Advertisment

Sri Lakshmi Narasimha Ashtottara Sathanamavali

Sri Lakshmi Narasimha Ashtottara Sathanamavali

Sri Lakshmi Narasimha Ashtottara Sathanamavali 

 1. Naarashimhaaya Namah
 2. Mahaasimhaaya Namah
 3. Divya Simhaaya Namah
 4. Mahaabalaaya Namah
 5. Ugra Simhaaya Namah
 6. Mahaadevaaya Namah
 7. Stambhajaaya Namah
 8. Ugralochanaaya Namah
 9. Raudraaya Namah
 10. Sarvaadbhutaaya Namah
 11. Shreemaatre Namah
 12. Yoganandaaya Namah
 13. Trivikramaaya Namah
 14. Haraye Namah
 15. Kolaahalaaya Namah
 16. Chakrine Namah
 17. Vijayine Namah
 18. Jaya Vardhanaaya Namah
 19. Panchaasanaaya Namah
 20. Parabrahmaya Namah
 21. Aghoraaya Namah
 22. Ghoravikramaaya Namah
 23. Jvalanmukhaaya Namah
 24. Jvaalaamaaline Namah
 25. Mahaa Jvaalaaya Namah
 26. Mahaa Prabhave Namah
 27. Nitalaakshaaya Namah
 28. Sahasraakshaaya Namah
 29. Durnireekshaaya Namah
 30. Prataapanaaya Namah
 31. Mahaadamshtraayudhaaya Namah
 32. Prajnyaaya Namah
 33. Chandakopaaya Namah
 34. Sadaashivaaya Namah
 35. Hiranyakashipu Dhvamsine Namah
 36. Daityadaana Bhanjanaaya Namah
 37. Gunabhadraaya Namah
 38. Mahaabhadraaya Namah
 39. Balabhadraaya Namah
 40. Subhadraaya Namah
 41. Karaalaaya Namah
 42. Vikaraalaaya Namah
 43. Vikartre Namah
 44. Sarvakartrikaaya Namah
 45. Shimshumaa Raaya Namah
 46. Trilokaatmane Namah
 47. Eeshaaya Namah
 48. Sarveshvaraaya Namah
 49. Vibhave Namah
 50. Bhairavaadambaraaya Namah
 51. Divyaaya Namah
 52. Achyutaaya Namah
 53. Kavi Maadhavaaya Namah
 54. Adhokshajaaya Namah
 55. Aksharaaya Namah
 56. Sharvaaya Namah
 57. Vanamaaline Namah
 58. Varapradaaya Namah
 59. Vishvambharaaya Namah
 60. Adhbhutaaya Namah
 61. Bhavyaaya Namah
 62. Shree Vishnave Namah
 63. Purushottamaaya Namah
 64. Anaghaastraaya Namah
 65. Nakhaastraaya Namah
 66. Soorya Jyotishe Namah
 67. Sureshvaraaya Namah
 68. Sahasrabaahave Namah
 69. Sarvajnyaaya Namah
 70. Sarvasiddhipradaayakaaya Namah
 71. Vajra Damshtraaya Namah
 72. Vajranakhaaya Namah
 73. Mahaanandaaya Namah
 74. Parantapaaya Namah
 75. Sarvamantraikaroopaaya Namah
 76. Sarvamantra Vidaaranaaya Namah
 77. Sarvatantraatmakaaya Namah
 78. Avyaktaaya Namah
 79. Su Vyaktaaya Namah
 80. Bhaktavatsalaaya Namah
 81. Vaishaakha Shukla Bhoototdhaaya Namah
 82. Sharanaagatavatsalaaya Namah
 83. Udaarakeertaye Namah
 84. Punyaatmane Namah
 85. Mahaatmane Namah
 86. Chanda Vikramaaya Namah
 87. Vedatraya Pra Poojyaaya Namah
 88. Bhagavate Namah
 89. Parameshvaraaya Namah
 90. Shreevatsaam Kaaya Namah
 91. Shreenivaasaaya Namah
 92. Jagadvyaapine Namah
 93. Jaganmayaaya Namah
 94. Jagatpaalaaya Namah
 95. Jagannaathaaya Namah
 96. Mahaakaayaaya Namah
 97. Dviroopabhrite Namah
 98. Paramaatmane Namah
 99. Paranjyotishe Namah
 100. Nirgunaaya Namah
 101. Nrikesarine Namah
 102. Paratattvaaya Namah
 103. Parandhaamaaya Namah
 104. Sachchidaanandavigrahaaya Namah
 105. Lakshmeenrishimhaaya Namah
 106. Sarvaatmane Namah
 107. Dheeraaya Namah
 108. Prahlaada Paalakaaya Namah

|| Iti Shree Lakshmee Narasimha Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||