaatrayavarjitah |
udaarakeertirudyogee chotkrishtoruparaakramah || 11 ||

Utkrishtashaktirutsaaha udaarashchotsavapriyah |
ujjrimbha udbhavashchogra udagrashchogralochanah || 12 ||

Unmatta ugrashamana udvegaghnorageshvarah |
uruprabhaavashchodeerna umaaputra udaaradheeh || 13 ||

Oordhvaretahsutastoordhvagatidastoorjapaalakah |
oorjitastoordhvagastoordhva oordhvalokaikanaayakah || 14 ||

Oorjaavaanoorjitodaara oorjitorjitashaasanah |
rishidevaganastutya rinatrayavimochanah || 15 ||

Rijuroopo hyrijukara rijumaargapradarshanah |
ritambharo hyrijupreeta rishabhastvriddhidastvritah || 16 ||

Lulitoddhaarako lootabhavapaashaprabhanjanah |
enaankadharasatputra eka enovinaashanah || 17 ||

Aishvaryadashchaindrabhogee chaitihyashchaindravanditah |
ojasvee chaushadhisthaanamojodashchaudanapradah || 18 ||

Audaaryasheela aumeya augra aunnatyadaayakah |
audaarya aushadhakara aushadham chaushadhaakarah || 19 ||

Amshumaanamshumaaleedya ambikaatanayonnadah |
andhakaarisutondhatvahaaree chaambujalochanah || 20 ||

Astamaayomaraadheesho hyaspashtostokapunyadah |
astaamitrostaroopashchaaskhalatsugatidaayakah || 21 ||

Kaartikeyah kaamaroopah kumaarah kraunchadaaranah |
kaamadah kaaranam kaamyah kamaneeyah kripaakarah || 22 ||

Kaanchanaabhah kaantiyuktah kaamee kaamapradah kavih |
keertikritkukkutadharah kootasthah kuvalekshanah || 23 ||

Kunkumaangah klamaharah kushalah kukkutadhvajah |
kushaanusambhavah kroorah krooraghnah kalitaapahrit || 24 ||

Kaamaroopah kalpataruh kaantah kaamitadaayakah |
kalyaanakritkleshanaashah kripaaluh karunaakarah || 25 ||

Kalushaghnah kriyaashaktih kathorah kavachee kritee |
komalaangah kushapreetah kutsitaghnah kalaadharah || 26 ||

Khyaatah khetadharah khadgee khatvaangee khalanigrahah |
khyaatipradah khechareshah khyaatehah khecharastutah || 27 ||

Kharataapaharah svasthah khecharah khecharaashrayah |
khandendumaulitanayah khelah khecharapaalakah || 28 ||

Khasthalah khanditaarkashcha khechareejanapoojitah |
gaangeyo girijaaputro gananaathaanujo guhah || 29 ||

Goptaa geervaanasamsevyo gunaateeto guhaashrayah |
gatiprado gunanidhih gambheero girijaatmajah || 30 ||

Goodharoopo gadaharo gunaadheesho gunaagraneeh |
godharo gahano gupto garvaghno gunavardhanah || 31 ||

Guhyo gunajnyo geetijnyo gataatanko gunaashrayah |
gadyapadyapriyo gunyo gostuto gaganecharah || 32 ||

Gananeeyacharitrashcha gataklesho gunaarnavah |
ghoornitaaksho ghrininidhih ghanagambheeraghoshanah || 33 ||

Ghantaanaadapriyo ghosho ghoraaghaughavinaashanah |
ghanaanando gharmahantaa ghrinaavaan ghrishtipaatakah || 34 ||

Ghrinee ghrinaakaro ghoro ghoradaityaprahaarakah |
ghatitaishvaryasandoho ghanaartho ghanasankramah || 35 ||

Chitrakrichchitravarnashcha chanchalashchapaladyutih |
chinmayashchitsvaroopashcha chiraanandashchirantanah || 36 ||

Chitrakelishchitratarashchintaneeyashchamatkritih |
choraghnashchaturashchaarushchaameekaravibhooshanah || 37 ||

Chandraarkakotisadrishashchandramaulitanoobhavah |
chhaaditaangashchhadmahantaa chheditaakhilapaatakah || 38 ||

Chhedeekritatamahkleshashchhatreekritamahaayashaah |
chhaaditaasheshasantaapashchhuritaamritasaagarah || 39 ||

Chhannatraigunyaroopashcha chhaatehashchhinnasamshayah |
chhandomayashchhandagaamee chhinnapaashashchhavishchhadah || 40 ||

Jagaddhito jagatpoojyo jagajjyeshtho jaganmayah |
janako jaahnaveesoonurjitaamitro jagadguruh || 41 ||

Jayee jitendriyo jaitro jaraamaranavarjitah |
jyotirmayo jagannaatho jagajjeevo janaashrayah || 42 ||

Jagatsevyo jagatkartaa jagatsaakshee jagatpriyah |
jambhaarivandyo jayado jagajjanamanoharah || 43 ||

