Advertisment

Sri Padmavathi Ashtottara Shatanamavali

Padmavathi Ashtottara Shatanamavali

Sri Padmavathi Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Padmaavatyai Namah
 2. Om Devyai Namah
 3. Om Padmodbhavaayai Namah
 4. Om Karunapradaayinyai Namah
 5. Om Sahridayaayai Namah
 6. Om Tejasva Roopinyai Namah
 7. Om Kamalamukhai Namah
 8. Om Padmadharaaya Namah
 9. Om Shriyai Namah
 10. Om Padmanetre Namah ||10||
 11. Om Padmakaraayai Namah
 12. Om Sugunaayai Namah
 13. Om Kunkuma Priyaayai Namah
 14. Om Hemavarnaayai Namah
 15. Om Chandra Vanditaayai Namah
 16. Om Dhagadhaga Prakaasha Shareera Dhaarinyai Namah
 17. Om Vishnu Priyaayai Namah
 18. Om Nitya Kalyaanyai Namah
 19. Om Koti Soorya Prakaashinyai Namah
 20. Om Mahaa Saundarya Roopinyai Namah ||20||
 21. Om Bhaktavatsalaayai Namah
 22. Om Brahmaanda Vaasinyai Namah
 23. Om Dharma Sankalpaayai Namah
 24. Om Daakshinya Kataakshinyai Namah
 25. Om Bhakti Pradaayinyai Namah
 26. Om Gunatraya Vivarjitaayai Namah
 27. Om Kalaashodasha Samyutaayai Namah
 28. Om Sarvaloka Jananyai Namah
 29. Om Muktidaayinyai Namah
 30. Om Dayaamritaayai Namah ||30||
 31. Om Praajnyaayai Namah
 32. Om Mahaa Dharmaayai Namah
 33. Om Dharma Roopinyai Namah
 34. Om Alankaara Priyaayai Namah
 35. Om Sarvadaaridrya Dhvamsinyai Namah
 36. Om Shree Venkatesha Vakshasthala Sthitaayai Namah
 37. Om Lokashoka Vinaashinyai Namah
 38. Om Vaishnavyai Namah
 39. Om Tiruchaanooru Puravaasinyai Namah
 40. Om Veda Vidyaa Vishaaradaayai Namah ||40||
 41. Om Vishnu Paada Sevitaayai Namah
 42. Om Jaganmohinyai Namah
 43. Om Shaktisvaroopinyai Namah
 44. Om Prasannodayaayai Namah
 45. Om Sarvalokanivaasinyai Namah
 46. Om Bhoojayaayai Namah
 47. Om Aishvarya Pradaayinyai Namah
 48. Om Shaantaayai Namah
 49. Om Mandaara Kaaminyai Namah
 50. Om Kamalaakaraayai Namah ||50||
 51. Om Vedaanta Jnyaana Roopinyai Namah
 52. Om Sarva Sampatti Roopinyai Namah
 53. Om Koti Soorya Samaprabhaayai Namah
 54. Om Pooja Phaladaayinyai Namah
 55. Om Kamalaasanaadi Sarvadevataayai Namah
 56. Om Vaikuntha Vaasinyai Namah
 57. Om Abhaya Daayinyai Namah
 58. Om Nrityageeta Priyaayai Namah
 59. Om Ksheera Saagarodbhavaayai Namah
 60. Om Aakaasharaaja Putrikaayai Namah ||60||
 61. Om Suvarna Hasta Dhaarinyai Namah
 62. Om Kaama Roopinyai Namah
 63. Om Karunaakataaksha Dhaarinyai Namah
 64. Om Amritaa Sujaayai Namah
 65. Om Ashtadikpaalakaadhipatyai Namah
 66. Om Manmadhadarpa Samhaaryai Namah
 67. Om Kamalaardha Bhaagaayai Namah
 68. Om Shatkoti Teerthavaasitaayai Namah
 69. Om Aadishankara Poojitaayai Namah
 70. Om Preeti Daayinyai Namah ||70||
 71. Om Saubhaagya Pradaayinyai Namah
 72. Om Mahaakeerti Pradaayinyai Namah
 73. Om Krishnaatipriyaayai Namah
 74. Om Gandharva Shaapa Vimochakaayai Namah
 75. Om Krishnapatnyai Namah
 76. Om Triloka Poojitaayai Namah
 77. Om Jaganmohinyai Namah
 78. Om Sulabhaayai Namah
 79. Om Susheelaayai Namah
 80. Om Bhaktyaatma Nivaasinyai Namah ||80||
 81. Om Sandhyaa Vandinyai Namah 
 82. Om Sarva Lokamaatre Namah
 83. Om Abhimata Daayinyai Namah
 84. Om Lalitaa Vadhootyai Namah
 85. Om Samasta Shaastra Vishaaradaayai Namah
 86. Om Suvarnaa Bharana Dhaarinyai Namah
 87. Om Karaveera Nivaasinyai Namah
 88. Om Shree Shreenivaasa Priyaayai Namah
 89. Om Chandramandala Sthitaayai Namah
 90. Om Alivelu Mangaayai Namah ||90||
 91. Om Divya Mangaladhaarinyai Namah
 92. Om Sukalyaana Peethasthaayai Namah
 93. Om Kaamakavanapushpa Priyaayai Namah
 94. Om Koti Manmadha Roopinyai Namah
 95. Om Bhaanu Mandala Roopinyai Namah
 96. Om Padmapaadaayai Namah
 97. Om Ramaayai Namah
 98. Om Sarva Maanasa Vaasinyai Namah
 99. Om Sarvaayai Namah
 100. Om Vishvaroopaayai Namah ||100||
 101. Om Divyajnyaanaayai Namah
 102. Om Sarvamangala Roopinyai Namah
 103. Om Sarvaanugraha Pradaayinyai Namah
 104. OmOmkaara Svaroopinyai Namah
 105. Om Brahmajnyaana Sambhootaayai Namah
 106. Om Padmaavatyai Namah
 107. Om Sadyoveda Vatyai Namah
 108. Om Shree Mahaalakshmai Namah ||108||

|| Iti Shree Padmaavatee Ashtottara Shatanaamaavali Samaptha  ||