Advertisment

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanamavali

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanamavali

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Vedavyaasaaya Namah
 2. Om Vishnuroopaaya Namah
 3. Om Paaraasharyaaya Namah
 4. Om Taponidhaye Namah
 5. Om Satyasandhaaya Namah
 6. Om Prashaantaatmane Namah
 7. Om Vaagmine Namah
 8. Om Satyavateesutaaya Namah
 9. Om Krishnadvaipaayanaaya Namah
 10. Om Daantaaya Namah
 11. Om Baadaraayanasanjnyitaaya Namah
 12. Om Brahmasootragrathitavate Namah
 13. Om Bhagavate Namah
 14. Om Jnyaanabhaaskaraaya Namah
 15. Om Sarvavedaantatattvajnyaaya Namah
 16. Om Sarvajnyaaya Namah
 17. Om Vedamoortimate Namah
 18. Om Vedashaakhaavyasanakrite Namah
 19. Om Kritakrityaaya Namah
 20. Om Mahaamunaye Namah
 21. Om Mahaabuddhaye Namah
 22. Om Mahaasiddhaye Namah
 23. Om Mahaashaktaye Namah
 24. Om Mahaadyutaye Namah
 25. Om Mahaakarmane Namah
 26. Om Mahaadharmane Namah
 27. Om Mahaabhaaratakalpakaaya Namah
 28. Om Mahaapuraanakrite Namah
 29. Om Jnyaanine Namah
 30. Om Jnyaanavijnyaanabhaajanaaya Namah
 31. Om Chiranjeevine Namah
 32. Om Chidaakaaraaya Namah
 33. Om Chittadoshavinaashakaaya Namah
 34. Om Vaasishthaaya Namah
 35. Om Shaktipautraaya Namah
 36. Om Shukadevagurave Namah
 37. Om Gurave Namah
 38. Om Aashaadhapoornimaapoojyaaya Namah
 39. Om Poornachandranibhaananaaya Namah
 40. Om Vishvanaathastutikaraaya Namah
 41. Om Vishvavandyaaya Namah
 42. Om Jagadgurave Namah
 43. Om Jitendriyaaya Namah
 44. Om Jitakrodhaaya Namah
 45. Om Vairaagyanirataaya Namah
 46. Om Shuchaye Namah
 47. Om Jaiminyaadisadaachaaryaaya Namah
 48. Om Sadaachaarasadaasthitaaya Namah
 49. Om Sthitaprajnyaaya Namah
 50. Om Sthiramataye Namah
 51. Om Samaadhisamsthitaashayaaya Namah
 52. Om Prashaantidaaya Namah
 53. Om Prasannaatmane Namah
 54. Om Shankaraaryaprasaadakrite Namah
 55. Om Naaraayanaatmakaaya Namah
 56. Om Stavyaaya Namah
 57. Om Sarvalokahite Rataaya Namah
 58. Om Achaturvadanabrahmane Namah
 59. Om Dvibhujaaparakeshavaaya Namah
 60. Om Aphaalalochanashivaaya Namah
 61. Om Parabrahmasvaroopakaaya Namah
 62. Om Brahmanyaaya Namah
 63. Om Braahmanaaya Namah
 64. Om Brahmine Namah
 65. Om Brahmavidyaavishaaradaaya Namah
 66. Om Brahmaatmaikatvavijnyaatre Namah
 67. Om Brahmabhootaaya Namah
 68. Om Sukhaatmakaaya Namah
 69. Om Vedaabjabhaaskaraaya Namah
 70. Om Vidushe Namah
 71. Om Vedavedaantapaaragaaya Namah
 72. Om Apaantaratamonaamne Namah
 73. Om Vedaachaaryaaya Namah
 74. Om Vichaaravate Namah
 75. Om Ajnyaanasuptibuddhaatmane Namah
 76. Om Prasuptaanaam Prabodhakaaya Namah
 77. Om Apramattaaya Namah
 78. Om Aprameyaatmane Namah
 79. Om Maunine Namah
 80. Om Brahmapade Rataaya Namah
 81. Om Pootaatmane Namah
 82. Om Sarvabhootaatmane Namah
 83. Om Bhootimate Namah
 84. Om Bhoomipaavanaaya Namah
 85. Om Bhootabhavyabhavajjnyaatre Namah
 86. Om Bhoomasamsthitamaanasaaya Namah
 87. Om Utphullapundareekaakshaaya Namah
 88. Om Pundareekaakshavigrahaaya Namah
 89. Om Navagrahastutikaraaya Namah
 90. Om Parigrahavivarjitaaya Namah
 91. Om Ekaantavaasasupreetaaya Namah
 92. Om Shamaadinilaayaaya Namah
 93. Om Munaye Namah
 94. Om Ekadantasvaroopena Lipikaarine Namah
 95. Om Brihaspataye Namah
 96. Om Bhasmarekhaaviliptaangaaya Namah
 97. Om Rudraakshaavalibhooshitaaya Namah
 98. Om Jnyaanamudraalasatpaanaye Namah
 99. Om Smitavaktraaya Namah
 100. Om Jataadharaaya Namah
 101. Om Gabheeraatmane Namah
 102. Om Sudheeraatmane Namah
 103. Om Svaatmaaraamaaya Namah
 104. Om Ramaapataye Namah
 105. Om Mahaatmane Namah
 106. Om Karunaasindhave Namah
 107. Om Anirdeshyaaya Namah
 108. Om Svaraajitaaya Namah

|| Iti Shree Vedavyaasa Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||