Jagadaanandajanako janajaadyaapahaarakah |
japaakusumasankaasho janalochanashobhanah || 44 ||

Janeshvaro jitakrodho janajanmanibarhanah |
jayado jantutaapaghno jitadaityamahaavrajah || 45 ||

Jitamaayo jitakrodho jitasango janapriyah |
jhanjhaanilamahaavego jharitaasheshapaatakah || 46 ||

Jharjhareekritadaityaugho jhallareevaadyasampriyah |
jnyaanamoortirjnyaanagamyo jnyaanee jnyaanamahaanidhih || 47 ||

Tankaaranrittavibhavah tankavajradhvajaankitah |
tankitaakhilalokashcha tankitainastamoravih || 48 ||

Dambaraprabhavo dambho dambo damarukapriyah | [damadda]
damarotkatasannaado dimbharoopasvaroopakah || 49 ||

Dhakkaanaadapreetikaro dhaalitaasurasankulah |
dhaukitaamarasandoho dhundhivighneshvaraanujah || 50 ||

Tattvajnyastatvagasteevrastaporoopastapomayah |
trayeemayastrikaalajnyastrimoortistrigunaatmakah || 51 ||

Tridasheshastaarakaaristaapaghnastaapasapriyah |
tushtidastushtikritteekshnastaporoopastrikaalavit || 52 ||

Stotaa stavyah stavapreetah stutih stotram stutipriyah |
sthitah sthaayee sthaapakashcha sthoolasookshmapradarshakah || 53 ||

Sthavishthah sthavirah sthoolah sthaanadah sthairyadah sthirah |
daanto dayaaparo daataa duritaghno duraasadah || 54 ||

Darshaneeyo dayaasaaro devadevo dayaanidhih |
duraadharsho durvigaahyo daksho darpanashobhitah || 55 ||

Durdharo daanasheelashcha dvaadashaaksho dvishadbhujah |
dvishatkarno dvishadbaahurdeenasantaapanaashanah || 56 ||

Dandashookeshvaro devo divyo divyaakritirdamah |
deerghavritto deerghabaahurdeerghadrishtirdivaspatih || 57 ||

Dando damayitaa darpo devasimho dridhavratah |
durlabho durgamo deepto dushprekshyo divyamandanah || 58 ||

Durodaraghno duhkhaghno duraarighno dishaam patih |
durjayo devasenesho durjnyeyo duratikramah || 59 ||

Dambho driptashcha devarshirdaivajnyo daivachintakah |
dhurandharo dharmaparo dhanado dhritivardhanah || 60 ||

Dharmesho dharmashaastrajnyo dhanvee dharmaparaayanah |
dhanaadhyaksho dhanapatirdhritimaandhootakilbishah || 61 ||

Dharmaheturdharmashooro dharmakriddharmaviddhruvah |
dhaataa dheemaandharmachaaree dhanyo dhuryo dhritavratah || 62 ||

Nityotsavo nityatripto nirlepo nishchalaatmakah |
niravadyo niraadhaaro nishkalanko niranjanah || 63 ||

Nirmamo nirahankaaro nirmoho nirupadravah |
nityaanando niraatanko nishprapancho niraamayah || 64 ||

Niravadyo nireehashcha nirdarsho nirmalaatmakah |
nityaanando nirjaresho nihsango nigamastutah || 65 ||

Nishkantako niraalambo nishpratyooho nirudbhavah |
nityo niyatakalyaano nirvikalpo niraashrayah || 66 ||

Netaa nidhirnaikaroopo niraakaaro nadeesutah |
pulindakanyaaramanah purujitparamapriyah || 67 ||

Pratyakshamoortih pratyakshah pareshah poornapunyadah |
punyaakarah punyaroopah punyah punyaparaayanah || 68 ||

Punyodayah param jyotih punyakritpunyavardhanah |
paraanandah paratarah punyakeertih puraatanah || 69 ||

Prasannaroopah praaneshah pannagah paapanaashanah |
pranataartiharah poornah paarvateenandanah prabhuh || 70 ||

Pootaatmaa purushah praanah prabhavah purushottamah |
prasannah paramaspashtah parah paribridhah parah || 71 ||

Paramaatmaa parabrahma paraarthah priyadarshanah |
pavitrah pushtidah poortih pingalah pushtivardhanah || 72 ||

Paapahaaree paashadharah pramattaasurashikshakah |
paavanah paavakah poojyah poornaanandah paraatparah || 73 ||

Pushkalah pravarah poorvah pitribhaktah purogamah |
praanadah praanijanakah pradishtah paavakodbhavah || 74 ||

Parabrahmasvaroopashcha paramaishvaryakaaranam |
parardhidah pushtikarah prakaashaatmaa prataapavaan || 75 ||

Prajnyaaparah prakrishtaarthah prithuh prithuparaakramah |
phaneeshvarah phanivarah phanaamanivibhooshanah || 76 ||

Phaladah phalahastashcha phullaambujavilochanah |
phaduchchaatitapaapaughah phanilokavibhooshanah || 77 ||

