Advertisment

Sri Chandi Ashtottara Shatanamavali

Sri Chandi Ashtottara Shatanamavali

Sri Chandi Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Maheshvaryai Namah
 2. Om Mahaadevyai Namah
 3. Om Jayantyai Namah
 4. Om Sarvamangalaayai Namah
 5. Om Lajjaayai Namah
 6. Om Bhagavatyai Namah
 7. Om Vandyaayai Namah
 8. Om Bhavaanyai Namah
 9. Om Paapanaashinyai Namah
 10. Om Chandikaayai Namah
 11. Om Kaalaraatryai Namah
 12. Om Bhadrakaalyai Namah
 13. Om Aparaajitaayai Namah
 14. Om Mahaavidyaayai Namah
 15. Om Mahaamedhaayai Namah
 16. Om Mahaamaayaayai Namah
 17. Om Mahaabalaayai Namah
 18. Om Kaatyaayanyai Namah
 19. Om Jayaayai Namah
 20. Om Durgaayai Namah
 21. Om Mandaaravanavaasinyai Namah
 22. Om Aaryaayai Namah
 23. Om Girisutaayai Namah
 24. Om Dhaatryai Namah,
 25. Om Mahishaasuraghaatinyai Namah
 26. Om Siddhiyai Namah
 27. Om Buddhidaayai Namah
 28. Om Nityaayai Namah
 29. Om Varadaayai Namah
 30. Om Varavarninyai Namah
 31. Om Ambikaayai Namah
 32. Om Sukhadaayai Namah
 33. Om Saumyaayai Namah
 34. Om Jaganmaatre Namah
 35. Om Shivapriyaayai Namah
 36. Om Bhaktasantaapasamharyai Namah
 37. Om Sarvakaamaprapoorinyai Namah
 38. Om Jagatkaryai Namah
 39. Om Jagaddhaatryai Namah
 40. Om Jagatpaalanatatparaayai Namah
 41. Om Avyaktaayai Namah
 42. Om Vyaktaroopaayai Namah
 43. Om Bheemaayai Namah
 44. Om Tripurasundaryai Namah
 45. Om Aparnaayai Namah
 46. Om Lalitaayai Namah
 47. Om Vidyaayai Namah
 48. Om Poornachandra Nibhaananaayai Namah
 49. Om Chaamundaayai Namah
 50. Om Chaturaayai Namah
 51. Om Chandraayai Namah
 52. Om Gunatrayavibhaaginyai Namah
 53. Om Herambajananyai Namah
 54. Om Kaalyai Namah
 55. Om Trigunaayai Namah
 56. Om Yashodharaayai Namah
 57. Om Umaayai Namah
 58. Om Kalashahastaayai Namah
 59. Om Daityadarpanighaadivyai Namah
 60. Om Buddye Namah
 61. Om Kaantyai Namah
 62. Om Kshamaayai Namah
 63. Om Shaantyai Namah
 64. Om Pushtyai Namah
 65. Om Tushtyai Namah
 66. Om Dhrityai Namah
 67. Om Matyai Namah
 68. Om Varaayudhadhagaayai Namah
 69. Om Dheeraayai Namah
 70. Om Gauryai Namah
 71. Om Shaakambharyai Namah
 72. Om Shivaayai Namah
 73. Om Ashtasiddhi Pradaayai Namah
 74. Om Vaamaayai Namah
 75. Om Shivavaamaangavaasinyai Namah
 76. Om Dharmadaayai Namah
 77. Om Dhanadaayai; Shreedaayai Namah
 78. Om Kaamadaayai Namah
 79. Om Mokshadaayai Namah
 80. Om Aparaayai Namah
 81. Om Chitsvaroopaayai Namah
 82. Om Chidaanandaayai Namah
 83. Om Jayashriyai Namah
 84. Om Jayadaayinyai Namah
 85. Om Sarvamangala Maangalyaayai Namah
 86. Om Jagatraya Hitaishinyai Namah
 87. Om Sharvaanyai Namah
 88. Om Parvaatyai Namah
 89. Om Dhanyaayai Namah
 90. Om Skandamaatre Namah
 91. Om Akhileshvaryai Namah
 92. Om Prasannaartiharaayai Namah
 93. Om Devyai Namah
 94. Om Subhagaayai Namah
 95. Om Kaamaroopinyai Namah
 96. Om Niraakaaraayai Namah
 97. Om Saakaaraayai Namah
 98. Om Mahaakaalyai Namah
 99. Om Sureshvaryai Namah
 100. Om Sharvaayai Namah
 101. Om Shraddhaayai Namah
 102. Om Dhruvaayai Namah
 103. Om Krityaayai Namah
 104. Om Mridhaanyai Namah
 105. Om Bhaktavatsalaayai Namah
 106. Om Sarvashakti Samaayukaayai Namah
 107. Om Sharanyaayai Namah
 108. Om Satyakaamadaayai Namah

|| Iti Shree Chandee Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam||