Advertisment

Sri Lalitha Sahasranama Stotram

Sri Lalitha Sahasranama Stotram

Om ||

Asya shree lalitaa divya sahasranaama stotra mahaamantrasya, vashinyaadi vaagdevataa rishayah, anushtup chhandah, shree lalitaa paraabhattaarikaa mahaa tripura sundaree devataa, aim beejam, kleem shaktih, sauh keelakam, mama dharmaartha kaama moksha chaturvidha phalapurushaartha siddhyarthe lalitaa tripurasundaree paraabhattaarikaa sahasra naama jape viniyogah

Karanyaasah
aim angushtaabhyaam namah, kleem tarjaneebhyaam namah, sauh madhyamaabhyaam namah, sauh anaamikaabhyaam namah, kleem kanishthikaabhyaam namah, aim karatala karaprishthaabhyaam namah

Anganyaasah
aim hridayaaya namah, kleem shirase svaahaa, sauh shikhaayai vashat, sauh kavachaaya hum, kleem netratrayaaya vaushat, aim astraayaphat, bhoorbhuvassuvaromiti digbandhah

Dhyaanam
arunaam karunaa tarangitaaksheem dhritapaashaankusha pushpabaanachaapaam |
animaadibhi raavritaam mayookhaih ahamityeva vibhaavaye bhavaaneem || 1 ||

Dhyaayet padmaasanasthaam vikasitavadanaam padma patraayataaksheem
hemaabhaam peetavastraam karakalita lasamaddhemapadmaam varaangeem |
sarvaalankaarayuktaam sakalamabhayadaam bhaktanamraam bhavaaneem
shree vidyaam shaantamoortim sakala surasutaam sarvasampat-pradaatreem || 2 ||

Sakunkuma vilepanaa malikachumbi kastoorikaam
samanda hasitekshanaam sasharachaapa paashaankushaam |
ashesha janamohinee marunamaalya bhooshojjvalaam
japaakusuma bhaasuraam japavidhau smare dambikaam || 3 ||

Sindhooraaruna vigrahaam trinayanaam maanikya maulisphura-
ttaaraanaayaka shekharaam smitamukhee maapeena vakshoruhaam |
paanibhyaa malipoorna ratna chashakam raktotpalam bibhrateem
saumyaam ratnaghatastha rakta charanaam dhyaayetparaamambikaam || 4 ||

Lamityaadi panchapoojaam vibhaavayet

Lam prithivee tattvaatmikaayai shree lalitaadevyai gandham parikalpayaami
ham aakaasha tattvaatmikaayai shree lalitaadevyai pushpam parikalpayaami
yam vaayu tattvaatmikaayai shree lalitaadevyai dhoopam parikalpayaami
ram vahni tattvaatmikaayai shree lalitaadevyai deepam parikalpayaami
vam amrita tattvaatmikaayai shree lalitaadevyai amrita naivedyam parikalpayaami
sam sarva tattvaatmikaayai shree lalitaadevyai taamboolaadi sarvopachaaraan parikalpayaami

Gururbrahma gururvishnuh gururdevo maheshvarah |
gurussaakshaat parabrahma tasmai shree gurave namah ||

Harih om

Shree maataa, shree mahaaraajnyee, shreemat-simhaasaneshvaree |
chidagni kundasambhootaa, devakaaryasamudyataa || 1 ||

Udyadbhaanu sahasraabhaa, chaturbaahu samanvitaa |
raagasvaroopa paashaadhyaa, krodhaakaaraankushojjvalaa || 2 ||

Manoroopekshukodandaa, panchatanmaatra saayakaa |
nijaaruna prabhaapoora majjad-brahmaandamandalaa || 3 ||

Champakaashoka punnaaga saugandhika lasatkachaa
kuruvinda manishrenee kanatkoteera manditaa || 4 ||

Ashtamee chandra vibhraaja dalikasthala shobhitaa |
mukhachandra kalankaabha mriganaabhi visheshakaa || 5 ||

Vadanasmara maangalya grihatorana chillikaa |
vaktralakshmee pareevaaha chalanmeenaabha lochanaa || 6 ||

Navachampaka pushpaabha naasaadanda viraajitaa |
taaraakaanti tiraskaari naasaabharana bhaasuraa || 7 ||