Baahuleyo brihadroopo balishtho balavaan balee |
brahmeshavishnuroopashcha buddho buddhimataam varah || 78 ||

Baalaroopo brahmagarbho brahmachaaree budhapriyah |
bahushruto bahumato brahmanyo braahmanapriyah || 79 ||

Balapramathano brahmaa bahuroopo bahupradah |
brihadbhaanutanoodbhooto brihatseno bileshayah || 80 ||

Bahubaahurbalashreemaan bahudaityavinaashakah |
biladvaaraantaraalastho brihachchhaktidhanurdharah || 81 ||

Baalaarkadyutimaan baalo brihadvakshaa brihaddhanuh |
bhavyo bhogeeshvaro bhaavyo bhavanaasho bhavapriyah || 82 ||

Bhaktigamyo bhayaharo bhaavajnyo bhaktasupriyah |
bhuktimuktiprado bhogee bhagavaan bhaagyavardhanah || 83 ||

Bhraajishnurbhaavano bhartaa bheemo bheemaparaakramah |
bhootido bhootikridbhoktaa bhootaatmaa bhuvaneshvarah || 84 ||

Bhaavako bheekaro bheeshmo bhaavakeshto bhavodbhavah |
bhavataapaprashamano bhogavaan bhootabhaavanah || 85 ||

Bhojyaprado bhraantinaasho bhaanumaan bhuvanaashrayah |
bhooribhogaprado bhadro bhajaneeyo bhishagvarah || 86 ||

Mahaaseno mahodaaro mahaashaktirmahaadyutih |
mahaabuddhirmahaaveeryo mahotsaaho mahaabalah || 87 ||

Mahaabhogee mahaamaayee medhaavee mekhalee mahaan |
munistuto mahaamaanyo mahaanando mahaayashaah || 88 ||

Mahorjito maananidhirmanorathaphalapradah |
mahodayo mahaapunyo mahaabalaparaakramah || 89 ||

Maanado matido maalee muktaamaalaavibhooshanah |
manoharo mahaamukhyo mahardhirmoortimaanmunih || 90 ||

Mahottamo mahopaayo mokshado mangalapradah |
mudaakaro muktidaataa mahaabhogo mahoragah || 91 ||

Yashaskaro yogayoniryogishtho yaminaam varah |
yashasvee yogapurusho yogyo yoganidhiryamee || 92 ||

Yatisevyo yogayukto yogavidyogasiddhidah |
yantro yantree cha yantrajnyo yantravaanyantravaahakah || 93 ||

Yaatanaarahito yogee yogeesho yoginaam varah |
ramaneeyo ramyaroopo rasajnyo rasabhaavanah || 94 ||

Ranjano ranjito raagee ruchiro rudrasambhavah |
ranapriyo ranodaaro raagadveshavinaashanah || 95 ||

Ratnaarchee ruchiro ramyo roopalaavanyavigrahah |
ratnaangadadharo ratnabhooshano ramaneeyakah || 96 ||

Ruchikridrochamaanashcha ranjito roganaashanah |
raajeevaaksho raajaraajo raktamaalyaanulepanah || 97 ||

Raajadvedaagamastutyo rajahsattvagunaanvitah |
rajaneeshakalaaramyo ratnakundalamanditah || 98 ||

Ratnasanmaulishobhaadhyo rananmanjeerabhooshanah |
lokaikanaatho lokesho lalito lokanaayakah || 99 ||

Lokaraksho lokashiksho lokalochanaranjitah |
lokabandhurlokadhaataa lokatrayamahaahitah || 100 ||

Lokachoodaamanirlokavandyo laavanyavigrahah |
lokaadhyakshastu leelaavaanlokottaragunaanvitah || 101 ||

Varishtho varado vaidyo vishishto vikramo vibhuh |
vibudhaagracharo vashyo vikalpaparivarjitah || 102 ||

Vipaasho vigataatanko vichitraango virochanah |
vidyaadharo vishuddhaatmaa vedaango vibudhapriyah || 103 ||

Vachaskaro vyaapakashcha vijnyaanee vinayaanvitah |
vidvattamo virodhighno veero vigataraagavaan || 104 ||

Veetabhaavo vineetaatmaa vedagarbho vasupradah |
vishvadeeptirvishaalaaksho vijitaatmaa vibhaavanah || 105 ||

Vedavedyo vidheyaatmaa veetadoshashcha vedavit |
vishvakarmaa veetabhayo vaageesho vaasavaarchitah || 106 ||

Veeradhvamso vishvamoortirvishvaroopo varaasanah |
vishaakho vimalo vaagmee vidvaanvedadharo vatuh || 107 ||

Veerachoodaamanirveero vidyesho vibudhaashrayah |
vijayee vinayee vettaa vareeyaanvirajaa vasuh || 108 ||

Veeraghno vijvaro vedyo vegavaanveeryavaanvashee |
varasheelo varaguno vishoko vajradhaarakah || 109 ||

