Advertisment

Sri Kedareswara Ashtottara Shatanamavali

Sri Kedareswara Ashtottara Shatanamavali

Sri Kedareswara Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Kedaaranaathaaya Namah
 2. Om Shivaaya Namah
 3. Om Maheshvaraaya Namah
 4. Om Shambhave Namah
 5. Om Pinaakine Namah
 6. Om Shashishekharaaya Namah
 7. Om Vaamadevaaya Namah
 8. Om Viroopaakshaaya Namah
 9. Om Kapardine Namah
 10. Om Neelalohitaaya Namah
 11. Om Shankaraaya Namah
 12. Om Shoolapaanaye Namah
 13. Om Khatvaangine Namah
 14. Om Vishnuvallabhaaya Namah
 15. Om Shipivishtaaya Namah
 16. Om Ambikaanaadhaaya Namah
 17. Om Shreekanthaaya Namah
 18. Om Bhaktavatsalaaya Namah
 19. Om Trilokeshaaya Namah
 20. Om Shitikanthaaya Namah
 21. Om Shivaapriyaaya Namah
 22. Om Ugraaya Namah
 23. Om Kapaaline Namah
 24. Om Kaamaaraye Namah
 25. Om Andhakaarasurasoodanaaya Namah
 26. Om Gangaadharaaya Namah
 27. Om Lalaataakshaaya Namah
 28. Om Kaalakaalaaya Namah
 29. Om Kripaanidhaye Namah
 30. Om Bheemaaya Namah
 31. Om Parashuhastaaya Namah
 32. Om Mrigapaanaye Namah
 33. Om Jataadharaaya Namah
 34. Om Kailaasavaasine Namah
 35. Om Kavachine Namah
 36. Om Kathoraaya Namah
 37. Om Tripuraantakaaya Namah
 38. Om Vrishaankaaya Namah
 39. Om Vrishabhaaroodhaaya Namah
 40. Om Bhasmoddhoolita Vigrahaaya Namah
 41. Om Saamapriyaaya Namah
 42. Om Sarvamayaaya Namah
 43. Om Trayeemoortaye Namah
 44. Om Aneeshvaraaya Namah
 45. Om Sarvajnyaaya Namah
 46. Om Paramaatmane Namah
 47. Om Somasooryaagnilochanaaya Namah
 48. Om Havishe Namah
 49. Om Yajnyamayaaya Namah
 50. Om Somaaya Namah
 51. Om Panchavakraaya Namah
 52. Om Sadaashivaaya Namah
 53. Om Vishveshvaraaya Namah
 54. Om Veerabhadraaya Namah
 55. Om Gananaadhaaya Namah
 56. Om Prajaapataye Namah
 57. Om Hiranyaretase Namah
 58. Om Durdharshaaya Namah
 59. Om Gireeshaaya Namah
 60. Om Anaghaaya Namah
 61. Om Bhujangabhooshanaaya Namah
 62. Om Bhargaaya Namah
 63. Om Giridhanvine Namah
 64. Om Giripriyaaya Namah
 65. Om Krittivaasane Namah
 66. Om Puraaraataye Namah
 67. Om Bhagavate Namah
 68. Om Pramadhaadhipaaya Namah
 69. Om Mrityunjayaaya Namah
 70. Om Sookshmatanave Namah
 71. Om Jagadvyaapine Namah
 72. Om Jagadgurave Namah
 73. Om Vyomakeshaaya Namah
 74. Om Mahaasenajanakaaya Namah
 75. Om Chaaruvikramaaya Namah
 76. Om Rudraaya Namah
 77. Om Bhootapataye Namah
 78. Om Sthaanave Namah
 79. Om Ahirbhuthnyaaya Namah
 80. Om Digambaraaya Namah
 81. Om Ashtamoortaye Namah
 82. Om Anekaatmane Namah
 83. Om Saatvikaaya Namah
 84. Om Shuddha Vigrahaaya Namah
 85. Om Shaashvataaya Namah
 86. Om Khandaparashuve Namah
 87. Om Ajaaya Namah
 88. Om Paashavimochakaaya Namah
 89. Om Mridaaya Namah
 90. Om Pashupataye Namah
 91. Om Devaaya Namah
 92. Om Mahaa Devaaya Namah
 93. Om Avyayaaya Namah
 94. Om Haraye Namah
 95. Om Pooshadantabhide Namah
 96. Om Avyagraaya Namah
 97. Om Dakshaadhvaraharaaya Namah
 98. Om Haraaya Namah
 99. Om Bhaganetrabhide Namah
 100. Om Avyaktaaya Namah
 101. Om Sahasraakshaaya Namah
 102. Om Sahasrapaade Namah
 103. Om Apavargapradaaya Namah
 104. Om Anantaaya Namah
 105. Om Taarakaaya Namah
 106. Om Parameshvaraaya Namah
 107. Om Kedaareshvaraaya Namah
 108. Om Kedaareshvarasvaamine Namah

|| Iti Shree Kedaareshvara Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||