Kadamba manjareeklupta karnapoora manoharaa |
taatanka yugaleebhoota tapanodupa mandalaa || 8 ||

Padmaraaga shilaadarsha paribhaavi kapolabhooh |
navavidruma bimbashreeh nyakkaari radanachchhadaa || 9 ||

Shuddha vidyaankuraakaara dvijapankti dvayojjvalaa |
karpooraveeti kaamoda samaakarshaddigantaraa || 10 ||

Nijasallaapa maadhurya vinirbhatsita kachchhapee |
mandasmita prabhaapoora majjat-kaamesha maanasaa || 11 ||

Anaakalita saadrishya chubuka shree viraajitaa |
kaameshabaddha maangalya sootrashobhita kantharaa || 12 ||

Kanakaangada keyoora kamaneeya bhujaanvitaa |
ratnagraiveya chintaaka lolamuktaa phalaanvitaa || 13 ||

Kaameshvara premaratna mani pratipanastanee|
naabhyaalavaala romaali lataaphala kuchadvayee || 14 ||

Lakshyaromalataa dhaarataa samunneya madhyamaa |
stanabhaara dalan-madhya pattabandha valitrayaa || 15 ||

Arunaaruna kausumbha vastra bhaasvat-kateetatee |
ratnakinkini kaaramya rashanaadaama bhooshitaa || 16 ||

Kaamesha jnyaata saubhaagya maardavoru dvayaanvitaa |
maanikya makutaakaara jaanudvaya viraajitaa || 17 ||

Indragopa parikshipta smara toonaabha janghikaa |
goodhagulbhaa koormaprishtha jayishnu prapadaanvitaa || 18 ||

Nakhadeedhiti sanchhanna namajjana tamogunaa |
padadvaya prabhaajaala paraakrita saroruhaa || 19 ||

Shinjaana manimanjeera mandita shree padaambujaa |
maraalee mandagamanaa, mahaalaavanya shevadhih || 20 ||

Sarvaarunaanavadyaangee sarvaabharana bhooshitaa |
shivakaameshvaraankasthaa, shivaa, svaadheena vallabhaa || 21 ||

Sumeru madhyashringasthaa, shreemannagara naayikaa |
chintaamani grihaantasthaa, panchabrahmaasanasthitaa || 22 ||

Mahaapadmaatavee samsthaa, kadamba vanavaasinee |
sudhaasaagara madhyasthaa, kaamaakshee kaamadaayinee || 23 ||

Devarshi ganasanghaata stooyamaanaatma vaibhavaa |
bhandaasura vadhodyukta shaktisenaa samanvitaa || 24 ||

Sampatkaree samaaroodha sindhura vrajasevitaa |
ashvaaroodhaadhishthitaashva kotikoti bhiraavritaa || 25 ||

Chakraraaja rathaaroodha sarvaayudha parishkritaa |
geyachakra rathaaroodha mantrinee parisevitaa || 26 ||

Kirichakra rathaaroodha dandanaathaa puraskritaa |
jvaalaamaalini kaakshipta vahnipraakaara madhyagaa || 27 ||

Bhandasainya vadhodyukta shakti vikramaharshitaa |
nityaa paraakramaatopa nireekshana samutsukaa || 28 ||

Bhandaputra vadhodyukta baalaavikrama nanditaa |
mantrinyambaa virachita vishanga vadhatoshitaa || 29 ||

Vishukra praanaharana vaaraahee veeryananditaa |
kaameshvara mukhaaloka kalpita shree ganeshvaraa || 30 ||

Mahaaganesha nirbhinna vighnayantra praharshitaa |
bhandaasurendra nirmukta shastra pratyastra varshinee || 31 ||

Karaanguli nakhotpanna naaraayana dashaakritih |
mahaapaashupataastraagni nirdagdhaasura sainikaa || 32 ||

Kaameshvaraastra nirdagdha sabhandaasura shoonyakaa |
brahmopendra mahendraadi devasamstuta vaibhavaa || 33 ||

Haranetraagni sandagdha kaama sanjeevanaushadhih |
shreemadvaagbhava kootaika svaroopa mukhapankajaa || 34 ||

Kanthaadhah katiparyanta madhyakoota svaroopinee |
shaktikootaika taapanna katyathobhaaga dhaarinee || 35 ||

Moolamantraatmikaa, moolakoota traya kalebaraa |
kulaamritaika rasikaa, kulasanketa paalinee || 36 ||