Sharajanmaa shaktidharah shatrughnah shikhivaahanah |
shreemaan shishtah shuchih shuddhah shaashvatah shrutisaagarah || 110 ||

Sharanyah shubhadah sharma shishteshtah shubhalakshanah |
shaantah shooladharah shreshthah shuddhaatmaa shankarah shivah || 111 ||

Shitikanthaatmajah shoorah shaantidah shokanaashanah |
shaanmaaturah shanmukhashcha shadgunaishvaryasamyutah || 112 ||

Shatchakrasthah shadoormighnah shadangashrutipaaragah |
shadbhaavarahitah shatkah shatchhaastrasmritipaaragah || 113 ||

Shadvargadaataa shadgreevah shadarighnah shadaashrayah |
shatkireetadharah shreemaan shadaadhaarashcha shatkramah || 114 ||

Shatkonamadhyanilayah shandatvaparihaarakah |
senaaneeh subhagah skandah suraanandah sataam gatih || 115 ||

Subrahmanyah suraadhyakshah sarvajnyah sarvadah sukhee |
sulabhah siddhidah saumyah siddheshah siddhisaadhanah || 116 ||

Siddhaarthah siddhasankalpah siddhasaadhuh sureshvarah |
subhujah sarvadriksaakshee suprasaadah sanaatanah || 117 ||

Sudhaapatih svayanjyotih svayambhooh sarvatomukhah |
samarthah satkritih sookshmah sughoshah sukhadah suhrit || 118 ||

Suprasannah surashreshthah susheelah satyasaadhakah |
sambhaavyah sumanaah sevyah sakalaagamapaaragah || 119 ||

Suvyaktah sachchidaanandah suveerah sujanaashrayah |
sarvalakshanasampannah satyadharmaparaayanah || 120 ||

Sarvadevamayah satyah sadaa mrishtaannadaayakah |
sudhaapee sumatih satyah sarvavighnavinaashanah || 121 ||

Sarvaduhkhaprashamanah sukumaarah sulochanah |
sugreevah sudhritih saarah suraaraadhyah suvikramah || 122 ||

Suraarighnah svarnavarnah sarparaajah sadaa shuchih |
saptaarchirbhooh suravarah sarvaayudhavishaaradah || 123 ||

Hasticharmaambarasuto hastivaahanasevitah |
hastachitraayudhadharo hritaagho hasitaananah || 124 ||

Hemabhoosho haridvarno hrishtido hrishtivardhanah |
hemaadribhiddhamsaroopo hunkaarahatakilbishah || 125 ||

Himaadrijaataatanujo harikesho hiranmayah |
hridyo hrishto harisakho hamso hamsagatirhavih || 126 ||

Hiranyavarno hitakriddharshado hemabhooshanah |
harapriyo hitakaro hatapaapo harodbhavah || 127 ||

Kshemadah kshemakritkshemyah kshetrajnyah kshaamavarjitah |
kshetrapaalah kshamaadhaarah kshemakshetrah kshamaakarah || 128 ||

Kshudraghnah kshaantidah kshemah kshitibhooshah kshamaashrayah |
kshaalitaaghah kshitidharah ksheenasamrakshanakshamah || 129 ||

Kshanabhangurasannaddhaghanashobhikapardakah |
kshitibhrinnaathatanayaamukhapankajabhaaskarah || 130 ||

Kshataahitah ksharah kshantaa kshatadoshah kshamaanidhih |
kshapitaakhilasantaapah kshapaanaathasamaananah || 131 ||

Uttara nyaasah |
karanyaasah –
om sham omkaarasvaroopaaya ojodharaaya ojasvine suhridayaaya hrishtachittaatmane bhaasvararoopaaya angushthaabhyaam namah |
om ram shatkonamadhyanilayaaya shatkireetadharaaya shreemate shadaadhaaraaya tarjaneebhyaam namah |
om vam shanmukhaaya sharajanmane shubhalakshanaaya shikhivaahanaaya madhyamaabhyaam namah |
om nam krishaanusambhavaaya kavachine kukkutadhvajaaya anaamikaabhyaam namah |
om bham kandarpakotideepyamaanaaya dvishadbaahave dvaadashaakshaaya kanishthikaabhyaam namah |
om vam khetadharaaya khadgine shaktihastaaya karatalakaraprishthaabhyaam namah |

Hridayaadinyaasah –
om sham omkaarasvaroopaaya ojodharaaya ojasvine suhridayaaya hrishtachittaatmane bhaasvararoopaaya hridayaaya namah |
om ram shatkonamadhyanilayaaya shatkireetadharaaya shreemate shadaadhaaraaya shirase svaahaa |
om vam shanmukhaaya sharajanmane shubhalakshanaaya shikhivaahanaaya shikhaayai vashat |
om nam krishaanusambhavaaya kavachine kukkutadhvajaaya kavachaaya hum |
om bham kandarpakotideepyamaanaaya dvishadbaahave dvaadashaakshaaya netratrayaaya vaushat |stotram

