Advertisment

Sri Durga Sahasranama Stotram

Sri Durga Sahasranama Stotram

Atha shree durgaasahasranaamastotram

Naarada uvaacha
kumaara gunagambheera devasenaapate prabho |
sarvaabheeshtapradam pumsaam sarvapaapapranaashanam || 1||

Guhyaadguhyataram stotram bhaktivardhakamanjasaa |
mangalam grahapeedaadishaantidam vaktumarhasi || 2||

Skanda uvaacha
shrinu naarada devarshe lokaanugrahakaamyayaa |
yatprichchhasi param punyam tatte vakshyaami kautukaat 3||

Maataa me lokajananee himavannagasattamaat |
menaayaam brahmavaadinyaam praadurbhootaa harapriyaa 4

Mahataa tapasaaraadhya shankaram lokashankaram |
svameva vallabham bheje kaleva hi kalaanidhim || 5||

Nagaanaamadhiraajastu himavaan virahaaturah |
svasutaayaah pariksheene vasishthena prabodhitah || 6||

Trilokajananee seyam prasannaa tvayi punyatah |
praadurbhootaa sutaatvena tadviyogam shubham tyaja 7||

Bahuroopaa cha durgeyam bahunaamnee sanaatanee |
sanaatanasya jaayaa saa putreemoham tyajaadhunaa || 8||

Iti prabodhitah shailah taam tushtaava paraam shivaam |
tadaa prasannaa saa durgaa pitaram praaha nandinee || 9||

Matprasaadaatparam stotram hridaye pratibhaasataam |
tena naamnaam sahasrena poojayan kaamamaapnuhi 11

Ityuktvaantarhitaayaam tu hridaye sphuritam tadaa |
naamnaam sahasram durgaayaah prichchhate me yaduktavaan 1

Mangalaanaam mangalam tad durgaanaama sahasrakam |
sarvaabheeshtapradaam pumsaam braveemyakhilakaamadam || 12||

Durgaadevee samaakhyaataa himavaanrishiruchyate |
chhandonushtup japo devyaah preetaye kriyate sadaa || 13||

Rishichchhandaamsi
asya shreedurgaastotramahaamantrasya | himavaan rishih |
anushtup chhandah | durgaabhagavatee devataa |
shreedurgaaprasaadasiddhyarthe jape viniyogah |
shreebhagavatyai durgaayai namah |

Deveedhyaanam
om hreem kaalaabhraabhaam kataakshairarikulabhayadaam maulibaddhendurekhaam
shankham chakram kripaanam trishikhamapi karairudvahanteem trinetraam
simhaskandhaadhiroodhaam tribhuvanamakhilam tejasaa poorayanteem
dhyaayed durgaam jayaakhyaam tridashaparivritaam sevitaam siddhikaamaih ||
shree jayadurgaayai namah |

Om shivaathomaa ramaa shaktiranantaa nishkalaamalaa |
shaantaa maaheshvaree nityaa shaashvataa paramaa kshamaa || 1||

Achintyaa kevalaanantaa shivaatmaa paramaatmikaa |
anaadiravyayaa shuddhaa sarvajnyaa sarvagaachalaa || 2||

Ekaanekavibhaagasthaa maayaateetaa sunirmalaa |
mahaamaaheshvaree satyaa mahaadevee niranjanaa || 3||

Kaashthaa sarvaantarasthaapi chichchhaktishchaatrilaalitaa |
sarvaa sarvaatmikaa vishvaa jyoteeroopaaksharaamritaa || 4||

Shaantaa pratishthaa sarveshaa nivrittiramritapradaa |
vyomamoortirvyomasamsthaa vyomadhaaraachyutaatulaa!

