Sri Sarabeswara Ashtottara Shatanamavali

Sri Sarabeswara Ashtottara Shatanamavali

Sri Sarabeswara Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Sharabheshvaraaya Namah
 2. Om Ugraaya Veeraaya Namah
 3. Om Bhavaaya Namah
 4. Om Vishnave Namah
 5. Om Rudraaya Namah
 6. Om Bheemaaya Namah
 7. Om Krityaaya Namah
 8. Om Manyave Namah
 9. Om Paraaya Namah
 10. Om Sharvaaya Namah
 11. Om Shankaraaya Namah
 12. Om Haraaya Namah
 13. Om Kaalakaalaaya Namah
 14. Om Mahaakaalaaya Namah
 15. Om Mrityave Namah
 16. Om Nityaaya Namah
 17. Om Veerabhadraaya Namah
 18. Om Sahasraakshaaya Namah
 19. Om Meedu She Namah
 20. Om Mahate Namah
 21. Om Akraaya Namah
 22. Om Mahaadevaaya Namah
 23. Om Devaaya Namah
 24. Om Shoolane Namah
 25. Om E Kaaya Namah
 26. Om Neelakarnaaya Namah
 27. Om Shreekantaaya Namah
 28. Om Pinaakine Namah
 29. Om Aanandaaya Namah
 30. Om Sookshmaaya Namah
 31. Om Mrityu Mrityuve Namah
 32. Om Paraayi Namah
 33. Om Parameshvaraaya Namah
 34. Om Paraatparaaya Namah
 35. Om Pareshitre Namah
 36. Om Bhagavate Namah
 37. Om Vishvamoortaye Namah
 38. Om Vishnu Kandharaa Yaa Namah
 39. Om Vishnukshetraaya Namah
 40. Om Bhaanave Namah
 41. Om Kaivartaaya Namah
 42. Om Kiraata Yaa Namah
 43. Om Mahaavyaadhaaya Namah
 44. Om Shambhave Namah
 45. Om Bhairavaaya Namah
 46. Om Sharanyaaya Namah
 47. Om Mahaa Bairava Roopine Namah
 48. Om Nrisimhaasamhaartre Namah
 49. Om Vishnumaayantakaarine Namah
 50. Om Trayambakaaya Namah
 51. Om Maheshaaya Namah
 52. Om Shipivishtaaya Namah
 53. Om Mrityunjayaaya Namah
 54. Om Sarvanyaaya Namah
 55. Om Yamaaraye Namah
 56. Om Katotkataaya Namah
 57. Om Hiranyaaya Namah
 58. Om Vahni Reta Se Namah
 59. Om Mahaa Praanaaya Namah
 60. Om Jeevaaya Namah
 61. Om Praanabaanapravartinee Namah
 62. Om Trigunaayai Namah
 63. Om Trishoolaaya Namah
 64. Om Gunaateetaaya Namah
 65. Om Jishnave Namah
 66. Om Yantravaahanaaya Namah
 67. Om Yantra Parivartane Namah
 68. Om Chit Vyomne Namah
 69. Om Sookshmaaya Namah
 70. Om Pungavaadheeshavaagine Namah
 71. Om Paramaaya Namah
 72. Om Vikaaraaya Namah
 73. Om Sarvakaarana Hetave Namah
 74. Om Kapaaline Namah
 75. Om Karaalaaya Namah
 76. Om Pataye Namah
 77. Om Punya Keertaye Namah
 78. Om Amoghaaya Namah
 79. Om Agninetra Namah
 80. Om Lakshmee Netre Namah
 81. Om Lakshmee Naadhaaya Namah
 82. Om Sambhave Namah
 83. Om Bhishatkamaaya Namah
 84. Om Chandaaya Namah
 85. Om Ghoraroopine Namah
 86. Om Devaaya Namah
 87. Om Devadevaaya Namah
 88. Om Bhavaaneepataye Namah
 89. Om Avyaktaaya Namah
 90. Om Vishokaaya Namah
 91. Om Veera Dhanvine Namah
 92. Om Sarvaanaye Namah
 93. Om Kritti Vaasaaya Namah
 94. Om Panchaarnavahetave Namah
 95. Om Ekapaadaaya Namah
 96. Om Chandraardhamauliye Namah
 97. Om Advararaajaaya Namah
 98. Om Vatsalaampataye Namah
 99. Om Yogi Dhyeyaaya Namah
 100. Om Yogeshvaraaya Namah
 101. Om Satvaaya Namah
 102. Om Stutraaya Namah
 103. Om Rudraaya Namah
 104. Om Paramaatmane Namah
 105. Om Sarvaatmane Namah
 106. Om Sarveshvaraatmane Namah
 107. Om Kaaleedurgaasametaveerashara Namah
 108. Om Bheshvarasvaamine Namah

|| Iti Shree Sharabheshvara Svaami Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||