Advertisment

Swarna Akarshana Bhairava Ashtottara Shatanamavali

 Swarna Akarshana Bhairava Ashtottara Shatanamavali

Sri Swarna Akarshana Bhairava Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Bhairaveshaaya Namah .
 2. Om Brahmavishnushivaatmane Namah
 3. Om Trailokyavandhaaya Namah
 4. Om Varadaaya Namah
 5. Om Varaatmane Namah
 6. Om Ratnasimhaasanasthaaya Namah
 7. Om Divyaabharanashobhine Namah
 8. Om Divyamaalyavibhooshaaya Namah
 9. Om Divyamoortaye Namah
 10. Om Anekahastaaya Namah
 11. Om Anekashirase Namah
 12. Om Anekanetraaya Namah
 13. Om Anekavibhave Namah
 14. Om Anekakanthaaya Namah
 15. Om Anekaamsaaya Namah
 16. Om Anekapaarshvaaya Namah
 17. Om Divyatejase Namah
 18. Om Anekaayudhayuktaaya Namah
 19. Om Anekasurasevine Namah
 20. Om Anekagunayuktaaya Namah
 21. Om Mahaadevaaya Namah
 22. Om Daaridryakaalaaya Namah
 23. Om Mahaasampadpradaayine Namah
 24. Om Shreebhairaveesamyuktaaya Namah
 25. Om Trilokeshaaya Namah
 26. Om Digambaraaya Namah
 27. Om Divyaangaaya Namah
 28. Om Daityakaalaaya Namah
 29. Om Paapakaalaaya Namah
 30. Om Sarvajnyaaya Namah
 31. Om Divyachakshushe Namah
 32. Om Ajitaaya Namah
 33. Om Jitamitraaya Namah
 34. Om Rudraroopaaya Namah
 35. Om Mahaaveeraaya Namah
 36. Om Anantaveeryaaya Namah
 37. Om Mahaaghoraaya Namah
 38. Om Ghoraghoraaya Namah
 39. Om Vishvaghoraaya Namah
 40. Om Ugraaya Namah
 41. Om Shaantaaya Namah
 42. Om Bhaktaanaam Shaantidaayine Namah
 43. Om Sarvalokaanaam Gurave Namah
 44. Om Pranavaroopine Namah
 45. Om Vaagbhavaakhyaaya Namah
 46. Om Deerghakaamaaya Namah
 47. Om Kaamaraajaaya Namah
 48. Om Yoshitakaamaaya Namah
 49. Om Deerghamaayaasvaroopaaya Namah
 50. Om Mahaamaayaaya Namah
 51. Om Srishtimaayaasvaroopaaya Namah
 52. Om Nisargasamayaaya Namah
 53. Om Suralokasupoojyaaya Namah
 54. Om Aapaduddhaaranabhairavaaya Namah
 55. Om Mahaadaaridryanaashine Namah
 56. Om Unmoolane Karmathaaya Namah
 57. Om Alakshmyaah Sarvadaa Namah
 58. Om Ajaamalavaddhaaya Namah
 59. Om Svarnaakarshanasheelaaya Namah
 60. Om Daaridrya Vidveshanaaya Namah
 61. Om Lakshyaaya Namah
 62. Om Lokatrayeshaaya Namah
 63. Om Svaanandam Nihitaaya Namah
 64. Om Shreebeejaroopaaya Namah
 65. Om Sarvakaamapradaayine Namah
 66. Om Mahaabhairavaaya Namah
 67. Om Dhanaadhyakshaaya Namah
 68. Om Sharanyaaya Namah
 69. Om Prasannaaya Namah
 70. Om Aadidevaaya Namah
 71. Om Mantraroopaaya Namah
 72. Om Mantraroopine Namah
 73. Om Svarnaroopaaya Namah
 74. Om Suvarnaaya Namah
 75. Om Suvarnavarnaaya Namah
 76. Om Mahaapunyaaya Namah
 77. Om Shuddhaaya Namah
 78. Om Buddhaaya Namah
 79. Om Samsaarataarine Namah
 80. Om Prachalaaya Namah
 81. Om Baalaroopaaya Namah
 82. Om Pareshaam Balanaashine Namah
 83. Om Svarnasamsthaaya Namah
 84. Om Bhootalavaasine Namah
 85. Om Paataalavaasaaya Namah
 86. Om Anaadhaaraaya Namah
 87. Om Anantaaya Namah
 88. Om Svarnahastaaya Namah
 89. Om Poornachandraprateekaashaaya Namah
 90. Om Vadanaambhojashobhine Namah
 91. Om Svaroopaaya Namah
 92. Om Svarnaalankaarashobhine Namah
 93. Om Svarnaakarshanaaya Namah
 94. Om Svarnaabhaaya Namah
 95. Om Svarnakanthaaya Namah
 96. Om Svarnaabhaambaradhaarine Namah
 97. Om Svarnasimhaanasthaaya Namah
 98. Om Svarnapaadaaya Namah
 99. Om Svarnabhapaadaaya Namah
 100. Om Svarnakaancheesushobhine Namah
 101. Om Svarnajanghaaya Namah
 102. Om Bhaktakaamadudhaatmane Namah
 103. Om Svarnabhaktaaya Namah
 104. Om Kalpavrikshasvaroopine Namah
 105. Om Chintaamanisvaroopaaya Namah
 106. Om Bahusvarnapradaayine Namah
 107. Om Hemaakarshanaaya Namah
 108. Om Bhairavaaya Namah

|| Iti Shree Svarnaakarshana Bhairava Ashtottara Shatanaamaavalih Sampoornam ||