Anaadinidhanaamoghaa kaaranaatmakalaakulaa |
rituprathamajaanaabhiramritaatmasamaashrayaa || 6||

Praaneshvarapriyaa namyaa mahaamahishaghaatinee |
praaneshvaree praanaroopaa pradhaanapurusheshvaree || 7||

Sarvashaktikalaakaamaa mahisheshtavinaashinee |
sarvakaaryaniyantree cha sarvabhooteshvareshvaree || 8||

Angadaadidharaa chaiva tathaa mukutadhaarinee |
sanaatanee mahaanandaakaashayonistathechyate || 9||

Chitprakaashasvaroopaa cha mahaayogeshvareshvaree |
mahaamaayaa sadushpaaraa moolaprakritireeshikaa || 10||

Samsaarayonih sakalaa sarvashaktisamudbhavaa |
samsaarapaaraa durvaaraa durnireekshaa duraasadaa || 11||

Praanashaktishcha sevyaa cha yoginee paramaakalaa |
mahaavibhootirdurdarshaa moolaprakritisambhavaa || 12||

Anaadyanantavibhavaa paraarthaa purushaaranih |
sargasthityantakrichchaiva sudurvaachyaa duratyayaa || 13||

Shabdagamyaa shabdamaayaa shabdaakhyaanandavigrahaa |
pradhaanapurushaateetaa pradhaanapurushaatmikaa || 14||

Puraanee chinmayaa pumsaamishtadaa pushtiroopinee |
pootaantarasthaa kootasthaa mahaapurushasanjnyitaa || 15||

Janmamrityujaraateetaa sarvashaktisvaroopinee |
vaanchhaapradaanavachchhinnapradhaanaanupraveshinee || 16||

Kshetrajnyaachintyashaktistu prochyatevyaktalakshanaa |
malaapavarjitaanaadimaayaa tritayatattvikaa || 17||

Preetishcha prakritishchaiva guhaavaasaa tathochyate |
mahaamaayaa nagotpannaa taamasee cha dhruvaa tathaa || 18||

Vyaktaavyaktaatmikaa krishnaa raktaa shuklaa hyakaaranaa |
prochyate kaaryajananee nityaprasavadharminee || 19||

Sargapralayamuktaa cha srishtisthityantadharminee |
brahmagarbhaa chaturvimshasvaroopaa padmavaasinee || 20||

Achyutaahlaadikaa vidyudbrahmayonirmahaalayaa |
mahaalakshmee samudbhaavabhaavitaatmaamaheshvaree || 21||

Mahaavimaanamadhyasthaa mahaanidraa sakautukaa |
sarvaarthadhaarinee sookshmaa hyaviddhaa paramaarthadaa || 22||

Anantaroopaanantaarthaa tathaa purushamohinee |
anekaanekahastaa cha kaalatrayavivarjitaa || 23||

Brahmajanmaa harapreetaa matirbrahmashivaatmikaa |
brahmeshavishnusampoojyaa brahmaakhyaa brahmasanjnyitaa || 24||

Vyaktaa prathamajaa braahmee mahaaraatreeh prakeertitaa |
jnyaanasvaroopaa vairaagyaroopaa hyaishvaryaroopinee || 25||

Dharmaatmikaa brahmamoortih pratishrutapumarthikaa |
apaamyonih svayambhootaa maanasee tattvasambhavaa ||26||

Eeshvarasya priyaa proktaa shankaraardhashareerinee |
bhavaanee chaiva rudraanee mahaalakshmeestathaambikaa || 27||

Maheshvarasamutpannaa bhuktimukti pradaayinee |
sarveshvaree sarvavandyaa nityamuktaa sumaanasaa || 28||

Mahendropendranamitaa shaankareeshaanuvartinee |
eeshvaraardhaasanagataa maaheshvarapativrataa || 29||

Samsaarashoshinee chaiva paarvatee himavatsutaa |
paramaanandadaatree cha gunaagryaa yogadaa tathaa || 30||

Jnyaanamoortishcha saavitree lakshmeeh shreeh kamalaa tathaa |
anantagunagambheeraa hyuroneelamaniprabhaa || 31||

Sarojanilayaa gangaa yogidhyeyaasuraardinee |
sarasvatee sarvavidyaa jagajjyeshthaa sumangalaa || 32||

Vaagdevee varadaa varyaa keertih sarvaarthasaadhikaa |
vaageeshvaree brahmavidyaa mahaavidyaa sushobhanaa || 33||