Dhyaanam |
shaantam padmaasanastham shashidharamukutam panchavaktram trinetram
shoolam vajram cha khadgam parashumabhayadam dakshabhaage vahantam |
naagam paasham cha ghantaam pralayahutavaham saankusham vaamabhaage
naanaalankaarayuktam sphatikamaninibham paarvateesham namaami ||

Stotram |
om sthirah sthaanuh prabhurbheemah pravaro varado varah |
sarvaatmaa sarvavikhyaatah sarvah sarvakaro bhavah || 1 ||

Jatee charmee shikhandee cha sarvaangah sarvabhaavanah |
harashcha harinaakshashcha sarvabhootaharah prabhuh || 2 ||

Pravrittishcha nivrittishcha niyatah shaashvato dhruvah |
shmashaanavaasee bhagavaan khacharo gocharordanah || 3 ||

Abhivaadyo mahaakarmaa tapasvee bhootabhaavanah |
unmattaveshaprachchhannah sarvalokaprajaapatih || 4 ||

Mahaaroopo mahaakaayo vrisharoopo mahaayashaah |
mahaatmaa sarvabhootaatmaa vishvaroopo mahaahanuh || 5 ||

Lokapaalontarhitaatmaa prasaado hayagardabhih |
pavitram cha mahaamshchaiva niyamo niyamaashritah || 6 ||

Sarvakarmaa svayambhoota aadiraadikaro nidhih |
sahasraaksho vishaalaakshah somo nakshatrasaadhakah || 7 ||

Chandrah sooryah shanih keturgraho grahapatirvarah |
atriratryaa namaskartaa mrigabaanaarpanonaghah || 8 || [aadyantalayakartaa cha]

Mahaatapaa ghoratapaa adeeno deenasaadhakah |
samvatsarakaro mantrah pramaanam paramam tapah || 9 ||

Yogee yojyo mahaabeejo mahaaretaa mahaabalah |
suvarnaretaah sarvajnyah subeejo beejavaahanah || 10 ||

Dashabaahustvanimisho neelakantha umaapatih |
vishvaroopah svayam shreshtho balaveero balo ganah || 11 ||

Ganakartaa ganapatirdigvaasaah kaama eva cha |
mantravitparamo mantrah sarvabhaavakaro harah || 12 ||

Kamandaludharo dhanvee baanahastah kapaalavaan |
ashanee shataghnee khadgee pattishee chaayudhee mahaan || 13 ||

Sruvahastah suroopashcha tejastejaskaro nidhih |
ushneeshee cha suvaktrashcha udagro vinatastathaa || 14 ||

Deerghashcha harikeshashcha suteerthah krishna eva cha |
srigaalaroopah siddhaartho mundah sarvashubhankarah || 15 ||

Ajashcha bahuroopashcha gandhadhaaree kapardyapi |
oordhvaretaa oordhvalinga oordhvashaayee nabhahsthalah || 16 ||

Trijatee cheeravaasaashcha rudrah senaapatirvibhuh |
ahashcharo naktancharastigmamanyuh suvarchasah || 17 ||

Gajahaa daityahaa kaalo lokadhaataa gunaakarah |
simhashaardoolaroopashcha aardracharmaambaraavritah || 18 ||

Kaalayogee mahaanaadah sarvakaamashchatushpathah |
nishaacharah pretachaaree bhootachaaree maheshvarah || 19 ||

Bahubhooto bahudharah svarbhaanuramito gatih |
nrityapriyo nityanarto nartakah sarvalaalasah || 20 ||

Ghoro mahaatapaah paasho nityo giriruho nabhah |
sahasrahasto vijayo vyavasaayo hyatandritah || 21 ||

Adharshano dharshanaatmaa yajnyahaa kaamanaashakah | [marsha]
dakshayaagaapahaaree cha susaho madhyamastathaa || 22 ||

Tejopahaaree balahaa muditorthojitovarah |
gambheeraghosho gambheero gambheerabalavaahanah || 23 ||

Nyagrodharoopo nyagrodho vrikshakarnasthitirvibhuh |
suteekshnadashanashchaiva mahaakaayo mahaananah || 24 ||

Vishvakseno hariryajnyah samyugaapeedavaahanah |
teekshnataapashcha haryashvah sahaayah karmakaalavit || 25 ||

Vishnuprasaadito yajnyah samudro badabaamukhah |
hutaashanasahaayashcha prashaantaatmaa hutaashanah || 26 ||

Ugratejaa mahaatejaa janyo vijayakaalavit |
jyotishaamayanam siddhih sarvavigraha eva cha || 27 ||

Shikhee mundee jatee jvaalee moortijo moordhago balee |
venavee panavee taalee khalee kaalakatankatah || 28 ||

Nakshatravigrahamatirgunabuddhirlayogamah |
prajaapatirvishvabaahurvibhaagah sarvagomukhah || 29 ||

Vimochanah susarano hiranyakavachodbhavah |
medhrajo balachaaree cha maheechaaree srutastathaa || 30 || [meghajo]

Sarvatooryaninaadee cha sarvaatodyaparigrahah |
vyaalaroopo guhaavaasee guho maalee tarangavit || 31 ||

