Advertisment

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Anasooyaasutaaya Namah
 2. Om Dattaaya Namah
 3. Om Atriputraaya Namah
 4. Om Mahaamunaye Namah
 5. Om Yogeendraaya Namah
 6. Om Punyapurushaaya Namah
 7. Om Deveshaaya Namah
 8. Om Jagadeeshvaraaya Namah
 9. Om Paramaatmane Namah
 10. Om Parasmai Brahmane Namah
 11. Om Sadaanandaaya Namah
 12. Om Jagadgurave Namah
 13. Om Nityatriptaaya Namah
 14. Om Nirvikaaraaya Namah
 15. Om Nirvikalpaaya Namah
 16. Om Niranjanaaya Namah
 17. Om Gunaatmakaaya Namah
 18. Om Gunaateetaaya Namah
 19. Om Brahmavishnushivaatmakaaya Namah
 20. Om Naanaaroopadharaaya Namah
 21. Om Nityaaya Namah
 22. Om Shaantaaya Namah
 23. Om Daantaaya Namah
 24. Om Kripaanidhaye Namah
 25. Om Bhaktipriyaaya Namah
 26. Om Bhavaharaaya Namah
 27. Om Bhagavate Namah
 28. Om Bhavanaashanaaya Namah
 29. Om Aadidevaaya Namah
 30. Om Mahaadevaaya Namah
 31. Om Sarveshaaya Namah
 32. Om Bhuvaneshvaraaya Namah
 33. Om Vedaantavedyaaya Namah
 34. Om Varadaaya Namah
 35. Om Vishvaroopaaya Namah
 36. Om Avyayaaya Namah
 37. Om Haraye Namah
 38. Om Sachchidaanandaaya Namah
 39. Om Sarveshaaya Namah
 40. Om Yogeeshaaya Namah
 41. Om Bhaktavatsalaaya Namah
 42. Om Digambaraaya Namah
 43. Om Divyamoortaye Namah
 44. Om Divyavibhootivibhooshanaaya Namah
 45. Om Anaadisiddhaaya Namah
 46. Om Sulabhaaya Namah
 47. Om Bhaktavaanchhitadaayakaaya Namah
 48. Om Ekasmai Namah
 49. Om Anekaaya Namah
 50. Om Adviteeyaaya Namah
 51. Om Nigamaagamavanditaaya Namah
 52. Om Bhuktimuktipradaatre Namah
 53. Om Kaartaveeryavarapradaaya Namah
 54. Om Shaashvataangaaya Namah
 55. Om Vishuddhaatmane Namah
 56. Om Vishvaatmane Namah
 57. Om Vishvatomukhaaya Namah
 58. Om Kripaakaraaya Namah
 59. Om Sarveshvaraaya Namah
 60. Om Sadaatushtaaya Namah
 61. Om Sarvamangaladaayakaaya Namah
 62. Om Nishkalankaaya Namah
 63. Om Niraabhaasaaya Namah
 64. Om Nirvikalpaaya Namah
 65. Om Niraashrayaaya Namah
 66. Om Purushottamaaya Namah
 67. Om Lokanaathaaya Namah
 68. Om Puraanapurushaaya Namah
 69. Om Anaghaaya Namah
 70. Om Apaaramahimne Namah
 71. Om Anantaaya Namah
 72. Om Aadyantarahitaakritaye Namah
 73. Om Samsaaravanadaanaagnaye Namah
 74. Om Bhavasaagarataarakaaya Namah
 75. Om Shreenivaasaaya Namah
 76. Om Vishaalaakshaaya Namah
 77. Om Ksheeraabdhishayanaaya Namah
 78. Om Achyutaaya Namah
 79. Om Sarvapaapakshayakaraaya Namah
 80. Om Taapatrayanivaaranaaya Namah
 81. Om Lokeshaaya Namah
 82. Om Sarvabhooteshaaya Namah
 83. Om Vyaapakaaya Namah
 84. Om Karunaamayaaya Namah
 85. Om Brahmaadivanditapadaaya Namah
 86. Om Munivandyaaya Namah
 87. Om Stutipriyaaya Namah
 88. Om Naamaroopakriyaateetaaya Namah
 89. Om Nihsprihaaya Namah
 90. Om Nirmalaatmakaaya Namah
 91. Om Maayaadheeshaaya Namah
 92. Om Mahaatmane Namah
 93. Om Mahaadevaaya Namah
 94. Om Maheshvaraaya Namah
 95. Om Vyaaghracharmaambaradharaaya Namah
 96. Om Naagakundalabhooshanaaya Namah
 97. Om Sarvasiddipradaayakaaya Namah
 98. Om Sarvajnyaaya Namah
 99. Om Karunaasindhave Namah
 100. Om Sarpahaaraaya Namah
 101. Om Sadaashivaaya Namah
 102. Om Sahyaadrivaasaaya Namah
 103. Om Sarvaatmane Namah
 104. Om Bhavabandhavimochanaaya Namah
 105. Om Vishvambharaaya Namah
 106. Om Vishvanaathaaya Namah
 107. Om Jagannaathaaya Namah
 108. Om Jagatprabhave Namah

|| Iti Shree Dattaatreya Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||