Advertisment

Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtothram

Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanamavali
 1. Om Shree Vaasavaambaayai Nama:
 2. Om Kanyakaayai Namah
 3. Om Jaganmaatre Namah
 4. Om Aadishaktyai Namah
 5. Om Karunaayai Namah
 6. Om Devyai Namah
 7. Om Prakriti Svaroopinyai Namah
 8. Om Vidyaayai Namah
 9. Om Shubhaayai Namah
 10. Om Dharma Svaroopinyai Namah
 11. Om Vaishyaakulodbhaavaayai Namah
 12. Om Sarvasyai Namah
 13. Om Sarvajnyaayai Namah
 14. Om Nityaayai Namah
 15. Om Tyaaga Svaroopinyai Namah
 16. Om Bhadraayai Namah
 17. Om Veda Vedyaayai Namah
 18. Om Sarvapoojitaayai Namah
 19. Om Kusuma Putrikaayai Namah
 20. Om Kusumandanta Vatsalaayai Namah
 21. Om Shaantaayai Namah
 22. Om Gabheeraayai Namah
 23. Om Shubhaayai Namah
 24. Om Saundaryanilayaayai Namah
 25. Om Sarvahitaayai Namah
 26. Om Shubhapradaayai Namah
 27. Om Nitya Muktaayai Namah
 28. Om Sarva Saukhya Pradaayai Namah
 29. Om Sakala Dharmopadesha Kaarinyai Namah
 30. Om Paapa Haarinyai Namah
 31. Om Vimalaayai Namah
 32. Om Udaaraayai Namah
 33. Om Agni Pravishtaayai Namah
 34. Om Aadarsha Veeramaatre Namah
 35. Om Ahimsaa Svaroopinyai Namah
 36. Om Aarya Vaishya Poojitaayai Namah
 37. Om Bhakta Rakshana Tatparaayai Namah
 38. Om Dushta Nigrahaayai Namah
 39. Om Nishkalaayai Namah
 40. Om Sarva Sampatrpadaayai Namah
 41. Om Daaridrya Dhvamsinyai Namah
 42. Om Trikaala Jnyaana Sampannaayai Namah
 43. Om Leelaa Maananusha Vigrahaayai Namah
 44. Om Vishnu Vardha Samhaarikaayai Namah
 45. Om Suguna Ratnaayai Namah
 46. Om Saaha Saundarya Sampannaayai Namah
 47. Om Sachchidaananda Svaroopaayai Namah
 48. Om Vishvaroopa Pradarshinyai Namah
 49. Om Nigama Vedyaayai Namah
 50. Om Nishkaa Maayai Namah
 51. Om Sarva Saubhaagyadaayinyai Namah
 52. Om Dharma Samsthaapanaayai Namah
 53. Om Nitya Sevitaayai Namah
 54. Om Nitya Mangalaayai Namah
 55. Om Nitya Vaibhavaayai Namah
 56. Om Sarvopaadhi Vinirmuktaayai Namah
 57. Om Raajaraajeshvaryai Namah
 58. Om Umaayai Namah
 59. Om Shivapoojaa Tatparaayai Namah
 60. Om Paraashakyai Namah
 61. Om Bhakta Kalpakaayai Namah
 62. Om Jnyaananilayaayai Namah
 63. Om Brahma Vishnu Shivaatmikaayai Namah
 64. Om Shivaayai Namah
 65. Om Bhakti Gamyaayai Namah
 66. Om Bhakti Vashyaayai Namah
 67. Om Naada Bindu Kalaa Teetaayai Namah
 68. Om Sarvopadra Vaarinyai Namah
 69. Om Sarva Saroopaayai Namah
 70. Om Sarva Shaktimayyai Namah
 71. Om Mahaa Budyai Namah
 72. Om Mahaa Siddhye Namah
 73. Om Sadgati Daayinyai Namah
 74. Om Amritaayai Namah
 75. Om Anugraha Pradhaayai Namah
 76. Om Aaryayai Namah
 77. Om Vasu Pradaayai Namah
 78. Om Kalaavatyai Namah
 79. Om Keerti Vardhinyayai Namah
 80. Om Keertita Gunaayai Namah
 81. Om Chidaanaandaayai Namah
 82. Om Chidaa Dhaaraayai Namah
 83. Om Chidaa Kaaraayai Namah
 84. Om Chidaalayaayai Namah
 85. Om Chaitanya Roopinyai Namah
 86. Om Yajnya Roopaayai Namah
 87. Om Yajnya Phala Daayai Namah
 88. Om Taapatraya Vinaashinyai Namah
 89. Om Gunaateetaayai Namah
 90. Om Vishnuvardhana Mardhinyai Namah
 91. Om Teerdha Roopaayai Namah
 92. Om Deena Vatsalaayai Namah
 93. Om Dayaapoornaayai Namah
 94. Om Taponishtaayai Namah
 95. Om Shreshthaayai Namah
 96. Om Shreeyutaayai Namah
 97. Om Niranjanaayai Namah
 98. Om Pramoda Daayinyai Namah
 99. Om Bhava Bandha Vinaashinyai Namah
 100. Om Bhagavatyai Namah
 101. Om Ihapara Saukhya Daayai Namah
 102. Om Aashrita Vatsalaayai Namah
 103. Om Mahaa Vrataayai Namah
 104. Om Mano Ramaayai Namah
 105. Om Sakalaabheeshta Pradaayai Namah
 106. Om Nitya Mangala Roopinyai Namah
 107. Om Nityotsavaayai Namah
 108. Om Shree Kanyakaaparameshvaryai Namah

|| Iti Shree Vaasavee Kanyakaa Parameshvaree Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||