Tridashastrikaaladhrikkarmasarvabandhavimochanah |
bandhanastvasurendraanaam yudhishatruvinaashanah || 32 ||

Saankhyaprasaado durvaasaah sarvasaadhunishevitah |
praskandano vibhaagajnyo atulyo yajnyabhaagavit || 33 ||

Sarvavaasah sarvachaaree durvaasaa vaasavomarah |
haimo hemakaroyajnyah sarvadhaaree dharottamah || 34 || [yajnyah]

Lohitaaksho mahaakshashcha vijayaaksho vishaaradah |
sangraho nigrahah kartaa sarpacheeranivaasanah || 35 ||

Mukhyomukhyashcha dehashcha kaahalih sarvakaamadah |
sarvakaalaprasaadashcha subalo balaroopadhrit || 36 ||

Sarvakaamavarashchaiva sarvadah sarvatomukhah |
aakaashanirviroopashcha nipaatee hyavashah khagah || 37 ||

Raudraroopomshuraadityo bahurashmih suvarchasee |
vasuvego mahaavego manovego nishaacharah || 38 ||

Sarvavaasee shriyaavaasee upadeshakarokarah |
muniraatmaniraalokah sambhagnashcha sahasradah || 39 ||

Pakshee cha paksharoopashcha atideepto vishaam patih |
unmaado madanah kaamo hyashvatthorthakaro yashah || 40 ||

Vaamadevashcha vaamashcha praagdakshinashcha vaamanah |
siddhayogee maharshishcha siddhaarthah siddhasaadhakah || 41 ||

Bhikshushcha bhikshuroopashcha vipano mriduravyayah |
mahaaseno vishaakhashcha shashtibhaago gavaam patih || 42 ||

Vajrahastashcha vishkambhee chamoostambhana eva cha |
vrittaavrittakarastaalo madhurmadhukalochanah || 43 ||

Vaachaspatyo vaajasano nityamaashramapoojitah | [nityamaashritapoojitah]
brahmachaaree lokachaaree sarvachaaree vichaaravit || 44 ||

Eeshaana eeshvarah kaalo nishaachaaree pinaakabhrit |
nimittastho nimittam cha nandirnandikaro harih || 45 ||

Nandeeshvarashcha nandee cha nandano nandivardhanah |
bhagahaaree nihantaa cha kaalo brahmaa pitaamahah || 46 ||

Chaturmukho mahaalingashchaarulingastathaiva cha |
lingaadhyakshah suraadhyaksho yogaadhyaksho yugaavahah || 47 ||

Beejaadhyaksho beejakartaa adhyaatmaanugato balah |
itihaasah sakalpashcha gautamotha nishaakarah || 48 ||

Dambho hyadambho vaidambho vashyo vashakarah kalih |
lokakartaa pashupatirmahaakartaa hyanaushadhah || 49 ||

Aksharam paramam brahma balavachchhakra eva cha |
neetirhyaneetih shuddhaatmaa shuddho maanyo gataagatah || 50 ||

Bahuprasaadah susvapno darpanotha tvamitrajit |
vedakaaro mantrakaaro vidvaan samaramardanah || 51 ||

Mahaameghanivaasee cha mahaaghoro vasheekarah |
agnijvaalo mahaajvaalo atidhoomro huto havih || 52 ||

Vrishanah shankaro nityavarchasvee dhoomaketanah |
neelastathaangalubdhashcha shobhano niravagrahah || 53 ||

Svastidah svastibhaavashcha bhaagee bhaagakaro laghuh |
utsangashcha mahaangashcha mahaagarbhaparaayanah || 54 ||

Krishnavarnah suvarnashcha indriyam sarvadehinaam |
mahaapaado mahaahasto mahaakaayo mahaayashaah || 55 ||

Mahaamoordhaa mahaamaatro mahaanetro nishaalayah |
mahaantako mahaakarno mahoshthashcha mahaahanuh || 56 ||

Mahaanaaso mahaakamburmahaagreevah shmashaanabhaak |
mahaavakshaa mahorasko hyantaraatmaa mrigaalayah || 57 ||

Lambano lambitoshthashcha mahaamaayah payonidhih |
mahaadanto mahaadamshtro mahaajihvo mahaamukhah || 58 ||

Mahaanakho mahaaromaa mahaakesho mahaajatah |
prasannashcha prasaadashcha pratyayo girisaadhanah || 59 ||

Snehanosnehanashchaiva ajitashcha mahaamunih |
vrikshaakaaro vrikshaketuranalo vaayuvaahanah || 60 ||

Gandalee merudhaamaa cha devaadhipatireva cha |
atharvasheershah saamaasya riksahasraamitekshanah || 61 ||

Yajuh paadabhujo guhyah prakaasho jangamastathaa |
amoghaarthah prasaadashcha abhigamyah sudarshanah || 62 ||

Upakaarah priyah sarvah kanakah kaanchanachchhavih |
naabhirnandikaro bhaavah pushkarasthapatih sthirah || 63 ||

