Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Kaalakanthyai Namah
 2. Om Tripuraayai Namah
 3. Om Baalaayai Namah
 4. Om Maayaayai Namah
 5. Om Tripurasundaryai Namah
 6. Om Sundaryai Namah
 7. Om Saubhaagyavatyai Namah
 8. Om Kleenkaaryai Namah
 9. Om Sarvamangalaayai Namah
 10. Om Ainkaaryai Namah
 11. Om Skandajananyai Namah
 12. Om Paraayai Namah
 13. Om Panchadashaaksharyai Namah
 14. Om Trailokyamohanaadheeshaayai Namah
 15. Om Sarvaashaapooravallabhaayai Namah
 16. Om Sarvasankshobhanaadheeshaayai Namah
 17. Om Sarvasaubhaagyavallabhaayai Namah
 18. Om Sarvaarthasaadhakaadheeshaayai Namah
 19. Om Sarvarakshaakaraadhipaayai Namah
 20. Om Sarvarogaharaadheeshaayai Namah
 21. Om Sarvasiddhipradaadhipaayai Namah
 22. Om Sarvaanandamayaadheeshaayai Namah
 23. Om Yogineechakranaayikaayai Namah
 24. Om Bhaktaanuraktaayai Namah
 25. Om Raktaangyai Namah
 26. Om Shankaraardhashareerinyai Namah
 27. Om Pushpabaanekshukodandapaashaankushakaraayai Namah
 28. Om Ujjvalaayai Namah
 29. Om Sachchidaanandalaharyai Namah
 30. Om Shreevidyaayai Namah
 31. Om Parameshvaryai Namah
 32. Om Anangakusumodyaanaayai Namah
 33. Om Chakreshvaryai Namah
 34. Om Bhuvaneshvaryai Namah
 35. Om Guptaayai Namah
 36. Om Guptataraayai Namah
 37. Om Nityaayai Namah
 38. Om Nityaklinnaayai Namah
 39. Om Madadravaayai Namah
 40. Om Mohinyai Namah
 41. Om Paramaanandaayai Namah
 42. Om Kaameshyai Namah
 43. Om Taruneekalaayai Namah
 44. Om Kalaavatyai Namah
 45. Om Bhagavatyai Namah
 46. Om Padmaraagakireetaayai Namah
 47. Om Raktavastraayai Namah
 48. Om Raktabhooshaayai Namah
 49. Om Raktagandhaanulepanaayai Namah
 50. Om Saugandhikalasadvenyai Namah
 51. Om Mantrinyai Namah
 52. Om Tantraroopinyai Namah
 53. Om Tattvamayyai Namah
 54. Om Siddhaantapuravaasinyai Namah
 55. Om Shreematyai Namah
 56. Om Chinmayyai Namah
 57. Om Devyai Namah
 58. Om Kaulinyai Namah
 59. Om Paradevataayai Namah
 60. Om Kaivalyarekhaayai Namah
 61. Om Vashinyai Namah
 62. Om Sarveshvaryai Namah
 63. Om Sarvamaatrikaayai Namah
 64. Om Vishnusvasre Namah
 65. Om Vedamayyai Namah
 66. Om Sarvasampatpradaayinyai Namah
 67. Om Kinkareebhootageervaanyai Namah
 68. Om Sutavaapivinodinyai Namah
 69. Om Manipoorasamaaseenaayai Namah
 70. Om Anaahataabjavaasinyai Namah
 71. Om Vishuddhichakranilayaayai Namah
 72. Om Aajnyaapadmanivaasinyai Namah
 73. Om Ashtatrimshatkalaamoortyai Namah
 74. Om Sushumnaadvaaramadhyagaayai Namah
 75. Om Yogeeshvaramanodhyeyaayai Namah
 76. Om Parabrahmasvaroopinyai Namah
 77. Om Chaturbhujaayai Namah
 78. Om Chandrachoodaayai Namah
 79. Om Puraanaagamaroopinyai Namah
 80. . Om. Omkaaryai Namah
 81. Om Vimalaayai Namah
 82. Om Vidyaayai Namah
 83. Om Panchapranavaroopinyai Namah
 84. Om Bhooteshvaryai Namah
 85. Om Bhootamayyai Namah
 86. Om Panchaashatpeetharoopinyai Namah
 87. Om Shodashanyaasamahaaroopinyai Namah
 88. Om Kaamaakshyai Namah
 89. Om Dashamaatrikaayai Namah
 90. Om Aadhaarashaktyai Namah
 91. Om Arunaayai Namah
 92. Om Lakshmyai Namah
 93. Om Tripurabhairavyai Namah
 94. Om Rahahpoojaasamaalolaayai Namah
 95. Om Rahoyantrasvaroopinyai Namah
 96. Om Trikonamadhyanilayaayai Namah
 97. Om Bindumandalavaasinyai Namah
 98. Om Vasukonapuraavaasaayai Namah
 99. Om Dashaaradvayavaasinyai Namah
 100. Om Chaturdashaarachakrasthaayai Namah
 101. Om Vasupadmanivaasinyai Namah
 102. Om Svaraabjapatranilayaayai Namah
 103. Om Vrindatrayavaasinyai Namah
 104. Om Chaturasrasvaroopaasyaayai Namah
 105. Om Navachakrasvaroopinyai Namah
 106. Om Mahaanityaayai Namah
 107. Om Vijayaayai Namah
 108. Om Shreeraajaraajeshvaryai Namah

|| Iti Shree Kaamaakshi Ashtottarashatanaamaavalee Samaaptam||