Graahyavidyaa vedavidyaa dharmavidyaatmabhaavitaa |
svaahaa vishvambharaa siddhih saadhyaa medhaa dhritih kritih 34

Suneetih sankritishchaiva keertitaa naravaahinee |
poojaavibhaavinee saumyaa bhogyabhaag bhogadaayinee || 35||

Shobhaavatee shaankaree cha lolaa maalaavibhooshitaa |
parameshthipriyaa chaiva trilokeesundaree maataa || 36||

Nandaa sandhyaa kaamadhaatree mahaadevee susaattvikaa |
mahaamahishadarpaghnee padmamaalaaghahaarinee || 37||

Vichitramukutaa raamaa kaamadaataa prakeertitaa |
pitaambaradharaa divyavibhooshana vibhooshitaa || 38||

Divyaakhyaa somavadanaa jagatsamsrishtivarjitaa |
niryantraa yantravaahasthaa nandinee rudrakaalikaa || 39||

Aadityavarnaa kaumaaree mayooravaravaahinee |
padmaasanagataa gauree mahaakaalee suraarchitaa || 40||

Aditirniyataa raudree padmagarbhaa vivaahanaa |
viroopaakshaa keshivaahaa guhaapuranivaasinee || 41||

Mahaaphalaanavadyaangee kaamaroopaa saridvaraa |
bhaasvadroopaa muktidaatree pranatakleshabhanjanaa || 42||

Kaushikee gominee raatristridashaarivinaashinee |
bahuroopaa suroopaa cha viroopaa roopavarjitaa || 43||

Bhaktaartishamanaa bhavyaa bhavabhaavavinaashinee |
sarvajnyaanapareetaangee sarvaasuravimardikaa || 44||

Pikasvanee saamageetaa bhavaankanilayaa priyaa |
deekshaa vidyaadharee deeptaa mahendraahitapaatinee || 45||

Sarvadevamayaa dakshaa samudraantaravaasinee |
akalankaa niraadhaaraa nityasiddhaa niraamayaa || 46||

Kaamadhenubrihadgarbhaa dheematee maunanaashinee |
nihsankalpaa niraatankaa vinayaa vinayapradaa || 47||

Jvaalaamaalaa sahasraadhyaa devadevee manomayaa |
subhagaa suvishuddhaa cha vasudevasamudbhavaa || 48||

Mahendropendrabhaginee bhaktigamyaa paraavaraa |
jnyaanajnyeyaa paraateetaa vedaantavishayaa matih || 49||

Dakshinaa daahikaa dahyaa sarvabhootahridisthitaa |
yogamaayaa vibhaagajnyaa mahaamohaa gareeyasee || 50||

Sandhyaa sarvasamudbhootaa brahmavrikshaashriyaaditih |
beejaankurasamudbhootaa mahaashaktirmahaamatih || 51||

Khyaatih prajnyaavatee sanjnyaa mahaabhogeendrashaayinee |
heenkritih shankaree shaantirgandharvaganasevitaa || 52||

Vaishvaanaree mahaashoolaa devasenaa bhavapriyaa |
mahaaraatree paraanandaa shachee duhsvapnanaashinee || 53||

Eedyaa jayaa jagaddhaatree durvijnyeyaa suroopinee |
guhaambikaa ganotpannaa mahaapeethaa marutsutaa || 54||

Havyavaahaa bhavaanandaa jagadyonih prakeertitaa |
jaganmaataa jaganmrityurjaraateetaa cha buddhidaa || 55||

Siddhidaatree ratnagarbhaa ratnagarbhaashrayaa paraa |
daityahantree sveshtadaatree mangalaikasuvigrahaa || 56||

Purushaantargataa chaiva samaadhisthaa tapasvinee |
divisthitaa trinetraa cha sarvendriyamanaadhritih || 57||

Sarvabhootahridisthaa cha tathaa samsaarataarinee |
vedyaa brahmavivedyaa cha mahaaleelaa prakeertitaa || 58||

Braahmanibrihatee braahmee brahmabhootaaghahaarinee |
hiranmayee mahaadaatree samsaaraparivartikaa || 59||

