Advertisment

Sri Bhudha Ashtottara Shatanamavali

Sri Bhudha Ashtottara Shatanamavali
 1. Om Budhaaya Namah
 2. Om Budhaarchitaaya Namah
 3. Om Saumyaaya Namah
 4. Om Saumyachitraaya Namah
 5. Om Shubhapradaaya Namah
 6. Om Dridhavrataaya Namah
 7. Om Dridhaphalaaya Namah
 8. Om Shrutijaalaprabodhakaaya Namah
 9. Om Satyavaasaaya Namah 
 10. Om Shreyasaampataye Namah || 10 ||
 11. Om Satyavachase Namah
 12. Om Avyayaaya Namah
 13. Om Somajaaya Namah
 14. Om Sukhadaaya Namah
 15. Om Shreemate Namah
 16. Om Somavamsha Pradeepakaaya Namah
 17. Om Vedavide Namah
 18. Om Vedatatvajnyaaya Namah
 19. Om Vedaantajnyaanabhaasvaraaya Namah 
 20. Om Vidyaavichakshanavibhave Namah || 20 ||
 21. OmOm Vidvatrpeetikaraaya Namah
 22. Om Vedavedhyaaya Namah
 23. Om Vishvaanukoolasanchaarine Namah
 24. Om Visheshavinayaanvitaaya Namah
 25. Om Vividhaagamasaarajnyaaya Namah
 26. Om Veeryavate Namah
 27. Om Vigatajvaraaya Namah
 28. Om Trivargaphaladaaya Namah
 29. Om Anantaaya Namah
 30. Om Tridashaadhipapoojitaaya Namah || 30 ||
 31. Om Buddhimate Namah
 32. Om Bahushaastrajnyaaya Namah
 33. Om Baline Namah
 34. Om Bandhavimochakaaya Namah
 35. Om Vakraativakragamanaaya Namah
 36. Om Vaasavaaya Namah
 37. Om Vasudhaadhipaaya Namah
 38. Om Prasaadavadanaaya Namah
 39. Om Vandyaaya Namah
 40. Om Varenyaaya Namah || 40 ||
 41. Om Vaagvilakshanaaya Namah
 42. Om Satyavate Namah
 43. Om Satyasankalpaaya Namah
 44. Om Satyabandhave Namah
 45. Om Sadaadaraaya Namah
 46. Om Sarvaroga Prashamanaaya Namah
 47. Om Sarvamrityunivaarakaaya Namah
 48. Om Vaanijyanipunaaya Namah
 49. Om Vashyaaya Namah
 50. Om Vaataangine Namah || 50 ||
 51. Om Vaatarogahrite Namah
 52. Om Sthoolaaya Namah
 53. Om Sthairyagunaadhyakshaaya Namah
 54. Om Sthoolasookshmaadikaaranaaya Namah
 55. Om Svaprakaashaaya Namah
 56. Om Prakaashaatmane Namah
 57. Om Ghanaaya Namah
 58. Om Gaganabhooshanaaya Namah
 59. Om Vidhistutyaaya Namah
 60. Om Vishaalaakshaaya Namah || 60 ||
 61. Om Vidvajjanamanoharaaya Namah
 62. Om Chaarusheelaaya Namah
 63. Om Svaprakaashaaya Namah
 64. Om Chapalaaya Namah
 65. Om Chalitendriyaaya Namah
 66. Om Udajmukhaaya Namah
 67. Om Mukhaasaktaaya Namah
 68. Om Magadhaadhipataye Namah
 69. Om Haraaye Namah
 70. Om Saumyavatsarasanjaataaya Namah || 70 ||
 71. Om Somapriyakaraaya Namah
 72. Om Sukhine Namah
 73. Om Simhaadhiroodhaaya Namah
 74. Om Sarvajnyaaya Namah
 75. Om Shikhavarnaaya Namah
 76. Om Shivankaraaya Namah
 77. Om Peetaambaraaya Namah
 78. Om Peetavapushe Namah
 79. Om Peetachchhatradhvajaanchitaaya Namah
 80. Om Khadgacharmadharaaya Namah || 80 ||
 81. Om Kaaryakarre Namah
 82. Om Kalushahaarakaaya Namah
 83. Om Aatreyagotrajaaya Namah
 84. Om Atyastavinayaaya Namah
 85. Om Vishvapaavanaaya Namah
 86. Om Chaampeyapushpasankaashaaya Namah
 87. Om Chaarunaaya Namah
 88. Om Chaarubhooshanaaya Namah
 89. Om Veetaraagaaya Namah
 90. Om Veetabhayaaya Namah || 90 ||
 91. Om Vishuddakanakaprabhaaya Namah
 92. Om Bandhupriyaaya Namah
 93. Om Bandhamuktaaya Namah
 94. Om Baanamandalasamshritaaya Namah
 95. Om Arkeshaanapradeshasthaaya Namah
 96. Om Tarkashaastravishaaradaaya Namah
 97. Om Prashaantaaya Namah
 98. Om Preetisamyuktaaya Namah
 99. Om Priyakrite Namah
 100. Om Priyabhaashanaaya Namah || 100 ||
 101. Om Medhaavine Namah
 102. Om Maadhavaasaktaayaa Namah
 103. Om Mithunaadhipataye Namah
 104. Om Sudhiye Namah
 105. Om Kanyaaraashipriyaaya Namah
 106. Om Kaamapradaaya Namah
 107. Om Ghanaphalaashrayaaya Namah
 108. Om Budhagrahaaya Namah || 108 ||

|| Iti Shree Budha Ashtottara Shatanaamaavali Sampoornam ||