Advertisment

Sri Shani Astothara Satanaamavali

Sri Shani Ashtottara Shatanamavali
 1. Om Shanaishcharaaya Namah
 2. Om Shaantaaya Namah
 3. Om Sarvaabheeshtapradaayine Namah
 4. Om Sharanyaaya Namah
 5. Om Varenyaaya Namah
 6. Om Sarveshaaya Namah
 7. Om Saumyaaya Namah
 8. Om Suravandyaaya Namah
 9. Om Suralokavihaarine Namah
 10. Om Sukhaasanopavishtaaya Namah ||10||
 11. Om Sundaraaya  Namah
 12. Om Ghanaroopaaya Namah
 13. Om Ghanaabharanadhaarine Namah
 14. Om Ghanasaaravilepanaaya Namah
 15. Om Khadyotaaya Namah
 16. Om Mandaaya Namah
 17. Om Mandacheshtaaya Namah
 18. Om Vairaagyadaaya  Namah
 19. Om Veeraaya Namah
 20. Om Veetarogabhayaaya Namah ||20||
 21. Om Vipatparampareshaaya Namah
 22. Om Vishvavandyaaya Namah
 23. Om Gridhravaahaaya Namah
 24. Om Goodhaaya Namah
 25. Om Koormaangaaya Namah
 26. Om Kuroopine Namah
 27. Om Kutsitaaya Namah
 28. Om Gunaadhyaaya Namah
 29. Om Gocharaaya Namah
 30. Om Avidyaamoolanaashaaya Namah ||30||
 31. Om Vidyaavidyaasvaroopine Namah
 32. Om Aayushyakaaranaaya Namah
 33. Om Aapaduddhartre Namah
 34. Om Vishnubhaktaaya Namah
 35. Om Vashine Namah
 36. Om Vividhaagamavedine Namah
 37. Om Vidhistutyaaya Namah
 38. Om Mahaaneeyagunaatmane Namah
 39. Om Martyapaavanapaadaaya Namah
 40. Om Maheshaaya Namah ||40||
 41. Om Chhaayaaputraaya Namah
 42. Om Sharvaaya Namah
 43. Om Sharatooneeradhaarine Namah
 44. Om Charasthirasvabhaavaaya Namah
 45. Om Chanchalaaya Namah
 46. Om Neelavarnaaya Namah
 47. Om Nityaaya Namah
 48. Om Neelaanjananibhaaya Namah
 49. Om Neelaambaravibhooshaaya  Namah
 50. Om Nishchalaaya Namah ||50||
 51. Om Vedyaaya Namah
 52. Om Vidhiroopaaya Namah
 53. Om Virodhaadhaarabhoomaye Namah
 54. Om Vedaaspadasvabhaavaaya Namah
 55. Om Vajradehaaya Namah
 56. Om Vandyaaya Namah
 57. Om Viroopaakshaaya Namah
 58. Om Varishthaaya Namah
 59. Om Garishthaaya Namah
 60. Om Vajraankushadharaaya Namah ||60||
 61. Om Varadaaya Namah
 62. Om Abhayahastaaya Namah
 63. Om Vaamanaaya Namah
 64. Om Jyeshthapatnee Sametaaya Namah
 65. Om Shreshthaaya Namah
 66. Om Amitabhooshine Namah
 67. Om Kashtaughanaashakaaya Namah
 68. Om Aaryapushtidaaya Namah
 69. Om Stutyaaya Namah
 70. Om Stotragamyaaya Namah ||70||
 71. Om Bhaktivashyaaya Namah
 72. Om Bhaanave Namah
 73. Om Bhaanuputraaya Namah
 74. Om Bhavyaaya Namah
 75. Om Paavanaaya Namah
 76. Om Dhanurmandala Samsthaaya Namah
 77. Om Dhanadaaya Namah
 78. Om Dhanushmate Namah
 79. Om Tanuprakaasha Dehaaya Namah
 80. Om Taamasaaya Namah ||80||
 81. Om Asheshajana Vandyaaya Namah
 82. Om Visheshaphaladaayine Namah
 83. Om Vasheekritajaneshaaya Namah
 84. Om Pasoonaampataye Namah
 85. Om Khecharaaya Namah
 86. Om Khageshaaya Namah
 87. Om Ghananeelaambaraaya Namah
 88. Om Kaathinyamaanasaaya Namah
 89. Om Aaryaganastutyaaya Namah
 90. Om Neelachchhatraaya Namah ||90||
 91. Om Nityaaya Namah
 92. Om Nirgunaaya Namah
 93. Om Gunaatmane Namah
 94. Om Niraamayaaya Namah
 95. Om Nindyaaya Namah
 96. Om Vandaneeyaaya Namah
 97. Om Dheeraaya Namah
 98. Om Divyadehaaya Namah
 99. Om Deenaarti Haranaaya Namah
 100. Om Dainyanaashakaraaya Namah ||100||
 101. Om Aaryajanaganyaaya Namah
 102. Om Krooraaya Namah
 103. Om Kroora Cheshtaaya Namah
 104. Om Kaamakrodhakaraaya Namah
 105. Om Kalatraputrashatrutvakaaranaaya Namah
 106. Om Pariposhitabhaktaaya Namah
 107. Om Parabheetiharaaya Namah
 108. Om Bhaktasangha Manobheeshta Phaladaaya Namah ||108||

|| Iti Shree Shani Ashtottara Shatanaamaavali Sampoornam ||