Kulaanganaa, kulaantahsthaa, kaulinee, kulayoginee |
akulaa, samayaantahsthaa, samayaachaara tatparaa || 37 ||

Moolaadhaaraika nilayaa, brahmagranthi vibhedinee |
manipooraanta ruditaa, vishnugranthi vibhedinee || 38 ||

Aajnyaa chakraantaraalasthaa, rudragranthi vibhedinee |
sahasraaraambujaa roodhaa, sudhaasaaraabhi varshinee || 39 ||

Tatillataa samaruchih, shat-chakropari samsthitaa |
mahaashaktih, kundalinee, bisatantu taneeyasee || 40 ||

Bhavaanee, bhaavanaagamyaa, bhavaaranya kuthaarikaa |
bhadrapriyaa, bhadramoorti, rbhaktasaubhaagya daayinee || 41 ||

Bhaktipriyaa, bhaktigamyaa, bhaktivashyaa, bhayaapahaa |
shaambhavee, shaaradaaraadhyaa, sharvaanee, sharmadaayinee || 42 ||

Shaankaree, shreekaree, saadhvee, sharachchandranibhaananaa |
shaatodaree, shaantimatee, niraadhaaraa, niranjanaa || 43 ||

Nirlepaa, nirmalaa, nityaa, niraakaaraa, niraakulaa |
nirgunaa, nishkalaa, shaantaa, nishkaamaa, nirupaplavaa || 44 ||

Nityamuktaa, nirvikaaraa, nishprapanchaa, niraashrayaa |
nityashuddhaa, nityabuddhaa, niravadyaa, nirantaraa || 45 ||

Nishkaaranaa, nishkalankaa, nirupaadhi, rnireeshvaraa |
neeraagaa, raagamathanee, nirmadaa, madanaashinee || 46 ||

Nishchintaa, nirahankaaraa, nirmohaa, mohanaashinee |
nirmamaa, mamataahantree, nishpaapaa, paapanaashinee || 47 ||

Nishkrodhaa, krodhashamanee, nirlobhaa, lobhanaashinee |
nihsamshayaa, samshayaghnee, nirbhavaa, bhavanaashinee || 48 ||

Nirvikalpaa, niraabaadhaa, nirbhedaa, bhedanaashinee |
nirnaashaa, mrityumathanee, nishkriyaa, nishparigrahaa || 49 ||

Nistulaa, neelachikuraa, nirapaayaa, niratyayaa |
durlabhaa, durgamaa, durgaa, duhkhahantree, sukhapradaa || 50 ||

Dushtadooraa, duraachaara shamanee, doshavarjitaa |
sarvajnyaa, saandrakarunaa, samaanaadhikavarjitaa || 51 ||

Sarvashaktimayee, sarvamangalaa, sadgatipradaa |
sarveshvaree, sarvamayee, sarvamantra svaroopinee || 52 ||

Sarvayantraatmikaa, sarvatantraroopaa, manonmanee |
maaheshvaree, mahaadevee, mahaalakshmee, rmridapriyaa || 53 ||

Mahaaroopaa, mahaapoojyaa, mahaapaataka naashinee |
mahaamaayaa, mahaasattvaa, mahaashakti rmahaaratih || 54 ||

Mahaabhogaa, mahaishvaryaa, mahaaveeryaa, mahaabalaa |
mahaabuddhi, rmahaasiddhi, rmahaayogeshvareshvaree || 55 ||

Mahaatantraa, mahaamantraa, mahaayantraa, mahaasanaa |
mahaayaaga kramaaraadhyaa, mahaabhairava poojitaa || 56 ||

Maheshvara mahaakalpa mahaataandava saakshinee |
mahaakaamesha mahishee, mahaatripura sundaree || 57 ||

Chatuhshashtyupachaaraadhyaa, chatushshashti kalaamayee |
mahaa chatushshashti koti yoginee ganasevitaa || 58 ||

Manuvidyaa, chandravidyaa, chandramandalamadhyagaa |
chaaruroopaa, chaaruhaasaa, chaaruchandra kalaadharaa || 59 ||

Charaachara jagannaathaa, chakraraaja niketanaa |
paarvatee, padmanayanaa, padmaraaga samaprabhaa || 60 ||

