Advertisment

Sri Vinayaka Ashtottara Sathanamavali

Sri Vinayaka Ashtottara Sathanamavali
 1. Om Gajaananaaya Namah
 2. Om Ganaadhyakshaaya Namah
 3. Om Vighnaraajaaya Namah
 4. Om Vighneshvaraaya Namah
 5. Om Dvaimaaturaaya Namah
 6. Om Dvimukhaaya Namah
 7. Om Pramukhaaya Namah
 8. Om Sumukhaaya Namah
 9. Om Kritine Namah
 10. Om Supradeeptaaya Namah
 11. Om Sukhanidhaye Namah
 12. Om Suraadhyakshaaya Namah
 13. Om Suraarighnaaya Namah
 14. Om Mahaaganapataye Namah
 15. Om Maanyaaya Namah
 16. Om Mahaakaalaaya Namah
 17. Om Mahaabalaaya Namah
 18. Om Herambaaya Namah
 19. Om Lambajatharaaya Namah
 20. Om Hrasva Greevaaya Namah
 21. Om Prathamaaya Namah
 22. Om Praajnyaaya Namah
 23. Om Pramodaaya Namah
 24. Om Modakapriyaaya Namah
 25. Om Vighnakartre Namah
 26. Om Vighnahantre Namah
 27. Om Vishvanetre Namah
 28. Om Viraatpataye Namah
 29. Om Shreepataye Namah
 30. Om Vaakpataye Namah
 31. Om Shringaarine Namah
 32. Om Aashrita Vatsalaaya Namah
 33. Om Shivapriyaaya Namah
 34. Om Sheeghrakaarine Namah
 35. Om Shaashvataaya Namah
 36. Om Balvaanvitaaya Namah
 37. Om Baloddataaya Namah
 38. Om Bhaktanidhaye Namah
 39. Om Bhaavagamyaaya Namah
 40. Om Bhaavaatmajaaya Namah
 41. Om Agragaamine Namah
 42. Om Mantrakrite Namah
 43. Om Chaameekara Prabhaaya Namah
 44. Om Sarvaaya Namah
 45. Om Sarvopaasyaaya Namah
 46. Om Sarvakartre Namah
 47. Om Sarvanetre Namah
 48. Om Sarvasiddhipradaaya Namah
 49. Om Sarvasiddhaye Namah
 50. Om Panchahastaaya Namah
 51. Om Paarvateenandanaaya Namah
 52. Om Prabhave Namah
 53. Om Kumaaragurave Namah
 54. Om Kunjaraasurabhanjanaaya Namah
 55. Om Kaantimate Namah
 56. Om Dhritimate Namah
 57. Om Kaamine Namah
 58. Om Kapitthaphalapriyaaya Namah
 59. Om Brahma Chaarine Namah
 60. Om Brahmaroopine Namah
 61. Om Mahodaraaya Namah
 62. Om Madotkataaya Namah
 63. Om Mahaaveeraaya Namah
 64. Om Mantrine Namah
 65. Om Mangalasusvaraaya Namah
 66. Om Pramadaaya Namah
 67. Om Jyaayase Namah
 68. Om Yakshakinnara Sevitaaya Namah
 69. Om Gangaasutaaya Namah
 70. Om Ganaadheeshaaya Namah
 71. Om Gambheeraninadaaya Namah
 72. Om Vatave Namah
 73. Om Parasme Namah
 74. Om Jyotishe Namah
 75. Om Aakraantapadachitprabhave Namah
 76. Om Abheeshtavaradaaya Namah
 77. Om Mangalapradaaya Namah
 78. Om Avyakta Roopaaya Namah
 79. Om Puraanapurushaaya Namah
 80. Om Pooshne Namah
 81. Om Pushkarotshipta Vaaranaaya Namah
 82. Om Agraganyaaya Namah
 83. Om Agrapoojyaaya Namah
 84. Om Apaakritaparaakramaaya Namah
 85. Om Satyadharmine Namah
 86. Om Sakhyai Namah
 87. Om Saaraaya Namah
 88. Om Sarasaambunidhaye Namah
 89. Om Maheshaaya Namah
 90. Om Vishadaangaaya Namah
 91. Om Manikinkineemekhalaaya Namah
 92. Om Samastadevataamoortaye Namah
 93. Om Sahishnave Namah
 94. Om Brahmavidyaadi Daanabhuve Namah
 95. Om Jishnuve Namah
 96. Om Vishnupriyaaya Namah
 97. Om Bhaktajeevitaaya Namah
 98. Om Jeevatamanmadhaaya Namah
 99. Om Aishvaryakaaranaaya Namah
 100. Om Satatotthitaaya Namah
 101. Om Vishvagdhrishe Namah
 102. Om Vishvarakshaavidhaanakrite Namah
 103. Om Kalyaana Gurave Namah
 104. Om Unmattaveshaaya Namah
 105. Om Parajayine Namah
 106. Om Samastajagadaadhaaraaya Namah
 107. Om Sarvaishvaryapradaaya Namah
 108. Om Shree Vinaayakaaya Namah

|| Iti Shree Vinaayaka Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||