Advertisment

Srisaila Mallikarjuna Ashtottara Shatanamavali

Srisaila Mallikarjuna Ashtottara Shatanamavali

Srisaila Mallikarjuna Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Shivaaya Namah
 2. Om Sarveshvaraaya Namah
 3. Om Shambhave Namah
 4. Om Tryakshaaya Namah
 5. Om Daakshaayanee Pataye Namah
 6. Om Vishveshvaraaya Namah
 7. Om Vishvayonayo Namah
 8. Om Shaashvataaya Namah
 9. Om Chandrashekharaaya Namah
 10. Om Shankaraaya Namah
 11. Om Pankajaalokaaya Namah
 12. Om Shoolapaanaye Namah
 13. Om Trilochanaaya Namah
 14. Om Kapardine Namah
 15. Om Karunaasindhave Namah
 16. Om Kaalakanthaaya Namah
 17. Om Kalaanidhaye Namah
 18. Om Vishvaroopaaya Namah
 19. Om Viroopaakshaaya Namah
 20. Om Shrutivide Namah
 21. Om Girijaapataye Namah
 22. Om Andhakadhvamsanaaya Namah
 23. Om Satyaaya Namah
 24. Om Satyaroopine Namah
 25. Om Sureshvaraaya Namah
 26. Om Kapaaline Namah
 27. Om Kaalasarpaghnaaya Namah
 28. Om Kunjaraasurabhanjanaaya Namah
 29. Om Paramaatmane Namah
 30. Om Paraanandamoortaye Namah
 31. Om Pannagabhooshanaaya Namah
 32. Om Panchavakraaya Namah
 33. Om Parabrahmane Namah
 34. Om Paarvateeshaaya Namah
 35. Om Paraatparaaya Namah
 36. Om Punyamoortaye Namah
 37. Om Mahaamoortaye Namah
 38. Om Dakshinaamoortaye Namah
 39. Om Avyayaaya Namah
 40. Om Bhavaaya Namah
 41. Om Paramakalyaananidhaye Namah
 42. Om Bhavabhayaapahaaya Namah
 43. Om Vishvatraaya Namah
 44. Om Vishvarakshaikaaya Namah
 45. Om Vishvodbhayai Namah
 46. Om Vishvamangalaaya Namah
 47. Om Tripuraaraye Namah
 48. Om Trilokeshaaya Namah
 49. Om Tridhaaghnaaya Namah
 50. Om Trigunaashrayaaya Namah
 51. Om Gaureeshaaya Namah
 52. Om Shaastre Namah
 53. Om Aghoraaya Namah
 54. Om Neelalohitaaya Namah
 55. Om Vyomakeshaaya Namah
 56. Om Trilokeshaaya Namah
 57. Om Shambaraasurabhedanaaya Namah
 58. Om Jagadaadaye Namah
 59. Om Jagannaathaaya Namah
 60. Om Jagadgurave Namah
 61. Om Bheemaaya Namah
 62. Om Suraganashreshthaaya Namah
 63. Om Pinaakine Namah
 64. Om Parameshvaraaya Namah
 65. Om Jatilaaya Namah
 66. Om Nitalaalokaaya Namah
 67. Om Nataaya Namah
 68. Om Naatyavishaaradaaya Namah
 69. Om Garvitaasurabhide Namah
 70. Om Gaatre Namah
 71. Om Garabhujenamah Namah
 72. Om Gautamastutaaya Namah
 73. Om Sadyojaataaya Namah
 74. Om Sahasraarchishe Namah
 75. Om Svaprakaashaka Chinnayaaya Namah
 76. Om Ugraaya Namah
 77. Om Pashupataye Namah
 78. Om Bhargaaya Namah
 79. Om Dhairyasthairya Vidhaayakaaya Namah
 80. Om Jatilaaya Namah
 81. Om Sarvabhooteshaaya Namah
 82. Om Samaaya Namah
 83. Om Tatpurushaaya Namah
 84. Om Shivaaya Namah
 85. Om Gangaadharaaya Namah
 86. Om Kalaashaaline Namah
 87. Om Sarvadeva Shiromanaye Namah
 88. Om Gauree Pataye Namah
 89. Om Ganaadheeshaaya Namah
 90. Om Giridhanvane Namah
 91. Om Vrishadhvajaaya Namah
 92. Om Bhasitoliddhoolitaakaaraaya Namah
 93. Om Sharanaagata Kaamadhu Ghe Namah
 94. Om Vaamadevaaya Namah
 95. Om Mahaadevaaya Namah
 96. Om Vasuretase Namah
 97. Om Vidhistutaaya Namah
 98. Om Shreeshaila Shikharaavaasine Namah
 99. Om Vilaasine Namah
 100. Om Vishva Mangalaaya Namah
 101. Om Brahmendraadisuropaasyaaya Namah
 102. Om Yoshitpumbhaava Vigrahaaya Namah
 103. Om Smeraprasanna Vadanaaya Namah
 104. Om Sarvalokeshvareshvaraaya Namah
 105. Om Kalyaanasugunaadhaaraaya Namah
 106. Om Paarvatee Praanavallabhaaya Namah
 107. Om Shree Parvata Manermoorni Vaasaaya Namah
 108. Om Shree Mallikaarjunaaya Namah

|| Iti Shree Shaila Mallikaarjuna Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||