Panchapretaasanaaseenaa, panchabrahma svaroopinee |
chinmayee, paramaanandaa, vijnyaana ghanaroopinee || 61 ||

Dhyaanadhyaatri dhyeyaroopaa, dharmaadharma vivarjitaa |
vishvaroopaa, jaagarinee, svapantee, taijasaatmikaa || 62 ||

Suptaa, praajnyaatmikaa, turyaa, sarvaavasthaa vivarjitaa |
srishtikartree, brahmaroopaa, goptree, govindaroopinee || 63 ||

Samhaarinee, rudraroopaa, tirodhaanakareeshvaree |
sadaashivaanugrahadaa, panchakritya paraayanaa || 64 ||

Bhaanumandala madhyasthaa, bhairavee, bhagamaalinee |
padmaasanaa, bhagavatee, padmanaabha sahodaree || 65 ||

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanaavalih |
sahasrasheershavadanaa, sahasraakshee, sahasrapaat || 66 ||

Aabrahma keetajananee, varnaashrama vidhaayinee |
nijaajnyaaroopanigamaa, punyaapunya phalapradaa || 67 ||

Shruti seemanta sindhooreekrita paadaabjadhoolikaa |
sakalaagama sandoha shuktisamputa mauktikaa || 68 ||

Purushaarthapradaa, poornaa, bhoginee, bhuvaneshvaree |
ambikaa,naadi nidhanaa, haribrahmendra sevitaa || 69 ||

Naaraayanee, naadaroopaa, naamaroopa vivarjitaa |
hreenkaaree, hreematee, hridyaa, heyopaadeya varjitaa || 70 ||

Raajaraajaarchitaa, raajnyee, ramyaa, raajeevalochanaa |
ranjanee, ramanee, rasyaa, ranatkinkini mekhalaa || 71 ||

Ramaa, raakenduvadanaa, ratiroopaa, ratipriyaa |
rakshaakaree, raakshasaghnee, raamaa, ramanalampataa || 72 ||

Kaamyaa, kaamakalaaroopaa, kadamba kusumapriyaa |
kalyaanee, jagateekandaa, karunaarasa saagaraa || 73 ||

Kalaavatee, kalaalaapaa, kaantaa, kaadambareepriyaa |
varadaa, vaamanayanaa, vaaruneemadavihvalaa || 74 ||

Vishvaadhikaa, vedavedyaa, vindhyaachala nivaasinee |
vidhaatree, vedajananee, vishnumaayaa, vilaasinee || 75 ||

Kshetrasvaroopaa, kshetreshee, kshetra kshetrajnya paalinee |
kshayavriddhi vinirmuktaa, kshetrapaala samarchitaa || 76 ||

Vijayaa, vimalaa, vandyaa, vandaaru janavatsalaa |
vaagvaadinee, vaamakeshee, vahnimandala vaasinee || 77 ||

Bhaktimat-kalpalatikaa, pashupaasha vimochanee |
samhritaashesha paashandaa, sadaachaara pravartikaa || 78 ||

Taapatrayaagni santapta samaahlaadana chandrikaa |
tarunee, taapasaaraadhyaa, tanumadhyaa, tamopahaa || 79 ||

Chiti, statpadalakshyaarthaa, chideka rasaroopinee |
svaatmaanandalaveebhoota brahmaadyaananda santatih || 80 ||

Paraa, pratyakchitee roopaa, pashyantee, paradevataa |
madhyamaa, vaikhareeroopaa, bhaktamaanasa hamsikaa || 81 ||

Kaameshvara praananaadee, kritajnyaa, kaamapoojitaa |
shringaara rasasampoornaa, jayaa, jaalandharasthitaa || 82 ||

Odyaana peethanilayaa, bindumandala vaasinee |
rahoyaaga kramaaraadhyaa, rahastarpana tarpitaa || 83 ||

Sadyah prasaadinee, vishvasaakshinee, saakshivarjitaa |
shadangadevataa yuktaa, shaadgunya paripooritaa || 84 ||

Nityaklinnaa, nirupamaa, nirvaana sukhadaayinee |
nityaa, shodashikaaroopaa, shreekanthaardha shareerinee || 85 ||

Prabhaavatee, prabhaaroopaa, prasiddhaa, parameshvaree |
moolaprakriti ravyaktaa, vyaktaavyakta svaroopinee || 86 ||

