Advertisment

Sri Meenakshi Ashtottara Shatanamavali

Sri Meenakshi Ashtottara Shatanamavali

Sri Meenakshi Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Shree Maatangyai Namah
 2. Om Shree Vijayaayai Namah
 3. Om Shashi Veshyai Namah
 4. Om Shyaamaayai Namah
 5. Om Shukapriyaayai Namah
 6. Om Neepapriyaayai Namah
 7. Om Kadambaishyai Namah
 8. Om Madaaghaarnitalochaanayai Namah
 9. Om Bhaktaanuraktaayai Namah
 10. Om Mantrashyai Namah
 11. Om Pushpinyai Namah
 12. Om Mantrinyai Namah
 13. Om Shivaayai Namah
 14. Om Kalaavatyai Namah
 15. Om Shree Raktavastrayai Namah
 16. Om Abhi Raamaayai Namah
 17. Om Sumadhyamaayai Namah
 18. Om Trikona Madhya Nilayaayai Namah
 19. Om Chaaru Chandraavatamsinyai Namah
 20. Om Rahah Poojyaayai Namah
 21. Om Rahah Keelai Namah
 22. Om Yoniroopaayai Namah
 23. Om Maheshvaryai Namah
 24. Om Bhaga Priyaayai Namah
 25. Om Bhagaa Raathyaayai Namah
 26. Om Subhagaayai Namah
 27. Om Bhagamaalinyai Namah
 28. Om Rati Priyaayai Namah
 29. Om Chaturbhaahave Namah
 30. Om Suvenyai Namah
 31. Om Chaari Haasinyai Namah
 32. Om Madhu Priyaayai Namah
 33. Om Shree Jananyai Namah
 34. Om Sarvaanyai Namah
 35. Om Shree Shivaatmikaayai Namah
 36. Om Raajyalakshmi Pradaaya Namah
 37. Om Nityaayai Namah
 38. Om Neepodyaananivaasinyai Namah
 39. Om Veena Patyai Namah
 40. Om Kambukanyai Namah
 41. Om Kaameshyai Namah
 42. Om Yajnya Roopinyai Namah
 43. Om Sangeeta Raasikaayai Namah
 44. Om Naada Priyaaya Namah
 45. Om Neetotpaladyutyai Namah
 46. Om Matanga Tanayaayai Namah
 47. Om Lakshme Namah
 48. Om Vyaasinyai Namah
 49. Om Sarva Ranjanyai Namah
 50. Om Divya Chandanathidhvaangyai Namah
 51. Om Kasturitilakayai Namah
 52. Om Subruve Namah
 53. Om Bimboshtyai Namah
 54. Om Shree Madalasaayai Namah
 55. Om Shreevidyaraajnyai Namah
 56. Om Bhagavatyai Namah
 57. Om Sudhaapaanaanumodinyai Namah
 58. Om Sanghataatankinyai Namah
 59. Om Guhyaayai Namah
 60. Om Yoshit Purushamohinyai Namah
 61. Om Kinkareebhootagiripaanyai Namah
 62. Om Kaulinyai Namah
 63. Om Akshara Roopinyai Namah
 64. Om Vidyut Kapola Phalakaayai Namah
 65. Om Muktaa Ratna Vibhooshitaayai Namah
 66. Om Sunaa Saayai Namah
 67. Om Tanumadhyaa Yai Namah
 68. Om Vidyaayai Namah
 69. Om Bhuvaneshvarai Namah
 70. Om Pridhustanyai Namah
 71. Om Brahma Vidyaayai Namah
 72. Om Sudhaasaagara Vaasinyai Namah
 73. Om Guhya Vidyaayai Namah
 74. Om Shree Anavadyaangyinye Namah
 75. Om Yantrinyai Namah
 76. Om Ratilolupaayai Namah
 77. Om Trailokya Sundaryai Namah
 78. Om Ramyaayai Namah
 79. Om Sragvinnyai Namah
 80. Om Geervaanyai Namah
 81. Om Attekasumubheebhutayai Namah
 82. Om Jagadaa Hlaada Kaarinyai Namah
 83. Om Kalpaateetaayai Namah
 84. Om Kundalinyai Namah
 85. Om Kalaadharaayai Namah
 86. Om Manasvinyai Namah
 87. Om Achintyaanaadi Vibhaavayai Namah
 88. Om Ratnasimhaasaneshvaryai Namah
 89. Om Padmahastaayai Namah
 90. Om Kaama Kalaayai Namah
 91. Om Svayambhoorusuma Priyaayai Namah
 92. Om Kaalaanyai Namah
 93. Om Nityapushtaayai Namah
 94. Om Shaambhavyai Namah
 95. Om Varadaayinyai Namah
 96. Om Sarva Vidyaa Pradaavaachyaayai Namah
 97. Om Guhyopanipaduttamaayai Namah
 98. Om Nripavashyakarte Namah
 99. Om Bhaktyai Namah
 100. Om Jagat Pratyaksha Saakshinyai Namah
 101. Om Brahma Vishneeshava Jananyai Namah
 102. Om Sarva Saubhaagyadaayinyai Namah
 103. Om Guhyaadheeroohyagotrai Namah
 104. Om Nityaklinnaayai Namah
 105. Om Amritodbhavaayai Namah
 106. Om Kaivalya Dhaatrai Namah
 107. Om Vashinyai Namah
 108. Om Sarva Santat Pradaayinyai Namah

|| Iti Shree Meenaakshi Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam||