Sri Sudarshana Ashtottara Shatanamavali

Sri Sudarshana Ashtottara Shatanamavali

Sri Sudarshana Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Sudarshanaaya Namah
 2. Om Chakraraajaaya Namah
 3. Om Tejovyoohaaya Namah
 4. Om Mahaadyutaye Namah
 5. Om Sahasrabaahave Namah
 6. Om Deeptaangaaya Namah
 7. Om Arunaakshaaya Namah
 8. Om Prataapavate Namah
 9. Om Anekaaditya Sam Kaashaaya Namah
 10. Om Dvajaalaabhiranjitaaya Namah
 11. Om Saudaamineesahasraabhaaya Namah
 12. Om Mani Kundalashobhitaaya Namah
 13. Om Panchabhootamunoroopaaya Namah
 14. Om Shatkonaantarasamsthitaaya Namah
 15. Om Haraantahkaranobhootaaya Namah
 16. Om Roshabheeshanavigrahaaya Namah
 17. Om Haripaanilasat Padmaaya Namah
 18. Om Vihaararaamamanoharaaya Namah
 19. Om Shreekaararoopaaya Namah
 20. Om Sarvajnyaaya Namah
 21. Om Sarvalokaarchitaprabhave Namah
 22. Om Chaturveshasahasraaraaya Namah
 23. Om Chaturvedamayaa Ya Namah
 24. Om Analaaya Namah
 25. Om Bhakta Chaandramasajyotishe Namah
 26. Om Bhavaroga Vinaashakaaya Namah
 27. Om Makaaraatmane Namah
 28. Om Rakshot Krishitaangaaya Namah
 29. Om Sarva Daityagraivanaala Namah
 30. Om Vibhedanamahaagajaaya Namah
 31. Om Bheemadamshtraaya Namah
 32. Om Jvaalaakaaraaya Namah
 33. Om Bheemakarmane Namah
 34. Om Trilochanaaya Namah
 35. Om Neelavarnaaya Namah
 36. Om Nityasukhaaya Namah
 37. Om Nirmalashriyai Namah
 38. Om Niranjanaaya Namah
 39. Om Raktamaalyaambaradharaaya Namah
 40. Om Raktachandanarooshitaaya Namah
 41. Om Raajogunaanghriye Namah
 42. Om Shooraaya Namah
 43. Om Rakshahkulayamopamaaya Namah
 44. Om Nitya Kshemakaraaya Namah
 45. Om Sarvajnyaaya Namah
 46. Om Paashandajanamandanaaya Namah
 47. Om Naaraayanaajnyaananuvartine Namah
 48. Om Lanamaarta Prakaasha Kaaya Namah
 49. Om Phaninandanadordandakhandanaaya Namah
 50. Om Vijayaakritaye Namah
 51. Om Mitrabhaavine Namah
 52. Om Sarvamayaaya Namah
 53. Om Tamovidhvamsanaaya Namah
 54. Om Rajassatvatamodvartine Namah
 55. Om Trigunaatmane Namah
 56. Om Trilokadhrite Namah
 57. Om Harimaayaagunopetaaya Namah
 58. Om Avyayaaya Namah
 59. Om Akshasvaroopabhaaje Namah
 60. Om Paramaatmane Namah
 61. Om Paranjyotishe Namah
 62. Om Panchakritya Paraayanaaya Namah
 63. Om Jnyaanashaktibalaishvaryaya Namah
 64. Om Veeryatejaprabhaamayaaya Namah
 65. Om Satasat Paraaya Namah
 66. Om Poornaaya Namah
 67. Om Vaangmayaaya Namah
 68. Om Vaataaya Namah
 69. Om Achyutaaya Namah
 70. Om Jeevaaya Namah
 71. Om Haraye Namah
 72. Om Hamsaroopaaya Namah
 73. Om Panchaashat Peetharoopakaaya Namah
 74. Om Maatrikaamandalaadhyakshaaya Namah
 75. Om Madhudhvamsine Namah
 76. Om Manomayaaya Namah
 77. Om Buddhiroopaaya Namah
 78. Om Chittasaakshine Namah
 79. Om Saaraaya Namah
 80. Om Hamsaaksharadvee’yaaya Namah
 81. Om Mantrayantraprabhaavaaya Namah
 82. Om Mantrayantramayaaya Namah
 83. Om Vibhave Namah
 84. Om Kriyaaspadaaya Namah
 85. Om Shuddhaaya Namah
 86. Om Trivikramaaya Namah
 87. Om Niraayudhaaya Namah
 88. Om Asaramyaaya Namah
 89. Om Sarvaayudhasamanvitaaya Namah
 90. Om Omkaara Roopaaya Namah
 91. Om Poornaatmane Namah
 92. Om Aankaraat Saadhyabhanjanaaya Namah
 93. Om Ainkaaraaya Namah
 94. Om Vaak Pradaaya Namah
 95. Om Vaagmine Namah
 96. Om Shreenkaaraishvaryavardhanaaya Namah
 97. Om Kleenkaara Mohanaakaaraaya Namah
 98. Om Humphat Kshobhanaakritaye Namah
 99. Om Indraarchitamano Vegaaya Namah
 100. Om Dharanibhaaranaashakaaya Namah
 101. Om Veeraaraadhyaa Ya Namah
 102. Om Vishvaroopaaya Namah
 103. Om Vaishnavaaya Namah
 104. Om Vishnubhakti Daaya Namah
 105. Om Satya Vrataaya Namah
 106. Om Satya Varaaya Namah
 107. Om Satyadharmanushajnyakaaya Namah
 108. Om Naaraayanakripaavyoohatejaskaraaya Namah

|| Iti Shree Sudarshana Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||