Dvaadashastraasanashchaadyo yajnyo yajnyasamaahitah |
naktam kalishcha kaalashcha makarah kaalapoojitah || 64 ||

Sagano ganakaarashcha bhootavaahanasaarathih |
bhasmashayo bhasmagoptaa bhasmabhootastarurganah || 65 ||

Lokapaalastathaaloko mahaatmaa sarvapoojitah |
shuklastrishuklah sampannah shuchirbhootanishevitah || 66 ||

Aashramasthah kriyaavastho vishvakarmamatirvarah |
vishaalashaakhastaamroshtho hyambujaalah sunishchalah || 67 ||

Kapilah kapishah shukla aayushchaiva paroparah |
gandharvo hyaditistaarkshyah suvijnyeyah sushaaradah || 68 ||

Parashvadhaayudho devo hyanukaaree subaandhavah |
tumbaveeno mahaakrodha oordhvaretaa jaleshayah || 69 ||

Ugro vamshakaro vamsho vamshanaado hyaninditah |
sarvaangaroopo maayaavee suhrido hyanilonalah || 70 ||

Bandhano bandhakartaa cha subandhanavimochanah |
sa yajnyaarih sa kaamaarirmahaadamshtro mahaayudhah || 71 ||

Bahudhaa ninditah sharvah shankarah shankarodhanah |
amaresho mahaadevo vishvadevah suraarihaa || 72 ||

Ahirbudhnyonilaabhashcha chekitaano havistathaa | [hari]
ajaikapaachcha kaapaalee trishankurajitah shivah || 73 ||

Dhanvantarirdhoomaketuh skando vaishravanastathaa |
dhaataa shakrashcha vishnushcha mitrastvashtaa dhruvo dharah || 74 ||

Prabhaavah sarvago vaayuraryamaa savitaa ravih |
ushangushcha vidhaataa cha maandhaataa bhootabhaavanah || 75 ||

Vibhurvarnavibhaavee cha sarvakaamagunaavahah |
padmanaabho mahaagarbhashchandravaktronilonalah || 76 ||

Balavaamshchopashaantashcha puraanah punyachanchuree |
kurukartaa kuruvaasee kurubhooto gunaushadhah || 77 ||

Sarvaashayo darbhachaaree sarveshaam praaninaam patih |
devadevah sukhaasaktah sadasatsarvaratnavit || 78 ||

Kailaasagirivaasee cha himavadgirisamshrayah |
koolahaaree koolakartaa bahuvidyo bahupradah || 79 ||

Vanijo vardhakee vriksho vakulashchandanashchhadah |
saaragreevo mahaajatruralolashcha mahaushadhah || 80 ||

Siddhaarthakaaree siddhaarthashchhandovyaakaranottarah |
simhanaadah simhadamshtrah simhagah simhavaahanah || 81 ||

Prabhaavaatmaa jagatkaalasthaalo lokahitastaruh |
saarango navachakraangah ketumaalee sabhaavanah || 82 ||

Bhootaalayo bhootapatirahoraatramaninditah || 83 ||

Vaahitaa sarvabhootaanaam nilayashcha vibhurbhavah |
amoghah samyato hyashvo bhojanah praanadhaaranah || 84 ||

Dhritimaan matimaan dakshah satkritashcha yugaadhipah |
gopaalirgopatirgraamo gocharmavasano harih || 85 ||

Hiranyabaahushcha tathaa guhaapaalah praveshinaam |
prakrishtaarirmahaaharsho jitakaamo jitendriyah || 86 ||

Gaandhaarashcha suvaasashcha tapahsakto ratirnarah |
mahaageeto mahaanrityo hyapsaroganasevitah || 87 ||

Mahaaketurmahaadhaaturnaikasaanucharashchalah |
aavedaneeya aadeshah sarvagandhasukhaavahah || 88 ||

Toranastaarano vaatah paridhee patikhecharah |
samyogo vardhano vriddho ativriddho gunaadhikah || 89 ||

Nitya aatmasahaayashcha devaasurapatih patih |
yuktashcha yuktabaahushcha devo divisuparvanah || 90 ||

Aashaadhashcha sushaadhashcha dhruvotha harino harah |
vapuraavartamaanebhyo vasushreshtho mahaapathah || 91 ||

Shirohaaree vimarshashcha sarvalakshanalakshitah |
akshashcha rathayogee cha sarvayogee mahaabalah || 92 ||

Samaamnaayosamaamnaayasteerthadevo mahaarathah |
nirjeevo jeevano mantrah shubhaaksho bahukarkashah || 93 ||

Ratnaprabhooto raktaango mahaarnavanipaanavit | [ratnaango]
moolam vishaalo hyamrito vyaktaavyaktastaponidhih || 94 ||

Aarohanodhirohashcha sheeladhaaree mahaayashaah |
senaakalpo mahaakalpo yogo yugakaro harih || 95 || [yogakaro]

Yugaroopo mahaaroopo mahaanaagahano vadhah |
nyaayanirvapanah paadah pandito hyachalopamah || 96 ||