Vyaapinee, vividhaakaaraa, vidyaavidyaa svaroopinee |
mahaakaamesha nayanaa kumudaahlaada kaumudee || 87 ||

Bhaktahaarda tamobheda bhaanumad-bhaanusantatih |
shivadootee, shivaaraadhyaa, shivamoorti, shshivankaree || 88 ||

Shivapriyaa, shivaparaa, shishteshtaa, shishtapoojitaa |
aprameyaa, svaprakaashaa, manovaachaama gocharaa || 89 ||

Chichchhakti, shchetanaaroopaa, jadashakti, rjadaatmikaa |
gaayatree, vyaahriti, ssandhyaa, dvijabrinda nishevitaa || 90 ||

Tattvaasanaa, tattvamayee, panchakoshaantarasthitaa |
nisseemamahimaa, nityayauvanaa, madashaalinee || 91 ||

Madaghoornita raktaakshee, madapaatala gandabhooh |
chandana dravadigdhaangee, chaampeya kusuma priyaa || 92 ||

Kushalaa, komalaakaaraa, kurukullaa, kuleshvaree |
kulakundaalayaa, kaula maargatatpara sevitaa || 93 ||

Kumaara gananaathaambaa, tushtih, pushti, rmati, rdhritih |
shaantih, svastimatee, kaanti, rnandinee, vighnanaashinee || 94 ||

Tejovatee, trinayanaa, lolaakshee kaamaroopinee |
maalinee, hamsinee, maataa, malayaachala vaasinee || 95 ||

Sumukhee, nalinee, subhrooh, shobhanaa, suranaayikaa |
kaalakanthee, kaantimatee, kshobhinee, sookshmaroopinee || 96 ||

Vajreshvaree, vaamadevee, vayovasthaa vivarjitaa |
siddheshvaree, siddhavidyaa, siddhamaataa, yashasvinee || 97 ||

Vishuddhi chakranilayaa,raktavarnaa, trilochanaa |
khatvaangaadi praharanaa, vadanaika samanvitaa || 98 ||

Paayasaannapriyaa, tvak​sthaa, pashuloka bhayankaree |
amritaadi mahaashakti samvritaa, daakineeshvaree || 99 ||

Anaahataabja nilayaa, shyaamaabhaa, vadanadvayaa |
damshtrojjvalaa,kshamaalaadhidharaa, rudhira samsthitaa || 100 ||

Kaalaraatryaadi shaktyoghavritaa, snigdhaudanapriyaa |
mahaaveerendra varadaa, raakinyambaa svaroopinee || 101 ||

Manipooraabja nilayaa, vadanatraya samyutaa |
vajraadhikaayudhopetaa, daamaryaadibhi raavritaa || 102 ||

Raktavarnaa, maamsanishthaa, gudaanna preetamaanasaa |
samasta bhaktasukhadaa, laakinyambaa svaroopinee || 103 ||

Svaadhishthaanaambu jagataa, chaturvaktra manoharaa |
shoolaadyaayudha sampannaa, peetavarnaa,tigarvitaa || 104 ||

Medonishthaa, madhupreetaa, bandinyaadi samanvitaa |
dadhyannaasakta hridayaa, kaakinee roopadhaarinee || 105 ||

Moolaa dhaaraambujaaroodhaa, panchavaktraa,sthisamsthitaa |
ankushaadi praharanaa, varadaadi nishevitaa || 106 ||

Mudgaudanaasakta chittaa, saakinyambaasvaroopinee |
aajnyaa chakraabjanilayaa, shuklavarnaa, shadaananaa || 107 ||

Majjaasamsthaa, hamsavatee mukhyashakti samanvitaa |
haridraannaika rasikaa, haakinee roopadhaarinee || 108 ||

Sahasradala padmasthaa, sarvavarnopa shobhitaa |
sarvaayudhadharaa, shukla samsthitaa, sarvatomukhee || 109 ||

Sarvaudana preetachittaa, yaakinyambaa svaroopinee |
svaahaa, svadhaa,mati, rmedhaa, shrutih, smriti, ranuttamaa || 110 ||

Punyakeertih, punyalabhyaa, punyashravana keertanaa |
pulomajaarchitaa, bandhamochanee, bandhuraalakaa || 111 ||

Vimarsharoopinee, vidyaa, viyadaadi jagatprasooh |
sarvavyaadhi prashamanee, sarvamrityu nivaarinee || 112 ||