Sumaalinee suroopaa cha bhaasvinee dhaarinee tathaa |
unmoolinee sarvasabhaa sarvapratyayasaakshinee || 60||

Susaumyaa chandravadanaa taandavaasaktamaanasaa |
sattvashuddhikaree shuddhaa malatrayavinaashinee || 61||

Jagatttrayee jaganmoortistrimoortiramritaashrayaa |
vimaanasthaa vishokaa cha shokanaashinyanaahataa || 62||

Hemakundalinee kaalee padmavaasaa sanaatanee |
sadaakeertih sarvabhootashayaa devee sataampriyaa || 63||

Brahmamoortikalaa chaiva krittikaa kanjamaalinee |
vyomakeshaa kriyaashaktirichchhaashaktih paraagatih || 64||

Kshobhikaa khandikaabhedyaa bhedaabhedavivarjitaa |
abhinnaa bhinnasamsthaanaa vashinee vamshadhaarinee || 65||

Guhyashaktirguhyatattvaa sarvadaa sarvatomukhee |
bhaginee cha niraadhaaraa niraahaaraa prakeertitaa || 66||

Nirankushapadodbhootaa chakrahastaa vishodhikaa |
sragvinee padmasambhedakaarinee parikeertitaa || 67||

Paraavaravidhaanajnyaa mahaapurushapoorvajaa |
paraavarajnyaa vidyaa cha vidyujjihvaa jitaashrayaa || 68||

Vidyaamayee sahasraakshee sahasravadanaatmajaa |
sahasrarashmihsatvasthaa maheshvarapadaashrayaa || 69||

Jvaalinee sanmayaa vyaaptaa chinmayaa padmabhedikaa |
mahaashrayaa mahaamantraa mahaadevamanoramaa || 70||

Vyomalakshmeeh simharathaa chekitaanaamitaprabhaa |
vishveshvaree bhagavatee sakalaa kaalahaarinee || 71||

Sarvavedyaa sarvabhadraa guhyaa doodhaa guhaaranee |
pralayaa yogadhaatree cha gangaa vishveshvaree tathaa || 72||

Kaamadaa kanakaa kaantaa kanjagarbhaprabhaa tathaa |
punyadaa kaalakeshaa cha bhokttree pushkarinee tathaa || 73||

Sureshvaree bhootidaatree bhootibhooshaa prakeertitaa |
panchabrahmasamutpannaa paramaarthaarthavigrahaa || 74||

Varnodayaa bhaanumoortirvaagvijnyeyaa manojavaa |
manoharaa mahoraskaa taamasee vedaroopinee || 75||

Vedashaktirvedamaataa vedavidyaaprakaashinee |
yogeshvareshvaree maayaa mahaashaktirmahaamayee || 76||

Vishvaantahsthaa viyanmoortirbhaargavee surasundaree |
surabhirnandinee vidyaa nandagopatanoodbhavaa || 77||

Bhaaratee paramaanandaa paraavaravibhedikaa |
sarvapraharanopetaa kaamyaa kaameshvareshvaree || 78||

Anantaanandavibhavaa hrillekhaa kanakaprabhaa |
kooshmaandaa dhanaratnaadhyaa sugandhaa gandhadaayinee || 79||

Trivikramapadodbhootaa chaturaasyaa shivodayaa |
sudurlabhaa dhanaadhyakshaa dhanyaa pingalalochanaa || 80||

Shaantaa prabhaasvaroopaa cha pankajaayatalochanaa |
indraakshee hridayaantahsthaa shivaa maataa cha satkriyaa 81

Girijaa cha sugoodhaa cha nityapushtaa nirantaraa |
durgaa kaatyaayanee chandee chandrikaa kaantavigrahaa || 82||

Hiranyavarnaa jagatee jagadyantrapravartikaa |
mandaraadrinivaasaa cha shaaradaa svarnamaalinee || 83||

Ratnamaalaa ratnagarbhaa vyushtirvishvapramaathinee |
padmaanandaa padmanibhaa nityapushtaa kritodbhavaa || 84||

