Advertisment

Tulasi Devi Ashtottara Shatanamavali

Sri Tulasi Ashtottara Shatanamavali

Tulasi Devi Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Shree Tulaseedevyai Namah
 2. Om Shree Sukhyai- Shree Bhadraayai Namah
 3. Om Shree Manojnyana Pallavayai Namah
 4. Om Purandarasateepoojyaayai Namah
 5. Om Punyadaayai Namah
 6. Om Punyaroopinyai Namah
 7. Om Jnyaanavijnyaanajananyai Namah
 8. Om Tattvajnyaanapriyaayai Namah
 9. Om Jaanakiduhkhashamanyai Namah
 10. Om Janaardhanapriyaayai Namah
 11. Om Sarvakalmashasamharyai Namah
 12. Om Smarakotisamaprabhaayai Namah
 13. Om Paanchaalipoojyacharanaayai Namah
 14. Om Paapaaranyadavaanalaayai Namah
 15. Om Kaamitaartha Pradaayai Namah
 16. Om Gaureeshaaradaasamsevitaayai Namah
 17. Om Vandaarujanamandaaraayai Namah
 18. Om Nilampaabharanasaktayai Namah
 19. Om Lakshmeechandrasahodaryai Namah
 20. Om Sanakaadimunidhyeyaayai Namah
 21. Om Krishnaanandajanitryai Namah
 22. Om Chidaanandasvaroopinyai Namah
 23. Om Naaraayanyai Namah
 24. Om Satyaroopaayai Namah
 25. Om Maayaateetaayai Namah
 26. Om Maheshvaryai Namah
 27. Om Vadanachchavinirdhootaraakaa Namah
 28. Om Poornanishaakaraayai Namah
 29. Om Rochanaapankatilakala Namah
 30. Om Sannitalabhaasuraayai Namah
 31. Om Shubhapradaayai Namah
 32. Om Shuddhaayai,- Pallavoshtyai Namah
 33. Om Padmamukhyai Namah
 34. Om Pullapadmadalaikshanaayai Namah
 35. Om Chaampeyakalikaakaaranaasaa Namah
 36. Om Dandaviraajitaayai Namah
 37. Om Mandasmitaayai Namah
 38. Om Manjulaangyai Namah
 39. Om Maadhavapriyaabhaaminyai Namah
 40. Om Maanikyakankaladharaayai Namah
 41. Om Manikundalamanditaayai Namah
 42. Om Indrasampatkaryai Namah
 43. Om Shaktyai Namah
 44. Om Indragopaneebhaamshukaayai Namah
 45. Om Ksheeraabditanayaayai Namah
 46. Om Ksheerasaagarasanksheevaayai Namah
 47. Om Shaantikaantigunopetaayai Namah
 48. Om Brindaanugunasampatryai Namah
 49. Om Pootaatmikaayai Namah
 50. Om Pootanaadisvaroopinyai Namah
 51. Om Yogadhyeyaayai Namah
 52. Om Yogaanandapadaayai Namah
 53. Om Chaturvargapradaaya Namah
 54. Om Chaaturvarnayikapaavanaayai Namah
 55. Om Trilokajananyai Namah
 56. Om Grahamedhisamaaraadhyaayai Namah
 57. Om Sadaanaanganapaavanaayai Namah
 58. Om Muneendrahridayaavaasaayai Namah
 59. Om Moolaprakritisanjnyikaayai Namah
 60. Om Brahmaroopinyai Namah
 61. Om Paranjyotishyai Namah
 62. Om Avaajanasagocharaayai Namah
 63. Om Panchabhootaatmikaayai Namah
 64. Om Panchakalaatmikaayai Namah
 65. Om Yogaayai Namah
 66. Om Achyutaayai Namah
 67. Om Yajnyaroopinyai Namah
 68. Om Samsaaraduhkhashamanyai Namah
 69. Om Srishti Sthityantakaarinyai Namah
 70. Om Sarvaprapanchanirmaatryai Namah
 71. Om Vaishnavyai Namah
 72. Om Madhurasvaroopaayai Namah
 73. Om Nitareeshvaraayai Namah
 74. Om Nirgunaayai,- Nityaayai Namah
 75. Om Niraatankaayai Namah
 76. Om Deenajanapaalanatatparaayai Namah
 77. Om Ranatkinkinikaajaalaratna Namah
 78. Om Kaancheelasatkataayai Namah
 79. Om Chalanmanjeeracharanaayai Namah
 80. Om Chaturaanasevitaayai Namah
 81. Om Ahoraatrikaarinyai Namah
 82. Om Muktaahaarabharaakraantaayai Namah
 83. Om Mudrikaaratnabhaasuraayai Namah
 84. Om Siddipradaayai Namah
 85. Om Amalaayai,- Kamalaayai Namah
 86. Om Lokasundaryai Namah
 87. Om Hemakumbhakuchadvayaayai Namah
 88. Om Lasitakumbhachadvayaayai Namah
 89. Om Chanchalaayai,- Lakshmye Namah
 90. Om Shreekrishnapriyaayai Namah
 91. Om Raamapriyaayai Namah
 92. Om Vishnupriyaayai Namah
 93. Om Shaankaryai Namah
 94. Om Shivashankaryai Namah
 95. Om Tulasyai Namah
 96. Om Kundakutmalaradanaayai Namah
 97. Om Pakvabimboshyai Namah
 98. Om Sharashchandrikaayai Namah
 99. Om Chaampeyanaasikaayai Mahaa
 100. Om Kambusundaragalaayai Namah
 101. Om Tatillataangyai Namah
 102. Om Mattabandhurakuntalaayai Namah
 103. Om Nakshatranibhaanakhaayai Namah
 104. Om Rambhaanibhoruyugmaayai Namah
 105. Om Saikatashronyai Namah
 106. Om Madakantheeravamadhyaayai Namah
 107. Om Keeravaanyai Namah
 108. Om Shree Mahaa Tulaseedevyai Namah

|| Iti Shree Tulasee Devee Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||