Agraganyaa,chintyaroopaa, kalikalmasha naashinee |
kaatyaayinee, kaalahantree, kamalaaksha nishevitaa || 113 ||

Taamboola poorita mukhee, daadimee kusumaprabhaa |
mrigaakshee, mohinee, mukhyaa, mridaanee, mitraroopinee || 114 ||

Nityatriptaa, bhaktanidhi, rniyantree, nikhileshvaree |
maitryaadi vaasanaalabhyaa, mahaapralaya saakshinee || 115 ||

Paraashaktih, paraanishthaa, prajnyaana ghanaroopinee |
maadhveepaanaalasaa, mattaa, maatrikaa varna roopinee || 116 ||

Mahaakailaasa nilayaa, mrinaala mridudorlataa |
mahaneeyaa, dayaamoortee, rmahaasaamraajyashaalinee || 117 ||

Aatmavidyaa, mahaavidyaa, shreevidyaa, kaamasevitaa |
shreeshodashaaksharee vidyaa, trikootaa, kaamakotikaa || 118 ||

Kataakshakinkaree bhoota kamalaa kotisevitaa |
shirahsthitaa, chandranibhaa, phaalasthendra dhanuhprabhaa || 119 ||

Hridayasthaa, raviprakhyaa, trikonaantara deepikaa |
daakshaayanee, daityahantree, dakshayajnya vinaashinee || 120 ||

Daraandolita deerghaakshee, darahaasojjvalanmukhee |
gurumoorti, rgunanidhi, rgomaataa, guhajanmabhooh || 121 ||

Deveshee, dandaneetisthaa, daharaakaasha roopinee |
pratipanmukhya raakaanta tithimandala poojitaa || 122 ||

Kalaatmikaa, kalaanaathaa, kaavyaalaapa vinodinee |
sachaamara ramaavaanee savyadakshina sevitaa || 123 ||

Aadishakti, rameyaa,tmaa, paramaa, paavanaakritih |
anekakoti brahmaanda jananee, divyavigrahaa || 124 ||

Kleenkaaree, kevalaa, guhyaa, kaivalya padadaayinee |
tripuraa, trijagadvandyaa, trimoorti, stridasheshvaree || 125 ||

Tryaksharee, divyagandhaadhyaa, sindhoora tilakaanchitaa |
umaa, shailendratanayaa, gauree, gandharva sevitaa || 126 ||

Vishvagarbhaa, svarnagarbhaa,varadaa vaagadheeshvaree |
dhyaanagamyaa,parichchhedyaa, jnyaanadaa, jnyaanavigrahaa || 127 ||

Sarvavedaanta samvedyaa, satyaananda svaroopinee |
lopaamudraarchitaa, leelaaklupta brahmaandamandalaa || 128 ||

Adrishyaa, drishyarahitaa, vijnyaatree, vedyavarjitaa |
yoginee, yogadaa, yogyaa, yogaanandaa, yugandharaa || 129 ||

Ichchhaashakti jnyaanashakti kriyaashakti svaroopinee |
sarvaadhaaraa, supratishthaa, sadasad-roopadhaarinee || 130 ||

Ashtamoorti, rajaajaitree, lokayaatraa vidhaayinee |
ekaakinee, bhoomaroopaa, nirdvaitaa, dvaitavarjitaa || 131 ||

Annadaa, vasudaa, vriddhaa, brahmaatmaikya svaroopinee |
brihatee, braahmanee, braahmee, brahmaanandaa, balipriyaa || 132 ||

Bhaashaaroopaa, brihatsenaa, bhaavaabhaava vivarjitaa |
sukhaaraadhyaa, shubhakaree, shobhanaa sulabhaagatih || 133 ||

Raajaraajeshvaree, raajyadaayinee, raajyavallabhaa |
raajat-kripaa, raajapeetha niveshita nijaashritaah || 134 ||

Raajyalakshmeeh, koshanaathaa, chaturanga baleshvaree |
saamraajyadaayinee, satyasandhaa, saagaramekhalaa || 135 ||

Deekshitaa, daityashamanee, sarvaloka vashankaree |
sarvaarthadaatree, saavitree, sachchidaananda roopinee || 136 ||

Deshakaalaaparichchhinnaa, sarvagaa, sarvamohinee |
sarasvatee, shaastramayee, guhaambaa, guhyaroopinee || 137 ||