Naaraayanee dushtashikshaa sooryamaataa vrishapriyaa |
mahendrabhaginee satyaa satyabhaashaa sukomalaa || 85||

Vaamaa cha panchatapasaam varadaatree prakeertitaa |
vaachyavarneshvaree vidyaa durjayaa duratikramaa || 86||

Kaalaraatrirmahaavegaa veerabhadrapriyaa hitaa |
bhadrakaalee jaganmaataa bhaktaanaam bhadradaayinee || 87||

Karaalaa pingalaakaaraa kaamabhettree mahaamanaah |
yashasvinee yashodaa cha shadadhvaparivartikaa || 88||

Shankhinee padminee sankhyaa saankhyayogapravartikaa |
chaitraadirvatsaraaroodhaa jagatsampooraneendrajaa || 89||

Shumbhaghnee khecharaaraadhyaa kambugreevaa baleeditaa |
khagaaroodhaa mahaishvaryaa supadmanilayaa tathaa || 90||

Viraktaa garudasthaa cha jagateehridguhaashrayaa |
shumbhaadimathanaa bhaktahridgahvaranivaasinee || 91||

Jagatttrayaaranee siddhasankalpaa kaamadaa tathaa |
sarvavijnyaanadaatree chaanalpakalmashahaarinee || 92||

Sakalopanishadgamyaa dushtadushprekshyasattamaa |
sadvritaa lokasamvyaaptaa tushtih pushtih kriyaavatee || 93||

Vishvaamareshvaree chaiva bhuktimuktipradaayinee |
shivaadhritaa lohitaakshee sarpamaalaavibhooshanaa || 94||

Niraanandaa trishoolaasidhanurbaanaadidhaarinee |
asheshadhyeyamoortishcha devataanaam cha devataa || 95||

Varaambikaa gireh putree nishumbhavinipaatinee |
suvarnaa svarnalasitaanantavarnaa sadaadhritaa || 96||

Shaankaree shaantahridayaa ahoraatravidhaayikaa |
vishvagoptree goodharoopaa gunapoornaa cha gaargyajaa || 97||

Gauree shaakambharee satyasandhaa sandhyaatrayeedhritaa |
sarvapaapavinirmuktaa sarvabandhavivarjitaa || 98||

Saankhyayogasamaakhyaataa aprameyaa muneeditaa |
vishuddhasukulodbhootaa bindunaadasamaadritaa || 99||

Shambhuvaamaankagaa chaiva shashitulyanibhaananaa |
vanamaalaaviraajantee anantashayanaadritaa || 100||

Naranaaraayanodbhootaa naarasimhee prakeertitaa |
daityapramaathinee shankhachakrapadmagadaadharaa || 101||

Sankarshanasamutpannaa ambikaa sajjanaashrayaa |
suvritaa sundaree chaiva dharmakaamaarthadaayinee || 102||

Mokshadaa bhaktinilayaa puraanapurushaadritaa |
mahaavibhootidaaraadhyaa sarojanilayaasamaa 103

Ashtaadashabhujaanaadirneelotpaladalaakshinee |
sarvashaktisamaaroodhaa dharmaadharmavivarjitaa || 104||

Vairaagyajnyaananirataa niraalokaa nirindriyaa |
vichitragahanaadhaaraa shaashvatasthaanavaasinee || 105||

Jnyaaneshvaree peetachelaa vedavedaangapaaragaa |
manasvinee manyumaataa mahaamanyusamudbhavaa 106

Amanyuramritaasvaadaa purandaraparishtutaa |
ashochyaa bhinnavishayaa hiranyarajatapriyaa || 107||

Hiranyajananee bheemaa hemaabharanabhooshitaa |
vibhraajamaanaa durjnyeyaa jyotishtomaphalapradaa || 108||

Mahaanidraasamutpattiranidraa satyadevataa |
deerghaa kakudminee pingajataadhaaraa manojnyadheeh || 109||

Mahaashrayaa ramotpannaa tamahpaare pratishthitaa |
tritattvamaataa trividhaa susookshmaa padmasamshrayaa || 110||

