Advertisment

Sri Guru Ashtottara Shatanamavali

Sri Guru (Brihaspati) Ashtottara Shatanamavali
 1. Om Gurave Namah
 2. Om Gunavaraaya Namah
 3. Om Goptre Namah
 4. Om Gocharaaya Namah
 5. Om Gopatipriyaaya Namah
 6. Om Gunine Namah
 7. Om Gunavataamshreshthaaya Namah
 8. Om Guroonaam Guruve Namah
 9. Om Avyayaaya Namah
 10. Om Jaitre Namah ||10||
 11. Om Jayantaaya Namah
 12. Om Jayadaaya Namah
 13. Om Jeevaaya Namah
 14. Om Anantaaya Namah
 15. Om Jayaavahaaya Namah
 16. Om Aangeerasaaya Namah
 17. Om Adhvaraasaktaaya Namah
 18. Om Viviktaaya Namah
 19. Om Girvaanaposhakaaya
 20. Om Dhanyaaya Namah ||20||
 21. Om Geeshpataye Namah
 22. Om Girishaaya Namah
 23. Om Anaghaaya Namah
 24. Om Brihadrathaaya Namah
 25. Om Brihadbhaanave Namah
 26. Om Dheevaraaya Namah
 27. Om Dheeshanaaya Namah
 28. Om Divyabhooshanaaya Namah
 29. Om Devapoojitaaya Namah
 30. Om Dhanurdharaaya Namah ||30||
 31. Om Daityahantre Namah
 32. Om Dayaasaaraaya Namah
 33. Om Dayakaraaya Namah
 34. Om Daaridryanaashakaaya Namah
 35. Om Dhanyaaya Namah
 36. Om Dakshinaayana Sambhavaaya Namah
 37. Om Dhanurmeenaadhipaaya Namah
 38. Om Devaaya Namah
 39. Om Adhvaratatparaaya Namah
 40. Om Vaachaspataye Namah ||40||
 41. Om Vashine Namah
 42. Om Vashyaaya Namah
 43. Om Varishthaaya Namah
 44. Om Vaagvichakshanaaya
 45. Om Chittashuddhikaraaya Namah
 46. Om Shreemate Namah
 47. Om Chaitraaya Namah
 48. Om Chitrashikhandijaaya Namah
 49. Om Brihaspataye Namah
 50. Om Abheeshtadaaya Namah ||50||
 51. Om Suraachaaryaaya Namah
 52. Om Suraaraadhyaaya Namah
 53. Om Surakaaryahitankaraaya Namah
 54. Om Dhanurbaanadharaaya Namah
 55. Om Haraye Namah
 56. Om Sadaanandaaya Namah
 57. Om Satyasandhaaya Namah
 58. Om Satyasajnykalpamaanasaaya Namah
 59. Om Sarvaagamajnyaaya Namah
 60. Om Sarvajnyaaya Namah ||60||
 61. Om Sarvavedaantavidvaraaya Namah
 62. Om Brahmaputraaya Namah
 63. Om Brahaneshaaya Namah
 64. Om Brahmavidyaavishaaradaaya Namah
 65. Om Samaanaadhikanirmuktaaya Namah
 66. Om Sarvalokavashamvadaaya Namah
 67. Om Sasuraasuragandharva Vanditaaya Namah
 68. Om Angeerah Kulasambhavaaya Namah
 69. Om Sindhudesha Adhipaaya Namah
 70. Om Hemabhooshanabhooshitaayai Namah ||70||
 71. Om Satyabhaashanaaya Namah
 72. Om Lokatrayagurave Namah
 73. Om Sarvapaaya Namah
 74. Om Sarvatovibhave Namah
 75. Om Sarveshaaya Namah
 76. Om Sarvadaahrishtaaya Namah
 77. Om Sarvagaaya Namah
 78. Om Sarvapoojitaaya Namah
 79. Om Akrodhanaaya Namah
 80. Om Munishreshthaaya Namah ||80||
 81. Om Neetikartre Namah
 82. Om Jagatpitre Namah
 83. Om Vishvaatmane Namah
 84. Om Vishvakartre  Namah
 85. Om Vishvayonaye Namah
 86. Om Ayonijaaya Namah
 87. Om Bhoorbhuvaaya  Namah
 88. Om Dhanadaatre Namah
 89. Om Bhartre Namah
 90. Om Jeevaaya Namah ||90||
 91. Om Mahaabalaaya Namah
 92. Om Kaashyapeyaaya Namah
 93. Om Dayaavate Namah
 94. Om Shubhalakshanaaya Namah
 95. Om Abheeshtaphaladaaya Namah
 96. Om Devaasurasupoojitaaya Namah
 97. Om Aachaaryaaya Namah
 98. Om Daanavaaraye Namah
 99. Om Suramantrine Namah
 100. Om Purohitaaya Namah ||100||
 101. Om Kaalajnyaaya Namah
 102. Om Kaalarigvettre Namah
 103. Om Chittagaaya Namah
 104. Om Prajaapataye Namah
 105. Om Vishnave Namah
 106. Om Krishnaaya Namah
 107. Om Sookshmaaya Namah
 108. Om Pratidevojjvalagrahaaya Namah ||108||

|| Iti Shree Guru Ashtottara Shatanaamaavali Sampoornam ||