Advertisment

Sri Dharmashastra Ashtottara Shatanamavali

Sri Dharmashastra Ashtottara Shatanamavali

Sri Dharmashastra Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Mahaashaastre Namah
 2. Om Mahaadevaaya Namah
 3. Om Mahaadevasutaaya Namah
 4. Om Avyaaya Namah
 5. Om Lokakartre Namah
 6. Om Lokabhartre Namah
 7. Om Lokahartre Namah
 8. Om Paraatparaaya Namah
 9. Om Trilokarakshakaaya Namah
 10. Om Dhanvine Namah 10
 11. Om Tapasvine Namah
 12. Om Bhootasainikaaya Namah
 13. Om Mantravedine Namah
 14. Om Mahaavedine Namah
 15. Om Maarutaaya Namah
 16. Om Jagadeeshvaraaya Namah
 17. Om Lokaadhyakshaaya Namah
 18. Om Agranye Namah
 19. Om Shreemate Namah
 20. Om Aprameyaparaakramaaya Namah 20
 21. Om Simhaaroodhaaya Namah
 22. Om Gajaaroodhaaya Namah
 23. Om Hayaaroodhaaya Namah
 24. Om Maheshvaraaya Namah
 25. Om Naanaashastradharaaya Namah
 26. Om Anarghaaya Namah
 27. Om Naanaavidyaavishaaradaaya Namah
 28. Om Naanaaroopadharaaya Namah
 29. Om Veeraaya Namah
 30. Om Naanaapraaninishevitaaya Namah 30
 31. Om Bhooteshaaya Namah
 32. Om Bhootidaaya Namah
 33. Om Bhrityaaya Namah
 34. Om Bhujangaabharanojjvalaaya Namah
 35. Om Ikshudhanvine Namah
 36. Om Pushpabaanaaya Namah
 37. Om Mahaaroopaaya Namah
 38. Om Mahaaprabhave Namah
 39. Om Maayaadeveesutaaya Namah
 40. Om Maanyaaya Namah 40
 41. Om Mahaneeyaaya Namah
 42. Om Mahaagunaaya Namah
 43. Om Mahaashaivaaya Namah
 44. Om Mahaarudraaya Namah
 45. Om Vaishnavaaya Namah
 46. Om Vishnupoojakaaya Namah
 47. Om Vighneshaaya Namah
 48. Om Veerabhadreshaaya Namah
 49. Om Bhairavaaya Namah
 50. Om Shanmukhapriyaaya Namah 50
 51. Om Merushringasamaaseenaaya Namah
 52. Om Munisanghanishevitaaya Namah
 53. Om Devaaya Namah
 54. Om Bhadraaya Namah
 55. Om Jagannaathaaya Namah
 56. Om Gananaathaaya Naamh
 57. Om Ganeshvaraaya Namah
 58. Om Mahaayogine Namah
 59. Om Mahaamaayine Namah
 60. Om Mahaajnyaanine Namah 60
 61. Om Mahaasthiraaya Namah
 62. Om Devashaastre Namah
 63. Om Bhootashaastre Namah
 64. Om Bheemahaasaparaakramaaya Namah
 65. Om Naagahaaraaya Namah
 66. Om Naagakeshaaya Namah
 67. Om Vyomakeshaaya Namah
 68. Om Sanaatanaaya Namah
 69. Om Sagunaaya Namah
 70. Om Nirgunaaya Namah 70
 71. Om Nityaaya Namah
 72. Om Nityatriptaaya Namah
 73. Om Niraashrayaaya Namah
 74. Om Lokaashrayaaya Namah
 75. Om Ganaadheeshaaya Namah
 76. Om Chatuhshashtikalaamayaaya Namah
 77. Om Rigyajuhsaamaatharvaatmane Namah
 78. Om Mallakaasurabhanjanaaya Namah
 79. Om Trimoortaye Namah
 80. Om Daityamathanaaya Namah 80
 81. Om Prakritaye Namah
 82. Om Purushottamaaya Namah
 83. Om Kaalajnyaanine Namah
 84. Om Mahaajnyaanine Namah
 85. Om Kaamadaaya Namah
 86. Om Kamalekshanaaya Namah
 87. Om Kalpavrikshaaya Namah
 88. Om Mahaavrikshaaya Namah
 89. Om Vidyaavrikshaaya Namah
 90. Om Vibhootidaaya Namah 90
 91. Om Samsaarataapavichchhetre Namah
 92. Om Pashulokabhayankaraaya Namah
 93. Om Rogahantre Namah
 94. Om Praanadaatre Namah
 95. Om Paragarvavibhanjanaaya Namah
 96. Om Sarvashaastraarthatattvajnyaaya Namah
 97. Om Neetimate Namah
 98. Om Paapabhanjanaaya Namah
 99. Om Pushkalaapoornaasamyuktaaya Namah
 100. Om Paramaatmane Namah 100
 101. Om Sataangataye Namah
 102. Om Anantaadityasankaashaaya Namah
 103. Om Subrahmanyaanujaaya Namah
 104. Om Baline Namah
 105. Om Bhaktaanukampine Namah
 106. Om Deveshaaya Namah
 107. Om Bhagavate Namah
 108. Om Bhaktavatsalaaya Namah 108

|| Iti Shree Dharmashaasta Ashtottara Shatanaamaavalih Sampoornam ||