Shaantyateetakalaateetavikaaraa shvetachelikaa |
chitramaayaa shivajnyaanasvaroopaa daityamaathinee || 111||

Kaashyapee kaalasarpaabhavenikaa shaastrayonikaa |
trayeemoortih kriyaamoortishchaturvargaa cha darshinee || 112||

Naaraayanee narotpannaa kaumudee kaantidhaarinee |
kaushikee lalitaa leelaa paraavaravibhaavinee || 113||

Varenyaadbhutamahaatmyaa vadavaa vaamalochanaa |
subhadraa chetanaaraadhyaa shaantidaa shaantivardhinee || 114||

Jayaadishaktijananee shaktichakrapravartikaa |
trishaktijananee janyaa shatsootraparivarnitaa || 115||

Sudhautakarmanaaraadhyaa yugaantadahanaatmikaa |
sankarshinee jagaddhaatree kaamayonih kireetinee || 116||

Aindree trailokyanamitaa vaishnavee parameshvaree |
pradyumnajananee bimbasamoshthee padmalochanaa || 117||

Madotkataa hamsagatih prachandaa chandavikramaa |
vrishaadheeshaa paraatmaa cha vindhyaa parvatavaasinee || 118||

Himavanmerunilayaa kailaasapuravaasinee |
chaanoorahantree neetijnyaa kaamaroopaa trayeetanuh || 119||

Vratasnaataa dharmasheelaa simhaasananivaasinee |
veerabhadraadritaa veeraa mahaakaalasamudbhavaa || 120||

Vidyaadharaarchitaa siddhasaadhyaaraadhitapaadukaa |
shraddhaatmikaa paavanee cha mohinee achalaatmikaa || 121||

Mahaadbhutaa vaarijaakshee simhavaahanagaaminee |
maneeshinee sudhaavaanee veenaavaadanatatparaa || 122||

Shvetavaahanishevyaa cha lasanmatirarundhatee |
hiranyaakshee tathaa chaiva mahaanandapradaayinee || 123||

Vasuprabhaa sumaalyaaptakandharaa pankajaananaa |
paraavaraa varaarohaa sahasranayanaarchitaa || 124||

Shreeroopaa shreematee shreshthaa shivanaamnee shivapriyaa |
shreepradaa shritakalyaanaa shreedharaardhashareerinee || 125||

Shreekalaanantadrishtishcha hyakshudraaraatisoodanee |
raktabeejanihantree cha daityasangavimardinee || 126||

Simhaaroodhaa simhikaasyaa daityashonitapaayinee |
sukeertisahitaachchhinnasamshayaa rasavedinee || 127||

Gunaabhiraamaa naagaarivaahanaa nirjaraarchitaa |
nityoditaa svayanjyotih svarnakaayaa prakeertitaa 128||

Vajradandaankitaa chaiva tathaamritasanjeevinee |
vajrachchhannaa devadevee varavajrasvavigrahaa || 129||

Maangalyaa mangalaatmaa cha maalinee maalyadhaarinee |
gandharvee tarunee chaandree khadgaayudhadharaa tathaa || 130||

Saudaaminee prajaanandaa tathaa proktaa bhrigoodbhavaa |
ekaanangaa cha shaastraarthakushalaa dharmachaarinee || 131||

Dharmasarvasvavaahaa cha dharmaadharmavinishchayaa |
dharmashaktirdharmamayaa dhaarmikaanaam shivapradaa || 132||

Vidharmaa vishvadharmajnyaa dharmaarthaantaravigrahaa |
dharmavarshmaa dharmapoorvaa dharmapaarangataantaraa || 133||

Dharmopadeshtree dharmaatmaa dharmagamyaa dharaadharaa |
kapaalinee shaakalinee kalaakalitavigrahaa || 134||

Sarvashaktivimuktaa cha karnikaaradharaaksharaa|
kamsapraanaharaa chaiva yugadharmadharaa tathaa || 135||

Yugapravartikaa proktaa trisandhyaa dhyeyavigrahaa |
svargaapavargadaatree cha tathaa pratyakshadevataa || 136||