Bahumaalo mahaamaalah shashee harasulochanah |
vistaaro lavanah koopastriyugah saphalodayah || 97 ||

Trilochano vishannaango manividdho jataadharah |
bindurvisargah sumukhah sharah sarvaayudhah sahah || 98 ||

Nivedanah sukhaajaatah sugandhaaro mahaadhanuh |
gandhapaalee cha bhagavaanutthaanah sarvakarmanaam || 99 ||

Manthaano bahulo vaayuh sakalah sarvalochanah |
talastaalah karasthaalee oordhvasamhanano mahaan || 100 ||

Chhatram suchchhatro vikhyaato lokah sarvaashrayah kramah |
mundo viroopo vikrito dandee kundee vikurvanah || 101 ||

Haryakshah kakubho vajree shatajihvah sahasrapaat |
sahasramoordhaa devendrah sarvadevamayo guruh || 102 ||

Sahasrabaahuh sarvaangah sharanyah sarvalokakrit |
pavitram trikakunmantrah kanishthah krishnapingalah || 103 ||

Brahmadandavinirmaataa shataghneepaashashaktimaan |
padmagarbho mahaagarbho brahmagarbho jalodbhavah || 104 ||

Gabhastirbrahmakridbrahmee brahmavidbraahmano gatih |
anantaroopo naikaatmaa tigmatejaah svayambhuvah || 105 ||

Oordhvagaatmaa pashupatirvaataramhaa manojavah |
chandanee padmanaalaagrah surabhyuttarano narah || 106 ||

Karnikaaramahaasragvee neelamaulih pinaakadhrit |
umaapatirumaakaanto jaahnaveedhridumaadhavah || 107 ||

Varo varaaho varado varenyah sumahaasvanah |
mahaaprasaado damanah shatruhaa shvetapingalah || 108 ||

Peetaatmaa paramaatmaa cha prayataatmaa pradhaanadhrit | [preetaatmaa]
sarvapaarshvamukhastryaksho dharmasaadhaarano varah || 109 ||

Charaacharaatmaa sookshmaatmaa amrito govrisheshvarah |
saadhyarshirvasuraadityo vivasvaansavitaamritah || 110 ||

Vyaasah sargah susankshepo vistarah paryayo narah |
rituh samvatsaro maasah pakshah sankhyaasamaapanah || 111 ||

Kalaa kaashthaa lavaa maatraa muhoortaahah kshapaah kshanaah |
vishvakshetram prajaabeejam lingamaadyastu nirgamah || 112 ||

Sadasadvyaktamavyaktam pitaa maataa pitaamahah |
svargadvaaram prajaadvaaram mokshadvaaram trivishtapam || 113 ||

Nirvaanam hlaadanashchaiva brahmalokah paraa gatih |
devaasuravinirmaataa devaasuraparaayanah || 114 ||

Devaasuragururdevo devaasuranamaskritah |
devaasuramahaamaatro devaasuraganaashrayah || 115 ||

Devaasuraganaadhyaksho devaasuraganaagraneeh |
devaatidevo devarshirdevaasuravarapradah || 116 || [devaadi]

Devaasureshvaro vishvo devaasuramaheshvarah |
sarvadevamayochintyo devataatmaatmasambhavah || 117 ||

Udbhittrivikramo vaidyo virajo neerajomarah |
eedyo hasteeshvaro vyaaghro devasimho nararshabhah || 118 ||

Vibudhogravarah sookshmah sarvadevastapomayah |
suyuktah shobhano vajree praasaanaam prabhavovyayah || 119 ||

Guhah kaanto nijah sargah pavitram sarvapaavanah |
shringee shringapriyo babhroo raajaraajo niraamayah || 120 ||

Abhiraamah suragano viraamah sarvasaadhanah |
lalaataaksho vishvadevo harino brahmavarchasah || 121 ||

Sthaavaraanaam patishchaiva niyamendriyavardhanah |
siddhaarthah siddhabhootaarthochintyah satyavratah shuchih || 122 ||

Vrataadhipah param brahma bhaktaanaam paramaa gatih | [bhaktaanugrahakaarakah]
vimukto muktatejaashcha shreemaan shreevardhano jagat || 123 ||
om vam khetadharaaya khadgine shaktihastaaya astraaya phat |
bhoorbhuvassuvaromiti digvimokah |

Phalashruti |
iti naamnaam sahasraani shanmukhasya cha naarada |
yah pathechchhrinuyaadvaapi bhaktiyuktena chetasaa || 1 ||

Sa sadyo muchyate paapairmanovaakkaayasambhavaih |
aayurvriddhikaram pumsaam sthairyaveeryavivardhanam || 2 ||

Vaakyenaikena vakshyaami vaanchhitaartham prayachchhati |
tasmaatsarvaatmanaa brahmanniyamena japetsudheeh || 3 ||

Iti skandapuraane eeshvaraprokte brahmanaaradasamvaade shree subrahmanya sahasranaama stotram |