Advertisment

Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali

Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali

Sri Bhavani Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Shree Bhavaanyai Namah
 2. Om Shivaanyai Namah
 3. Om Rudraanyai Namah
 4. Om Mridaanyai Namah
 5. Om Kaalikaayai Namah
 6. Om Chandikaayai Namah
 7. Om Durgaayai Namah
 8. Om Mahaalakshmai Namah
 9. Om Mahaamaayaayai Namah
 10. Om Paraayai Namah
 11. Om Ambaayai Namah
 12. Om Ambikaayai Namah
 13. Om Akhilaayai Namah
 14. Om Sanaatanyai Namah
 15. Om Jaganmaatrikaayai Namah
 16. Om Jagadaadharaayai Namah
 17. Om Sarvadaayai Namah
 18. Om Sarvagaayai Namah
 19. Om Chandrachoodaayai Namah
 20. Om Suraaraadhyaayai Namah
 21. Om Bhramaraambaayai Namah
 22. Om Chandyai Namah
 23. Om Chaamundaayai Namah
 24. Om Shivapriyaayai Namah
 25. Om Siddidaayai Namah
 26. Om Parvatavardhinyai Namah
 27. Om Simhaadhishthaayai Namah
 28. Om Bhaktahridayaadhishthaayai Namah
 29. Om Mahaavidyaayai Namah
 30. Om Prakrityai Namah
 31. Om Vikrityai Namah
 32. Om Sukrityai Namah
 33. Om Sarvakrityai Namah
 34. Om Nityai Namah
 35. Om Nishchalaayai Namah
 36. Om Sharvaanyai Namah
 37. Om Sarvaayai Namah
 38. Om Gauryai Namah
 39. Om Simhaasanaaseenaayai Namah
 40. Om Kaalaraatryai Namah
 41. Om Sineevaalyai Namah
 42. Om Chinmayaayai Namah
 43. Om Mahaashaktyai Namah
 44. Om Vidyullataayai Namah
 45. Om Ardhamaatraayai Namah
 46. Om Saakshinyai Namah
 47. Om Alekhaayai Nama
 48. Om Anoohyaayai Namah
 49. Om Anupamaayai Namah
 50. Om Mahishaasuramardinyai Namah
 51. Om Vritraasuranirmoolahetave Namah
 52. Om Trinetraayai Namah
 53. Om Niraalambaayai Namah
 54. Om Sarvaadhaaraayai Namah
 55. Om Sarveshvaryai Namah
 56. Om Vaagdevataayai Namah
 57. Om Kalaayai Namah
 58. Om Vishvambharaayai Namah
 59. Om Vishvamohinyai Namah
 60. Om Srishtisdhitilayahetave Namah
 61. Om Sarvamangalaayai Namah
 62. Om Laavanyaayai Namah
 63. Om Saundaryalaharyai Namah
 64. Om Aapannivaarinyai Namah
 65. Om Sarvataapavaarinyai Namah
 66. Om Ammritamanitaatankaayai Namah
 67. Om Gaayatryai Namah
 68. Om Gaandharvaayai Namah
 69. Om Karunaayai Namah
 70. Om Aadhyaayai Namah
 71. Om Abhayaayai Namah
 72. Om Ajeyaayai Namah
 73. Om Agamyaayai Namah
 74. Om Durgamaayai Namah
 75. Om Chidaanandalaharyai Namah
 76. Om Vedaateetaayai Namah
 77. Om Manidveepaavaasaayai Namah
 78. Om Mahattaraayai Namah
 79. Om Jagaddhitabhavaayai Namah
 80. Om Mahaamatyai Namah
 81. Om Medhaayai Namah
 82. Om Svadhaayai Namah
 83. Om Svaahaayai Namah
 84. Om Vatupriyaayai Namah
 85. Om Durgaasurabhanjanyai Namah
 86. Om Jagat Sharanyaayai Namah
 87. Om Shivapanchasdhitaayai Namah
 88. Om Chintaamanigrihinyai Namah
 89. Om Stotrapriyaayai Namah
 90. Om Sadaachaaraayai Namah
 91. Om Nirvichaaraayai Namah
 92. Om Nishkaamasevaapriyaayai Namah
 93. Om Vrataroopaayai Namah
 94. Om Yajnyamayaayai Namah
 95. Om Yajnyeshaayai Namah
 96. Om Shivapriyaayai Namah
 97. Om Praanasaaraayai Namah
 98. Om Jagatpraanaayai Namah
 99. Om Aadyantarahitaayai Namah
 100. Om Indrakeelaadrivaasinyai Namah
 101. Om Gunatrayavivarjitaayai Namah
 102. Om Kotisooryaprabhaayai Namah
 103. Om Shaambhavyai Namah
 104. Om Hingulyai Namah
 105. Om Prahlaadinyai Namah
 106. Om Vahnivaasinyai Namah
 107. Om Pataakinyai Namah
 108. Om Panchamapriyaayai Namah


|| Iti Shree Bhavaani Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||