Sarvopaadhi vinirmuktaa, sadaashiva pativrataa |
sampradaayeshvaree, saadhvee, gurumandala roopinee || 138 ||

Kulotteernaa, bhagaaraadhyaa, maayaa, madhumatee, mahee |
ganaambaa, guhyakaaraadhyaa, komalaangee, gurupriyaa || 139 ||

Svatantraa, sarvatantreshee, dakshinaamoorti roopinee |
sanakaadi samaaraadhyaa, shivajnyaana pradaayinee || 140 ||

Chitkalaa,nandakalikaa, premaroopaa, priyankaree |
naamapaaraayana preetaa, nandividyaa, nateshvaree || 141 ||

Mithyaa jagadadhishthaanaa muktidaa, muktiroopinee |
laasyapriyaa, layakaree, lajjaa, rambhaadi vanditaa || 142 ||

Bhavadaava sudhaavrishtih, paapaaranya davaanalaa |
daurbhaagyatoola vaatoolaa, jaraadhvaanta raviprabhaa || 143 ||

Bhaagyaabdhichandrikaa, bhaktachittakeki ghanaaghanaa |
rogaparvata dambholi, rmrityudaaru kuthaarikaa || 144 ||

Maheshvaree, mahaakaalee, mahaagraasaa, mahaashanaa |
aparnaa, chandikaa, chandamundaasura nishoodinee || 145 ||

Ksharaaksharaatmikaa, sarvalokeshee, vishvadhaarinee |
trivargadaatree, subhagaa, tryambakaa, trigunaatmikaa || 146 ||

Svargaapavargadaa, shuddhaa, japaapushpa nibhaakritih |
ojovatee, dyutidharaa, yajnyaroopaa, priyavrataa || 147 ||

Duraaraadhyaa, duraadarshaa, paatalee kusumapriyaa |
mahatee, merunilayaa, mandaara kusumapriyaa || 148 ||

Veeraaraadhyaa, viraadroopaa, virajaa, vishvatomukhee |
pratyagroopaa, paraakaashaa, praanadaa, praanaroopinee || 149 ||

Maartaanda bhairavaaraadhyaa, mantrinee nyastaraajyadhooh |
tripureshee, jayatsenaa, nistraigunyaa, paraaparaa || 150 ||

Satyajnyaanaanandaroopaa, saamarasya paraayanaa |
kapardinee, kalaamaalaa, kaamadhuk,kaamaroopinee || 151 ||

Kalaanidhih, kaavyakalaa, rasajnyaa, rasashevadhih |
pushtaa, puraatanaa, poojyaa, pushkaraa, pushkarekshanaa || 152 ||

Paranjyotih, parandhaama, paramaanuh, paraatparaa |
paashahastaa, paashahantree, paramantra vibhedinee || 153 ||

Moortaa,moortaa,nityatriptaa, muni maanasa hamsikaa |
satyavrataa, satyaroopaa, sarvaantaryaaminee, satee || 154 ||

Brahmaanee, brahmajananee, bahuroopaa, budhaarchitaa |
prasavitree, prachandaajnyaa, pratishthaa, prakataakritih || 155 ||

Praaneshvaree, praanadaatree, panchaashat-peetharoopinee |
vishrinkhalaa, viviktasthaa, veeramaataa, viyatprasooh || 156 ||

Mukundaa, mukti nilayaa, moolavigraha roopinee |
bhaavajnyaa, bhavarogaghnee bhavachakra pravartinee || 157 ||

Chhandassaaraa, shaastrasaaraa, mantrasaaraa, talodaree |
udaarakeerti, ruddaamavaibhavaa, varnaroopinee || 158 ||

Janmamrityu jaraatapta jana vishraanti daayinee |
sarvopanisha dudghushtaa, shaantyateeta kalaatmikaa || 159 ||

Gambheeraa, gaganaantahsthaa, garvitaa, gaanalolupaa |
kalpanaarahitaa, kaashthaa, kaantaa, kaantaardha vigrahaa || 160 ||

Kaaryakaarana nirmuktaa, kaamakeli tarangitaa |
kanat-kanakataatankaa, leelaavigraha dhaarinee || 161 ||

