Advertisment

Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali

Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali

Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Gauryai Namah
 2. Om Ganeshajananyai Namah
 3. Om Giriraajatanoodbhavaayai Namah
 4. Om Guhaambikaayai Namah
 5. Om Jaganmaatre Namah
 6. Om Gangaadharakutumbinyai Namah
 7. Om Veerabhadraprasuve Namah
 8. Om Vishvavyaapinyai Namah
 9. Om Vishvaroopinyai Namah
 10. Om Ashtamoortyaatmikaayai Namah
 11. Om Kashtadaaridyrashamanyai Namah
 12. Om Shivaayai Namah
 13. Om Shaambhavyai Namah
 14. Om Shaankaryai Namah
 15. Om Baalaayai Namah
 16. Om Bhavaanyai Namah
 17. Om Bhadradaayinyai Namah
 18. Om Maangalyadaayinyai Namah
 19. Om Sarvamangalaayai Namah
 20. Om Manjubhaashinyai Namah
 21. Om Maheshvaryai Namah
 22. Om Mahaamaayaayai Namah
 23. Om Mantraaraadhyaayai Namah
 24. Om Mahaabalaayai Namah
 25. Om Hemaadrijaayai Namah
 26. Om Hemavatyai Namah
 27. Om Paarvatyai Namah
 28. Om Paapanaashinyai Namah
 29. Om Naaraayanaamshajaayai Namah
 30. Om Nityaayai Namah
 31. Om Nireeshaayai Namah
 32. Om Nirmalaayai Namah
 33. Om Ambikaayai Namah
 34. Om Mridaanyai Namah
 35. Om Munisamsevyaayai Namah
 36. Om Maaninyai Namah
 37. Om Menakaatmajaayai Namah
 38. Om Kumaaryai Namah
 39. Om Kanyakaayai Namah
 40. Om Durgaayai Namah
 41. Om Kalidoshanishoodinyai Namah
 42. Om Kaatyaayinyai Namah
 43. Om Kripaapoornaayai Namah
 44. Om Kalyaanyai Namah
 45. Om Kamalaarchitaayai Namah
 46. Om Satyai Namah
 47. Om Sarvamayyai Namah
 48. Om Saubhaagyadaayai Namah
 49. Om Sarasvatyai Namah
 50. Om Amalaayai Namah
 51. Om Amarasamsevyaayai Namah
 52. Om Annapoornaayai Namah
 53. Om Amriteshvaryai Namah
 54. Om Akhilaagamasamstutyaayai Namah
 55. Om Sukhasachchitsudhaarasaayai Namah
 56. Om Baalyaaraadhitabhooteshaayai Namah
 57. Om Bhaanukotisamadyutaye Namah
 58. Om Hiranmayyai Namah
 59. Om Paraayai Namah
 60. Om Sookshmaayai Namah
 61. Om Sheetaamshukritashekharaayai Namah
 62. Om Haridraakunkumaaraadhyaayai Namah
 63. Om Sarvakaalasumangalyai Namah
 64. Om Sarvabhogapradaayai Namah
 65. Om Saamashikhaayai Namah
 66. Om Vedaantalakshanaayai Namah
 67. Om Karmabrahmamayyai Namah
 68. Om Kaamakalanaayai Namah
 69. Om Kaankshitaarthadaayai Namah
 70. Om Chandraarkaayitataatankaayai Namah
 71. Om Chidambarashareerinyai Namah
 72. Om Shreechakravaasinyai Namah
 73. Om Devyai Namah
 74. Om Kaameshvarapatnyai Namah
 75. Om Kamalaayai Namah
 76. Om Maaraaraatipriyaardhaangyai Namah
 77. Om Maarkandeyavarapradaayai Namah
 78. Om Putrapautravarapradaayai Namah
 79. Om Punyaayai Namah
 80. Om Purushaarthapradaayinyai Namah
 81. Om Satyadharmarataayai Namah
 82. Om Sarvasaakshinyai Namah
 83. Om Shashaankaroopinyai Namah
 84. Om Shyaamalaayai Namah
 85. Om Bagalaayai Namah
 86. Om Chandaayai Namah
 87. Om Maatrikaayai Namah
 88. Om Bhagamaalinyai Namah
 89. Om Shoolinyai Namah
 90. Om Virajaayai Namah
 91. Om Svaahaayai Namah
 92. Om Svadhaayai Namah
 93. Om Pratyangiraambikaayai Namah
 94. Om Aaryaayai Namah
 95. Om Daakshaayinyai Namah
 96. Om Deekshaayai Namah
 97. Om Sarvavastoottamottamaayai Namah
 98. Om Shivaabhidhaanaayai Namah
 99. Om Shreevidyaayai Namah
 100. Om Pranavaarthasvaroopinyai Namah
 101. Om Hreenkaaryai Namah
 102. Om Naadaroopinyai Namah
 103. Om Tripuraayai Namah
 104. Om Trigunaayai Namah
 105. Om Eeshvaryai Namah
 106. Om Sundaryai Namah
 107. Om Svarnagauryai Namah
 108. Om Shodashaaksharadevataayai Namah

|| Iti Shree Mangalagauree Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||