Aadityaa divyagandhaa cha divaakaranibhaprabhaa |
padmaasanagataa proktaa khadgabaanasharaasanaa || 137||

Shishtaa vishishtaa shishteshtaa shishtashreshthaprapoojitaa |
shataroopaa shataavartaa vitataa raasamodinee || 138||

Sooryendunetraa pradyumnajananee sushthumaayinee |
sooryaantarasthitaa chaiva satpratishthatavigrahaa || 139||

Nivrittaa prochyate jnyaanapaaragaa parvataatmajaa |
kaatyaayanee chandikaa cha chandee haimavatee tathaa || 140||

Daakshaayanee satee chaiva bhavaanee sarvamangalaa |
dhoomralochanahantree cha chandamundavinaashinee || 141||

Yoganidraa yogabhadraa samudratanayaa tathaa |
devapriyankaree shuddhaa bhaktabhaktipravardhinee || 142||

Trinetraa chandramukutaa pramathaarchitapaadukaa |
arjunaabheeshtadaatree cha paandavapriyakaarinee || 143||

Kumaaralaalanaasaktaa harabaahoopadhaanikaa |
vighneshajananee bhaktavighnastomaprahaarinee || 144||

Susmitendumukhee namyaa jayaapriyasakhee tathaa |
anaadinidhanaa preshthaa chitramaalyaanulepanaa || 145||

Kotichandraprateekaashaa kootajaalapramaathinee |
krityaaprahaarinee chaiva maaranochchaatanee tathaa || 146||

Suraasurapravandyaanghrirmohaghnee jnyaanadaayinee |
shadvairinigrahakaree vairividraavinee tathaa || 147||

Bhootasevyaa bhootadaatree bhootapeedaavimardikaa |
naaradastutachaaritraa varadeshaa varapradaa || 148||

Vaamadevastutaa chaiva kaamadaa somashekharaa |
dikpaalasevitaa bhavyaa bhaaminee bhaavadaayinee || 149||

Streesaubhaagyapradaatree cha bhogadaa roganaashinee |
vyomagaa bhoomigaa chaiva munipoojyapadaambujaa |
vanadurgaa cha durbodhaa mahaadurgaa prakeertitaa || 150||

Phalashrutih

Iteedam keertidam bhadra durgaanaamasahasrakam |
trisandhyam yah pathennityam tasya lakshmeeh sthiraa bhavet || 1||

Grahabhootapishaachaadipeedaa nashyatyasamshayam |
baalagrahaadipeedaayaah shaantirbhavati keertanaat || 2||

Maarikaadimahaaroge pathataam saukhyadam nrinaam |
vyavahaare cha jayadam shatrubaadhaanivaarakam || 3||

Dampatyoh kalahe praapte mithah premaabhivardhakam |
aayuraarogyadam pumsaam sarvasampatpradaayakam 4||

Vidyaabhivardhakam nityam pathataamarthasaadhakam |
shubhadam shubhakaaryeshu pathataam shrinutaamapi || 5||

Yah poojayati durgaam taam durgaanaamasahasrakaih |
pushpaih kunkumasammishraih sa tu yatkaankshate hridi 6

Tatsarvam samavaapnoti naasti naastyatra samshayah |
yanmukhe dhriyate nityam durgaanaamasahasrakam || 7||

Kim tasyetaramantraughaih kaaryam dhanyatamasya hi |
durgaanaamasahasrasya pustakam yadgrihe bhavet || 8||

Na tatra grahabhootaadibaadhaa syaanmangalaaspade |
tadgriham punyadam kshetram deveesaannidhyakaarakam || 9||

Etasya stotramukhyasya paathakah shreshthamantravit |
devataayaah prasaadena sarvapoojyah sukhee bhavet || 10||

Ityetannagaraajena keertitam munisattama |
guhyaadguhyataram stotram tvayi snehaat prakeertitam 11

Bhaktaaya shraddhadhaanaaya kevalam keertyataamidam |
hridi dhaaraya nityam tvam devyanugrahasaadhakam 12||

Iti shreeskaandapuraane skandanaaradasamvaade durgaasahasranaama stotram sampoornam|