Ajaakshaya vinirmuktaa, mugdhaa kshipraprasaadinee |
antarmukha samaaraadhyaa, bahirmukha sudurlabhaa || 162 ||

Trayee, trivarga nilayaa, tristhaa, tripuramaalinee |
niraamayaa, niraalambaa, svaatmaaraamaa, sudhaasritih || 163 ||

Samsaarapanka nirmagna samuddharana panditaa |
yajnyapriyaa, yajnyakartree, yajamaana svaroopinee || 164 ||

Dharmaadhaaraa, dhanaadhyakshaa, dhanadhaanya vivardhinee |
viprapriyaa, vipraroopaa, vishvabhramana kaarinee || 165 ||

Vishvagraasaa, vidrumaabhaa, vaishnavee, vishnuroopinee |
ayoni, ryoninilayaa, kootasthaa, kularoopinee || 166 ||

Veeragoshtheepriyaa, veeraa, naishkarmyaa, naadaroopinee |
vijnyaana kalanaa, kalyaa vidagdhaa, baindavaasanaa || 167 ||

Tattvaadhikaa, tattvamayee, tattvamartha svaroopinee |
saamagaanapriyaa, saumyaa, sadaashiva kutumbinee || 168 ||

Savyaapasavya maargasthaa, sarvaapadvi nivaarinee |
svasthaa, svabhaavamadhuraa, dheeraa, dheera samarchitaa || 169 ||

Chaitanyaarghya samaaraadhyaa, chaitanya kusumapriyaa |
sadoditaa, sadaatushtaa, tarunaaditya paatalaa || 170 ||

Dakshinaa, dakshinaaraadhyaa, darasmera mukhaambujaa |
kaulinee kevalaa,narghyaa kaivalya padadaayinee || 171 ||

Stotrapriyaa, stutimatee, shrutisamstuta vaibhavaa |
manasvinee, maanavatee, maheshee, mangalaakritih || 172 ||

Vishvamaataa, jagaddhaatree, vishaalaakshee, viraaginee|
pragalbhaa, paramodaaraa, paraamodaa, manomayee || 173 ||

Vyomakeshee, vimaanasthaa, vajrinee, vaamakeshvaree |
panchayajnyapriyaa, panchapreta manchaadhishaayinee || 174 ||

Panchamee, panchabhooteshee, pancha sankhyopachaarinee |
shaashvatee, shaashvataishvaryaa, sharmadaa, shambhumohinee || 175 ||

Dharaa, dharasutaa, dhanyaa, dharminee, dharmavardhinee |
lokaateetaa, gunaateetaa, sarvaateetaa, shamaatmikaa || 176 ||

Bandhooka kusuma prakhyaa, baalaa, leelaavinodinee |
sumangalee, sukhakaree, suveshaadyaa, suvaasinee || 177 ||

Suvaasinyarchanapreetaa, shobhanaa, shuddha maanasaa |
bindu tarpana santushtaa, poorvajaa, tripuraambikaa || 178 ||

Dashamudraa samaaraadhyaa, tripuraa shreevashankaree |
jnyaanamudraa, jnyaanagamyaa, jnyaanajnyeya svaroopinee || 179 ||

Yonimudraa, trikhandeshee, trigunaambaa, trikonagaa |
anaghaadbhuta chaaritraa, vaanchhitaartha pradaayinee || 180 ||

Abhyaasaati shayajnyaataa, shadadhvaateeta roopinee |
avyaaja karunaamoorti, rajnyaanadhvaanta deepikaa || 181 ||

Aabaalagopa viditaa, sarvaanullanghya shaasanaa |
shree chakraraajanilayaa, shreemattripura sundaree || 182 ||

Shree shivaa, shivashaktyaikya roopinee, lalitaambikaa |
evam shreelalitaadevyaa naamnaam saahasrakam jaguh || 183 ||

|| Iti shree brahmaandapuraane, uttarakhande, shree hayagreevaagastya samvaade, shreelalitaarahasyanaama shree lalitaa rahasyanaama saahasrastotra kathanam naama dviteeyodhyaayah ||

Sindhooraaruna vigrahaam trinayanaam maanikya maulisphura-
ttaaraanaayaka shekharaam smitamukhee maapeena vakshoruhaam |
paanibhyaa malipoorna ratna chashakam raktotpalam bibhrateem
saumyaam ratnaghatastha rakta charanaam dhyaayetparaamambikaam ||